Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego (znak sprawy: 20/16/TK); UWAGA - zmiana terminu składania ofert !; UWAGA 23.02.2017 - odpowiedzi na zadane pytania !; INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT!
Data składania ofert: 2017-02-27 10:00:00
CPV: 48761000-0
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-02-10 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 10 lutego 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

UWAGA:

21.02.2017 r.

Informujemy uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania oraz dotrzymaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, który wyznacza się na dzień 27 lutego 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

 

UWAGA:
23.02.2017 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie 1:
„Uprzejmie proszę o podanie Grant numberu na dotychczasowe licencje McAfee”.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Grant Number na dotychczasowe licencje Mcafee to: 8930225-NAI.
 
Pytanie 2:
Dotyczy projektu Umowy, par 5, ust 2.6 – czy Zamawiający dopuszcza świadczenie asysty oraz rozwiązywanie problemów w sposób zdalny?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 3:
„Dotyczy projektu Umowy, par 5, ust 2.3 – Prosimy o sprecyzowanie czasu naprawy. Czy należy przyjąć, że są to 48 godziny liczone jako godziny robocze tj. pomiędzy 8:00 – 16:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?”
Odpowiedź:
Czas naprawy awarii nie może przekroczyć 48 godzin zegarowych liczonych w sposób ciągły od momentu jej zgłoszenia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Pytanie 4:
„Dotyczy projektu Umowy, par 5, ust 2.3 – Z doświadczenia wynika, że rozwiązanie niektórych problemów technicznych wymaga opracowania przez Producenta systemu stosownych poprawek programowych (hot fix, patch). Czy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie czasu przygotowywania przez Producenta stosownej poprawki z limitu 48 godzin czasu naprawy?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 5:
„TAB 1.
Pkt. 1 e Funkcjonalności oprogramowania SEP realizują funkcje ostrzegawcze. Czy istnieje możliwość dopuszczenia rozwiązania,  które będzie realizowało szeroki zakres blokowania stron www, domen i adresów IP bez konieczności ustalania kategorii dla tych stron ?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość blokowania stron internetowych bazując na kategoriach.
 
Pytanie 6:
TAB 2.
Pkt.  3. b Czy istnieje możliwość dopuszczenia dodatkowego rozwiązania opartego o Active Directory realizującego dynamiczną filtrację komputerów objętych wdrożeniem ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość definiowania zakresu instalowanych produktów również dla komputerów z poza Active Directory.
 
Pytanie 7:
„TAB 2.
Pkt.  6. b Czy istnieje możliwość dopuszczenia dodatkowego rozwiązania opartego o Active Directory realizującego dynamiczną dystrybucję polityk ?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość definiowania polityk dynamicznie również dla komputerów z poza Active Directory.
 
Pytanie 8:
„TAB 2.
Pkt. 13. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 9:
„TAB 2.
Pkt. 14. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 10:
„TAB 2.
Pkt. 15. Czy jest możliwość wykorzystania w zarządzaniu więcej niż jednej konsoli zarządzającej, co pozwoliłoby na wykorzystanie większego spectrum oferowanych funkcjonalności ?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce skorzystać z rozwiązania oferującego szeroką gamę funkcjonalności i możliwości zarządzania nimi z jednej konsoli.
 
Pytanie 11:
„TAB 3.
Pkt. 5. c Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce aby system reagował na zagrożenia również na podstawie informacji dostępnych z tzw. chmury reputacyjnej.
 
Pytanie 12:
„TAB 4.
Pkt. 7. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość określenia ilości zajmowanej pamięci RAM przez moduł.
 
Pytanie 13:
„TAB 4.
Pkt. 13. Wskazana funkcjonalność jest elementem rozwiązań klasy DLP, a nie anty-malware. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość w przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego definiowania polityk na podstawie zawartości plików.
 
