Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa 4 500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x 46 mm oraz 100 sztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji - UWAGA 05.07.2017 r. - zmiana terminu składania ofert.
Data składania ofert: 2017-08-07 10:00:00
CPV: 35.33.15.00-8
Wytwarzajacy: Mariusz Jadczak
Data Utworzenia: 2017-06-28 15:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 28 czerwca 2017 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego jest dostawa  4500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x 46 mm oraz 100 sztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji (znak sprawy: 11/17/MJ). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28 czerwca 2017 r.
W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o dostawie 4500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x 46 mm oraz 100 sztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.
UWAGA!!!
5 lipca 2017 r.
Informujemy uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania, z dotrzymaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert w postępowaniu na dostawę  4 500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x 46 mm oraz 100 sztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji. (znak sprawy: 11/17/MJ), który wyznacza się na dzień 7 sierpnia 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.
 
UWAGA!!!
7 lipca 2017 r.
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie 1:
„W załączniku nr 1 do umowy Specyfikacja Techniczna Amunicja nieśmiercionośna kal. 40x46 mm Zamawiający wymaga, aby masa naboju wynosiła 72 g. Wykonawca  zwraca się z prośbą również o dopuszczenie wagi naboju o masie 77 g w załączniku nr 1 do umowy tj. Specyfikacji technicznej”.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także amunicję nieśmiercionośną kal. 40x46 mm o masie naboju  77 g., z zastrzeżeniem, że zmiana gramatury naboju nie wpłynie na skrócenie okresu używania urządzenia miotającego. Ponadto, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę, oświadczenia potwierdzającego, iż oferowana amunicja spełnia parametry bezpiecznego użycia.
 
Pytanie 2:
W punkcie XXII SIWZ, Wzór umowy, §4 punkt 3 Zamawiający opisał wartość kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych w razie opóźnienia w wykonaniu umowy do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy oraz zmianę zapisu w SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w tym zakresie.
 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w punkcie V. SIWZ dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu:
„5. Zamawiający przed udzieleniem zmówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
   a)    koncesji, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja (Dz. U. z 2001 r.  Nr 145, poz. 1625    z późn. zm.);
    b)   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
    c)    oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, iż oferowana amunicja spełnia parametry bezpiecznego użycia.
6.  Oświadczenia, o których mowa w pkt. V niniejszej SIWZ, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. V niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w punkcie V.6. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
 
 
Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf
siwz_czsw_11_2017.doc
Powrót Drukuj