Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa licencji na oprog. do wyk. kopii zapas. i archiw. syst. infor. wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usł. wsparcia; UWAGA 09.08.2017 r. - wpłynęły pytania!
Data składania ofert: 2017-08-22 10:00:00
CPV: 48732000
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-07-15 13:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 15 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji systemów informatycznych wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usługi wsparcia (znak sprawy: 15/17/TK). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

26.07.2017 r.

UWAGA !!!

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji systemów informatycznych wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usługi wsparcia (znak sprawy: 15/17/TK), wpłynęło odwołanie, którego kopię zamieszczamy na stronie zamawiającego.
            Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

03 sierpnia 2017 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
„Dot. par. 1, pkt. 4 Umowy (strona 11 dokumentu Umowa) widnieje zapis:
„Wykonawca udziela rocznej gwarancji na oprogramowanie BACKUP, licząc od dnia dostarczenia licencji na oprogramowanie BACKUP”
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „udziela rocznej gwarancji na oprogramowanie”? Czy chodzi o roczne wsparcie producenta – software maintenace, czy też roczną gwarancję na wykonaną instalację?”
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez sformułowanie „udzielenie rocznej gwarancji na oprogramowanie” rozumie: roczne wsparcie producenta – software maintanace.
 
Pytanie 2:
„Dot. par. 1, pkt. 5 Umowy (strona 11 dokumentu Umowa) widnieje zapis:
„W ramach uruchomienia oprogramowania BACKUP, Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla 40 osób w zakresie administrowania oprogramowaniem BACKUP w wymiarze 4 dni w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i dostarczy dwa vouchery na nieodpłatne certyfikowane szkolenie w zakresie administrowania oprogramowaniem BACKUP”.
Proszę o wskazanie lokalizacji, w której będzie realizowane szkolenie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie jako lokalizację w której będzie realizowane szkolenie.
 
Pytanie 3:
Dot. par. 2, pkt. 5.4 Umowy (strona 12 dokumentu Umowa) widnieje zapis:
„Na potrzeby instalacji Zamawiający dostarczy 20 szt. MS Windows serwer 2008 R2”
Czy ze względu na planowane zakończenie wsparcia dla proponowanego systemu w dnia 14.01.2020, możliwe będzie dostarczenie przez Zamawiającego licencji nowszej wersji systemu operacyjnego to jest Windows Server 2012?”
Odpowiedź:
Zamawiający na potrzeby instalacji dostarczy 20 szt. licencji systemu operacyjnego Windows Serwer 2012.
 
Pytanie 4:
Prosimy o informację wobec wymagania instalacji oprogramowania Backup na infrastrukturze klastrowej. Czy Zamawiający dostarczy skonfigurowany klaster wymagany do instalacji oprogramowania Backup?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dostarczy maszyny fizyczne niezbędne do skonfigurowania klastra wymaganego do instalacji oprogramowania Backup.
 
Pytanie 5:
Dot. par. 2 pkt. 5.4 Umowy, p. 10d formularza umowy oraz formularza oferty - tabela „architektura rozwiązania p4.
„W w/w punktach wersje systemu operacyjnego są różne (Windows Serwer 2008 R2, Windows Serwer 2008, Windows Standard 2012)”
Prosimy o informację, która wersja systemu operacyjnego zostanie wykorzystana do instalacji rozwiązania Backup.”
Odpowiedź:
Zamawiający ujednolica wersje systemu operacyjnego do Windows Serwer 2012.
 
Pytanie 6:
„Pkt 5 (str 16).
Ze względu na brak możliwości zaplanowania zmian w infrastrukturze produkcyjnej zamawiający wymaga, aby dla głównego Data Center w Centralnej Serwerowni Służby Więziennej zostały dostarczone licencje pojemnościowe Front End TB, zapewniające funkcjonalność backupu minimum 15 TB i archiwizacji minimum 3 TB danych netto, co daje największą elastyczność w zakresie ochrony danych, przy zmianie infrastruktury w środowisku produkcyjnym, a także zapewnia optymalizację systemu. 
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza różne tryby licencjonowania?”
Odpowiedź:
Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się infrastrukturę sprzętową (nowsze rozwiązania serwerowe), a co za tym idzie zmieniająca się ilość procesorów, Zamawiający nie jest w stanie  przewidzieć (zaplanować) ilości niezbędnych licencji do prawidłowego działania systemu backupu w innym modelu licencjonowania. Dlatego Zamawiający wymaga aby do Centralnej Serwerowni Służby Więziennej zostały dostarczone licencje pojemnościowe Front End TB zapewniające funkcjonalność backupu minimum 15TB i archiwizację minimum 3TB danych netto, co daje największą elastyczność w zakresie ochrony danych przy zmianie infrastruktury w środowisku produkcyjnym, a także zapewnia optymalizację systemu pod kątem kosztowym.
Dlatego Zamawiający nie dopuszcza innych trybów licencjonowania takich jak: „per socket, per procesor” lub „per agent” jako nieoptymalnych dla rozwoju infrastruktury.
 