Pytanie 14:
„TAB 5.
Pkt. 4. Funkcjonalność może być zrealizowana w oparciu o bramę antyspamową chroniącą pocztę. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie, prosimy o zrezygnowanie z wymagania.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza realizację powyższej funkcjonalności w postaci bramy antyspamowej pod warunkiem zapewnienia wymaganych w tym punkcie funkcjonalności.
 
Pytanie 15:
„TAB 5.
Pkt. 6. Moduł posiada własną, niezależną konsolę zarządzającą. Czy Zamawiający zgadza się na dopuszczenie takiego rozwiązania?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 16:
„TAB 5.
Pkt. 7. Czy rozwiązanie może raportować do dedykowanych komponentów zarządzających dających większe możliwości granularnego zarządzania raportami ?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 17:
„TAB 5.
Pkt. 9. a Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 18:
„TAB 6.
Pkt 1. i 2. Ochrona tego typu może być realizowana także w inny sposób niż konkretnie przez plugin, czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania? W innym przypadku prosimy o rezygnację z zapisu.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań niż plugin do przeglądarek pod warunkiem zachowania analogicznej funkcjonalności, w szczególności ochrony przed wyłączeniem przez użytkownika.
 
Pytanie 19:
„TAB 6.
Pkt. 5. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.
 
Pytanie 20:
„TAB 6.
Pkt. 6. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.
 
Pytanie 21:
„TAB 6.
Pkt. 9. Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z wymagania?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 22:
„Dotyczy Tabela 1 Pkt3. Wszystkie produkty ochronne wchodzące w skład systemu muszą posiadać niewygasającą licencję uzależnioną od liczby komputerów, na których zostaną wdrożone.
Czy Zamawiający dopuści alternatywny model subskrypcyjny, per użytkownik, który jest wygodniejszy w doborze oraz administrowaniu i umożliwia bezpośrednie przypisanie licencji do konkretnego użytkownika.”?
Odpowiedź:
Nie.
 
Pytanie 23:
„Dotyczy Tabela1 Pkt4. Licencja i sposób działania produktów ma umożliwiać korzystanie z nich nawet w przypadku nie przedłużenia okresu wsparcia technicznego.
Wskazanie na funkcjonalność działania oprogramowania bez ważnych licencji oraz aktualnej bazy sygnatur, szczepionek, nie wydaje się w pełni zasadne.  Dla systemu, którego głównym zadaniem jest zwiększenie poziomu zabezpieczenia, powinno być to uznane jako ostateczność.”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 24:
Dotyczy Tabela2 Pkt15. Centralna aplikacja zarządzająca ma umożliwić zarządzanie produktami do szyfracji dysków, szyfracji wskazanych plików i folderów oraz produktami do przeciwdziałania wyciekowi danych (DLP) działającymi na chronionych komputerach, po ich zakupie przez Zamawiającego w osobnych postępowaniach.
Prosimy o wykreślenie tego zapisu bowiem Zamawiający nie może zagwarantować jaki system zakupi  w przyszłości oraz jakie będą jego mechanizmy szyfrujące. Niewykluczone jest pojawienie się konieczności zarządzania dwóch niezależnych funkcjonalność z poziomu różnych konsoli.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Ponadto przypominamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu 21 lutego br. na stronie www.zp.sw.gov.pl, zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 27 lutego 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

 

 

UWAGA:

27 lutego 2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego (znak sprawy: 20/16/TK) wpłynęły następujące oferty:
 
 
L.p.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty
Ilość godzin asysty technicznej
1.
DIM System sp. z o. o.
ul. Puławska 537
02-844 Warszawa
583 034,76 zł
141 godzin
2.
DAMIKO s.c.
ul. Polan 8B
20-830 Lublin
1 180 800,00 zł
128 godzin
 
 
Warunki gwarancji, termin płatności - zgodnie z zapisami SIWZ
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę 568 260,00 zł.
 
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tejże ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

siwz_czsw_20_2016.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj