Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Urządzenia rentgenowskie do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowe bramowe wykrywacze metali (znak sprawy: 12/17/TK) UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Wpłynęły pytania!!!
Data składania ofert: 2017-08-02 10:00:00
CPV: 38581000-1; 35124000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski, Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-06-27 12:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, iż w dniu 27 czerwca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

Uwaga!!!

Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania, z dotrzymaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert w postępowaniu na dostawę 20 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz 20 wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK), który wyznacza się na dzień 10 sierpnia 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

UWAGA!!!!

Wpłynęły pytania:

 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 20 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz 20 wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK) wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

  

Pytanie 1:
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że maksymalna szerokość urządzenia  z podajnikiem rolkowym na wejściu i wyjściu powinna wynosić 800 mm. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o nieznacznie przekroczonej szerokości wynoszącej 830 mm. Jeśli Zamawiający ustalając szerokość maksymalną urządzenia kierował się wąską infrastrukturą transportową w miejscach dostaw to, wyjaśniamy, że nasze urządzenie posiada możliwość szybkiego i prostego demontażu obudowy, która zmniejsza szerokość urządzenia do 780 mm podczas transportu przez np. wąskie drzwi do docelowego miejsca ustawienia urządzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kryteriów odnośnie przedłożenia przez Wykonawcę referencji z należytego wykonania dostaw dotyczących:
Część I: Dostawa 20 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży.
Zamawiający wymaga przedłożenia referencji, na co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie rentgenowskich urządzeń do prześwietlania paczek i bagaży, o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. W okresie ostatnich trzech lat oprócz postępowań organizowanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, żadna inna instytucja publiczna nie ogłaszała postępowań na dostawę urządzeń rentgenowskich o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. W związku  z powyższym referencję na daną wartość może przedłożyć jedynie firma, która wygrała postępowanie organizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w ostatnich latach, tym przypadku jest to firma (…) z siedzibą (…). W celu zapewnienia pełnej konkurencyjności  w przedmiotowym postępowaniu i umożliwieniu złożenia ofert szerszemu gronu wykonawców proszę o zmianę niniejszego wymogu na możliwość przedłożenia referencji z dostaw z ostatnich trzech lat, polegających na dostawie rentgenowskich urządzeń do prześwietlania paczek i bagaży, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, w tym jedna dostawa o wartości, co najmniej 500 000,00 zł brutto.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w części  IV.1.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  – „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia”, nadając mu nowe brzmienie:
Dla części I:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia na  dostawy urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, w tym jedna dostawa o wartości, co najmniej 500 000,00 zł brutto.
Dla części II:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia na dostawy wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali na łączną wartość 200 000,00 zł brutto.
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany  w części  V.3.2) i V.3.3) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  -  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” :
 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dla części I:
2) Wykaz wykonanych dostaw rentgenowskich urządzeń do prześwietlania paczek i bagaży, o łącznej wartości co najmniej  1 000 000 zł brutto, w tym jedna dostawa o wartości, co najmniej 500 000,00 zł brutto,     a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Dla części II:
3) Wykaz wykonanych dostaw wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali, o łącznej wartości 200 000 zł brutto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ  dla części I oraz Załącznika nr 1 do SIWZ dla części II –„Wykaz należycie wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”. Na stronie internetowej  Zamawiającego zostanie zamieszczony plik w formie edytowalnej Word pod nazwą  „ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ DLA CZĘŚCI I  i  II”
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
  
________________dnia_____________
 
(dla części I)
Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 
Lp.
Przedmiot
zamówienia
 
Wartość zamówienia w PLN brutto
 
Okres realizacji
Od m-c rok – do m-c rok
Nazwa odbiorcy
Rozpoczęcie
Zakończenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, należy podać w wykazie zamówienia, polegające na dostawie rentgenowskich urządzeń do prześwietlania paczek i bagaży, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, w tym jedna dostawa o wartości, co najmniej 500 000,00 zł brutto.
·         Do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
 
Prawdziwość podanych informacji poświadczam/my pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 
 
 
__________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
 
  
Załącznik nr 1 do SIWZ
 
 ________________dnia_____________
 
(dla części II)
Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 
Lp.
Przedmiot
zamówienia
 
Wartość zamówienia w PLN brutto
 
Okres realizacji
Od m-c rok – do m-c rok
Nazwa odbiorcy
Rozpoczęcie
Zakończenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:
·         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, należy podać w wykazie zamówienia, polegające na dostawach wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali, których łączna wartość wyniosła 200 000 zł brutto.
·         Do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
 
Prawdziwość podanych informacji poświadczam/my pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 
 
__________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy)
 
 
Pytanie 3:
„Część II: dostawa 20 wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali.
Zamawiający wymaga przedłożenia referencji, na co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali o wartości, co najmniej 200 000,00 zł brutto. W okresie ostatnich trzech lat oprócz postępowań organizowanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, żadna inna instytucja publiczna nie ogłaszała postępowań na dostawę wielostrefowych wykrywaczy metali o wartości, co najmniej 200 000,00 zł brutto. W związku  z powyższym referencję na daną wartość może przedłożyć jedynie firma, która wygrała postępowanie organizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w ostatnich latach, tym przypadku jest to firma (…) z siedzibą (…). W celu zapewnienia pełnej konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i umożliwieniu złożenia ofert szerszemu gronu wykonawców proszę o zmianę niniejszego wymogu na możliwość przedłożenia referencji Zamawiającemu  z dostaw z ostatnich trzech lat, polegających na dostawie wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali na łączną wartość 200 000,00 zł brutto.”
Odpowiedź:
 Jak w odpowiedź na pytanie nr  2.
 
Pytanie 4:
„Część I: Dostawa 20 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży.  W nawiązaniu do pkt.3 parametry techniczne i wymagania – Konstrukcja urządzenia, uprzejmie proszę  o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które nie będzie posiadało klawiatury do obsługi zespolonej z urządzeniem z możliwością zamknięcia w obudowie, natomiast będzie posiadało klawiaturę wynośną na przewodzie z możliwością oddalenia od miejsca pracy urządzenia rtg na odległość do 5 m wraz z monitorem? Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa operatora obsługującego przedmiotowe urządzenie rtg, gdyż nie naraża go na bezpośrednią styczność  z obudową urządzenia, za którą od jej wewnętrznej strony występuje ekspozycja promieniowanie rtg.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania urządzenie, które będzie posiadało klawiaturę wynośną na przewodzie z możliwością oddalenia od miejsca pracy urządzenia rtg na odległość do 5 m wraz z monitorem.
 
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie rentgenowskie o szerokości zewnętrznej urządzenia wynoszącej 850 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 6:
„Czy Zamawiający utrzymując wymagany parametr długości zewnętrznej urządzenia rentgenowskiego wynoszącego 2000 mm dopuści zaoferowanie podajników o długości 215 mm? Utrzymując te same funkcjonalności w postaci wymaganej długości zewnętrznej urządzenia, gdzie zastosowany jest zintegrowany taśmociąg i podajnik wraz ze ściankami ochronnymi uniemożliwiającymi wypadniecie skanowanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego akceptacji takiego rozwiązania.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 7:
„Czy Zamawiający w świetle wymagań ustawy Prawo atomowe wymaga, aby Wykonawca przygotował wniosek wraz z pełną dokumentacją a nie złożył ten wniosek do PAA, obowiązek złożenia wniosku leży po stronie Użytkownika według powyższych regulacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg iż, wykonawca w imieniu kierowników jednostek organizacyjnych, w których nastąpi instalacja urządzeń, uzyska zezwolenie, o którym mowa   w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014, poz.1512 t. j.) na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego. Po przygotowaniu i podpisaniu stosownych dokumentów przez kierowników jednostek organizacyjnych, dostarczonych wcześniej przez Wykonawcę, należy dokonać stosownych formalności, uzyskując ww. zezwolenie i przekazując je kierownikowi jednostki organizacyjnej. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca. 
 
 Pytanie 8:
„Prosimy o potwierdzenie czy poprzez wymagany dla urządzenia rentgenowskiego system pomocy Zamawiający rozumie i wymaga zaoferowania, systemu treningowo – testowego, który służy do podnoszenia kompetencji operatorów urządzeń skanujących w zakresie rozpoznawania i identyfikowania fizycznych zagrożeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym urządzeniu rentgenowskim zainstalowano system treningowo-testowy.
 
Pytanie 9:
„W nawiązaniu do wskazanego przez Zamawiającego wymogu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz przepisów ustawy pzp, zgodnie, z którymi jedną z naczelnych zasad w zakresie realizacji dostaw jest potwierdzenie kompetencji „know-how” Wykonawcy, jego zdolności technologiczno-konstrukcyjnej i produkcyjnej oraz posiadanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej umożliwiającej należytą realizację przedmiotów zamówienia w pozyskanych umowach    o udzielenie zamówienia publicznego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi złożenie oferty przez Wykonawcę, który może wykazać się dostawą urządzeń rentgenowskich, które użytkowane są w warunkach często kilkunastogodzinnej nieprzerwanej pracy, w terenie, przy zmiennych warunkach atmosferycznych typowych dla klimatu Polski przy obsłudze imprez masowych. Urządzenia te montowane są na stałe w pojazdach ciężarowych i często są narażane na różnego rodzaju wstrząsy oraz drgania przy ich transporcie oraz użytkowaniu. Jednakże,  z uwagi na technologię zastosowaną przez Wykonawcę, powyższe warunki środowiskowe nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń rentgenowskich oraz z powodzeniem są użytkowane przez Zamawiających, co dowodzi wysokiej jakości oraz zaawansowanej technologii produkowanych przez Wykonawcę urządzeń. Ponadto dostawy te są realizowane na kwoty znacznie przewyższające minimalną wartość wskazaną przez Zamawiającego. W świetle udzielonych powyżej wyjaśnień prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do udziału  w postępowaniu Wykonawcę mogącego się wykazać dostawą mobilnych urządzeń rentgenowskich montowanych na pojazdach ciężarowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykazanie się przez Wykonawcę dostawą mobilnych urządzeń rentgenowskich montowanych na pojazdach ciężarowych.
 
Pytanie 10:
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że w konstrukcji urządzenia: klawiatura do obsługi powinna być zespolona z urządzeniem z możliwością zamknięcia   w obudowie. Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym to klawiatura może być dowolnie obracana i stawiana na górnej części urządzenia oraz posiada stacyjkę z kluczykiem chroniącą przed dostępem osób nieupoważnionych. Wyjaśniamy, że zastosowanie klawiatury zespolonej tylko z jednej strony urządzenia zmniejszy mobilność zarówno operatora jak i urządzenia.   W urządzeniach z zespoloną klawiaturą zmiana miejsca stanowiska operatorskiego będzie wymagała obrotu całego urządzenia natomiast przy klawiaturze dowolniej stawianej na górnej części urządzenia operator może dokonywać kontroli bagażu z dowolnej strony urządzenia bez konieczności obracania całego urządzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania urządzenie, w którym to klawiatura może być dowolnie obracana i stawiana na górnej części urządzenia oraz posiada stacyjkę z kluczykiem chroniącą przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
Pytanie 11:
„W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że maksymalna długość urządzenia   z podajnikiem rolkowym na wejściu i wyjściu powinna wynosić 2000mm. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w fabryczne podajniki rolkowe o nieznacznie przekroczonej długości całkowitej wynoszącej 2200mm. Wyjaśniamy, że w zależności od producenta długość podajników rolkowych różni się od siebie, natomiast zastosowanie zbyt krótkich podajników rolkowych znacznie utrudni pracę operatora.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 12:
„Str. 1 pkt III i inne z nim związane (np. str. 3 SIWZ).
Zamawiający wyznaczył termin 80 dni na zrealizowanie zadania oraz przyznał dodatkowe punkty za zrealizowanie zadania w terminie nie przekraczającym 60 dni. Biorąc pod uwagę, że terminy te oznaczają nie tylko dostawę, ale także uruchomienie i szkolenia w miejscach instalacji należy przyjąć, że prace związane z dostawami do poszczególnych jednostek, uruchomieniami, szkoleniami itp. zajmą co najmniej 20 dni roboczych, czyli jeden miesiąc z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Oznacza to, że aby otrzymać punkty za realizację zadania w terminie do 60 dni od zamówienia dostawę do Polski należałoby zrealizować w ciągu 30 dni co jest nierealne dla jakiegokolwiek wykonawcy o ile nie ma on przeświadczenia przed przetargiem, że na pewno wygra ten przetarg. W tej sytuacji zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu realizacji kontraktu o 20 dni (do 100 dni) i przyznawanie punktów oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji w czasie nie dłuższym niż 80 dni. Zaproponowana zmiana wymagań wyrówna szanse wszystkich potencjalnych oferentów.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis  zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Pytanie 13:
„Str. 2 pkt. IV 1. 2)
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nie wydaje od pewnego czasu pozwoleń na dystrybucję  a jedynie na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Prosimy   o odpowiednią zmianę wymagań.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr  7.
 
Pytanie 14:
„Str. 2 pkt. IV 1. 3)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację warunku dotyczącego wartości referencji. Zgodnie z naszą wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat nie było w Polsce realizowanych innych dostaw niż dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej o wartości przekraczającej 1 000 000 zł brutto. Oznacza to preferowanie wyłącznie jednego oferenta co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Inni oferenci realizujący niekiedy wiele dostaw o łącznej wartości przekraczającej 1 000 000 zł, lecz nierealizujący jednej dostawy o takiej wartości nie zostaną dopuszczeni do przetargu. W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań albo na dopuszczenie referencji za zrealizowanie kilku dostaw o łącznej wartości 1 000 000 zł brutto albo rozszerzenie okresu, z którego mają pochodzić referencje do 5 (pięciu) lat albo uwzględnienie obu tych warunków równocześnie. Zwracamy uwagę, że dostawa do 20 jednostek penitencjarnych  w ramach jednego kontraktu jest prawdopodobnie łatwiejsza do zrealizowania niż dostawa do kilku odbiorców na podstawie kilku kontraktów – doświadczenie w realizacji kilku dostaw powinno więc być traktowane jako co najmniej równorzędne z jedną dostawą o większej wartości.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr  2.
 
Pytanie 15:
„Str. 4 i 5 SIWZ – prosimy o określenie czy wymienione na tych stronach dokumenty należy składać wraz z ofertą czy też w związku z zastosowaniem formuły odwróconej dokumenty będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wstępnie uznana za najkorzystniejszą.”
Odpowiedź:
W pkt. V.3. SIWZ, Zamawiający wyraźnie określił, iż cyt.: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. (…)”  i tu zamawiający wymienił dokumenty jakie będzie wymagał, by ten wykonawca przedstawił, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
W pkt. IX tejże SIWZ zamawiający zamieścił opis sposobu przygotowania oferty.
 
Pytanie 16:
„Str. 6 pkt. IX – czy w przypadku składania oferty na 2 zadania można zastosować jeden formularz JEDZ dla obu części czy też należy wypełnić dwa niezależne formularze? „
Odpowiedź:
W ramach znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od 28 lipca 2016 r. ustawodawca w art. 25a ust. 1, w przypadku postępowań, których wartość przekracza progi unijne, nałożył na wykonawców obowiązek przedłożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W dokumencie tym Wykonawca potwierdza, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  postępowaniu. W związku z powyższym w przypadku zamówienia podzielonego na części, gdzie warunki udziału w postępowaniu są różne dla każdej z części, Wykonawca powinien wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia dla każdej z części.
 
Pytanie 17:
„Str. 8 pkt. 5 – prosimy o określenie jak Zamawiający potraktuje ofertę z monitorem np. 20” lub 21”. Z zapisu wynika, że nie zostaną one dopuszczone ale to chyba jest pomyłka.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga monitora 19” lub 22”. Zaoferowanie innej wielkości monitora będzie traktowane jako nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Pytanie 18:
„Str. 8 i str. 10 – testowanie urządzeń. Czy Zamawiający widzi możliwość odstąpienia od testowania urządzeń, jeżeli oferent złoży deklarację, że oferowane urządzenia są w 100% identyczne jak urządzenia oferowane w poprzednim przetargu w roku 2016? Czy jeżeli  w poprzednim roku Oferent uzyskał maksimum punktów w kryteriach ocennych podczas testów to maximum punktów uzyska także i w tym roku bez testów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi możliwości odstąpienia od testowania urządzeń, nawet jeśli Wykonawca złoży deklarację, że oferowane urządzenia są w 100% identyczne jak urządzenia oferowane   w poprzednim przetargu w 2016 r. Obowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zasady te wynikają wprost z art. 7 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.  Zamawiający ma obowiązek przestrzegania wskazanych zasad tak w fazie przygotowywania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyrażenie zgody na odstąpienie od testów, w przypadku jednego z Wykonawców, było by naruszeniem przepisów prawo zamówień publicznych.
 
Pytanie 19:
„Str. 15 SIWZ – pkt. 2. 5) – Prawo Atomowe nie przewiduje, aby uzyskiwać pozwolenia „w imieniu innego podmiotu”. Rozumiemy, że Zamawiający przez zapis w tym punkcie rozumiał przygotowania dokumentów, które posłużą danym jednostkom do rejestracji. Złożenie dokumentów musi być wykonane przez poszczególne jednostki. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytania nr  7.
 
Pytanie 20:
„Str. 16, 17 SIWZ – parametry techniczne i wymagania oraz formularz ofertowy.
 
a. Szerokość urządzenia. Czy zmawiający widzi możliwość dopuszczenia urządzenia o szerokości nie przekraczającej 820mm ale za to z tunelem o wymiarach 620mm x 420mm co pozwoli na sprawdzanie większych paczek i pakunków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.
b. Przy wymaganiu długości Zamawiający nie wspomina o długości integralnych taśmociągów urządzenia. Można wyobrazić sobie urządzenie o identycznych długościach korpusu urządzenia, ale jedno z nich będzie miało integralne taśmociągi o długości np. 100 mm i wówczas dostarczenie stołów rolkowych 300mm ma uzasadnienie. Tymczasem drugie urządzenie będzie miało integralne taśmociągi np. 500 mm i wraz z dodatkowymi stołami rolkowymi po wypadnie poza wymagany wymiar długości. Prosimy zapoznać się ze schematycznym rysunkiem poniżej. Proponujemy albo zwiększyć maksymalna dopuszczalna długość do 2500mm albo zapisać warunek w sposób następujący: długość do 2000 mm; w przypadku integralnych wewnętrznych taśmociągów o długości mniejszej niż 400mm należy dostarczyć dodatkowe stoliki rolkowe o wymiarach co najmniej 300mm po obu stronach. W przypadku integralnych taśmociągów  o długości co najmniej 400mm dostawa dodatkowych stolików rolkowych nie jest konieczna.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis  zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
c. Możliwość zmiany kierunku taśmy. Rozumiemy, że oznacza to także możliwość skanowania  w obu kierunkach. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia, dla części I, (załącznik nr 1 do umowy) w  pkt. 3  Parametry techniczne i wymagania, zamawiający określając funkcje jakie ma spełniać taśmociąg, użył sformułowania „możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmy” , oznacza to, iż urządzenie ma  mieć funkcję skanowania w obu kierunkach.
 
d. Konstrukcja urządzenia. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „konstrukcja jednolita”.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dla części I, (załącznik nr 1 do umowy) w  pkt. 3, zamawiający opisując konstrukcję urządzenia, użył sformułowania „konstrukcja jednolita”,  określając przez to urządzenie, którego wszystkie podzespoły są zawarte w jednej obudowie,  z wyjątkiem monitora i klawiatury.
 
e. Wyposażenie dodatkowe – pytanie o dodatkowe stoły rolkowe takie sama jak pytanie o długość urządzenia.
Odpowiedź:
Tak – długość stołów rolkowych ma być taka sama jak długość urządzenia.
f. Temperatury pracy urządzeń znamionowane są na 0°C do +40°C. Oznacza to, że urządzenia będą także pracowały prawidłowo w temperaturach poniżej dolnej jak i powyżej górnej granicy gdy takie temperatury występować będą od czasu do czasu. Prosimy o powrót do stałych wartości tzn. 0°C do +40°C zamiast 0°C do +50°C tym bardziej, że temperatury subtropikalne nie występują w Polsce.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza także do zaoferowania urządzenie, które prawidłowo pracuje w zakresie temperatur od 0°C do +40°C.
 
Pytanie 21:
„Str. 33 i 34 – pkt. 4 – parametry techniczne i wymagania dla wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali
a. Większość nowoczesnych bramkowych wykrywaczy metali wyposażone jest w specjalne „buty” zabezpieczające przed podsiąkaniem płynów do mycia podłogi do konstrukcji wykrywacza oraz umożliwiające mocowanie wykrywaczy do podłogi. Takie „buty” są z definicji głębsze od samej głębokości paneli bramki. W związku z tym prosimy o zgodę na określenie głębokości bramki wraz z „butami” (osłonami) na 700mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
b. Temperatury pracy. Urządzenia rentgenowskie i bramkowe wykrywacze metali pracują  w identycznych warunkach. W tej sytuacji zastosowanie do nich różnych wymagań wydaje się niezasadne. Proponujemy aby wymagany zakres temperatur pracy oraz wilgotność względna maksymalna dla obu tych urządzeń byłą w związku z tym identyczna tzn. temperatura 0°C do +40°C oraz wilgotność 5-95% wilgotności względnej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza także do zaoferowania urządzenie, które prawidłowo pracuje w zakresie temperatur od 0°C do +40°C oraz wilgotność 5-95% wilgotności względnej.
 
c. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „możliwość współpracy z komputerem”. Zakładamy, że oznacza to możliwość sieciowania urządzeń tak aby wszystkie urządzenia w sieci współpracowały z komputerem. Prosimy o potwierdzenie.
 Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia miały możliwość podłączenia do sieci komputerowej.
 
d. Mocowanie do podłoża. W związku z tym, że rodzaj podłoża w miejscach instalacji jest oferentowi nieznany prosimy o zapewnienie ze strony Zamawiającego, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia instalacji znajdujących się pod posadzką w miejscach wskazanych przez Odbiorcę do montażu wykrywacza.
Odpowiedź:
Zamawiającego zapewnia, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia instalacji znajdujących się pod posadzką w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do montażu wykrywacza.
 
e. Szkolenia. Prosimy o potwierdzenia, że szkolenia odbywać się będą w każdej z lokalizacji bezpośrednio po instalacji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że szkolenia odbywać się będą w każdej z lokalizacji bezpośrednio po instalacji. Dostawa obejmuje przeszkolenie w miejscu instalacji, użytkowników i osób odpowiedzialnych za pracę urządzeń. Szkolenie powinno odbyć się bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gwarantować prawidłową obsługę i konserwację urządzenia.
 
Pytanie 22:
„Wzory umów. We wzorach umów znajduje się następujące wymaganie: „O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem”. Dostawa urządzeń będzie odbywać się w sposób dynamiczny i będzie zależeć od gotowości poszczególnych jednostek do przyjęcia dostaw, zapewnienia personelu do szkolenia itp. wymagany 5 dniowy okres wyprzedzającego informowania Zamawiającego może być w związku z tym nierealny.  Prosimy o zmianę na zapis, że „Wykonawca uzgodni termin dostawy z poszczególnymi odbiorcami powiadamiając o tym terminie Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca uzgodnił termin dostawy z poszczególnymi odbiorcami powiadamiając o tym terminie Zamawiającego.
 
Pytanie 23:
„W udostępnionym przez Zamawiającego Opisie Przedmiotu Zamówienia (dla I części zamówienia) w punkcie 3. Parametry techniczne i wymagania Zamawiający określił temperaturę pracy urządzenia zawiera się w zakresie nie mniejszym od 0˚C do + 50˚C przy wilgotności powietrza do 90%.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego temperatura pracy zawiera się w zakresie nie mniejszym od 0˚C do + 40˚C przy wilgotności powietrza do 90%?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 21 pkt b.
 
Pytanie 24:
”Załącznik nr 1 do  Umowy nr    /2017 „Opis przedmiotu zamówienia” (dla I części zamówienia)
Ust 2 pkt 5: „Wykonawca w imieniu kierowników jednostek organizacyjnych, w których nastąpi instalacja urządzeń uzyska zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014, poz. 1512 t.j.) na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca.”
Prosimy o zmianę w/w zapisu ponieważ zgodnie z art. 5 ust 2 zawartym w Rozdziale 2 Ustawy Prawo atomowe z dnia 29.11.2000 r , „złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1, albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej”  i Wykonawca nie ma uprawnień do uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 4 Ustawy w imieniu kierowników jednostek organizacyjnych.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 7. Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.
 
Pytanie 25:
„W związku z koniecznością montażu i instalacji urządzeń RTG przez Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, że jest to możliwe we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach bez dokonywania wyburzeń i/lub przeróbek budowlanych na koszt Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny, za dokonywanie przeróbek ani innych prac budowlanych na własny koszt.
 
Pytanie 26:
„Pytanie dotyczące  wymiaru wewnętrznego tunelu Prześwietlarki Rentgenowskiej  do bagażu:
1. Czy minimalny wymiar wewnętrzny tunelu może wynosić:
- szerokość – min. 500 mm
 Wysokość – min. 300 mmm
Wykonawca chce zaproponować prześwietlarkę rentgenowską producenta (…). Typ prześwietlarki to (…), która posiada wewnętrzny rozmiar 500x300 mm. Taka prześwietlarka została w zeszłym roku sprzedana i uruchomiona z powodzeniem do Zakładu Karnego w (...).”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki

espd-request.pdf
siwz_czsw_12_2017.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWA DLA CZĘŚĆI I i II.docx
espd-request.xml
Powrót Drukuj