Architektura:
 
Pytanie 7:
„Pkt 6, 13,14
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które do backupu nie wymaga instalacji klientów wewnątrz maszyn wirtualnych?”
Odpowiedź:
Z uwagi na fakt, iż w maszynach wirtualnych występuje duży wskaźnik zmian, a niektóre maszyny wirtualne są znaczących rozmiarów, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, które do backupu nie wymaga instalacji klientów wewnątrz maszyn wirtualnych.
 
Pytanie 8:
„Pkt 16
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające inne niż VPN, pozwalające na transfer danych pomiędzy komponentami infrastruktury backupu w sposób szyfrowany o nie gorszych parametrach bezpieczeństwa niż VPN?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające inne niż VPN, pozwalające na transfer danych pomiędzy komponentami infrastruktury backupu w sposób szyfrowany o nie gorszych parametrach bezpieczeństwa niż VPN.
 
Deduplikacja:
 
Pytanie 9:
„Pkt 4
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych bloków do deduplikacji niż 128KB?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie bloków deduplikacjyjnych w przedziale od 4 KB do 128KB.
 
Pytanie 10:
„Pkt 5, 8,10
Czy zamawiający dopuszcza oprogramowanie do backupu deduplikujące na poziomie zadania backupowego. Rozwiązanie takie pozwala na uniezależnienie się od awarii wspólnej bazy deduplikacujnej.”
Odpowiedź:
Rozwiązanie deduplikacji na poziomie zadania podnosi poziom użycia operacyjnych zasobów systemowych, a sam fakt deduplikacji może się ograniczyć wyłącznie do używanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania do backupu deduplikującego na poziomie zadania backupowego.
 
Bezpieczeństwo:
 
Pytanie 11:
„Pkt 5
Czy zamawiający dopuszcza, aby blokowanie danych było realizowane na poziomie całego serwera backupu, a nie poszczególnych kopii zapasowych? Brak takiej możliwości znacząco ogranicza konkurencję na rynku do jednego rozwiązania firm Commvault.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aby blokowanie danych było realizowane na poziomie całego serwera backupu, a nie poszczególnych kopii zapasowych. Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności z uwagi na fakt posiadania rozproszonego środowiska z dużą ilością administratorów serwerów i baz danych w poszczególnych lokalizacjach.
 
Pytanie 12:
„Pkt 6
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczania autentyfikacji poprzez mechanizmy wbudowane w usługę Active Directory?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia autentykacji poprzez mechanizmy wbudowane w usługę Active Directory (logowanie), ale system musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentykacji (np. tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez mail).
 
Pytanie 13:
„Pkt 7
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innego rodzaju szyfrowanie niż wskazane w SIWZ (Blowfish, AES). Na rynku są już inne bardziej zaawansowane i bezpieczniejsze algorytmy, które można stosować. Możliwość wyboru spośród Blowfish, AES wychodzących już z rynku jest oczywiście możliwe, ale w naszej ocenie należy dopuścić rozwiązania bezpieczniejsze i bardziej zaawansowane. Ostatnie rankingi algorytmów szyfrujących już od dawna wskazują na niską pozycję Blowfish i AES. Należy podkreślić, że Zamawiający i tak nie będzie mógł skorzystać z dwóch metod szyfrowania. Może szyfrować, albo jedną metodą, albo nie będzie szyfrował. Nie może również stosować mieszanej metody szyfrowania. Zapis ten zatem może wskazywać na jednego dostawcę: Commvoult i byż próbą ograniczenia konkurencji.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jednego z dwóch wymienionych algorytmów (Blowfish, AES) oraz możliwość wyboru innych algorytmów szyfrujących na tym samym lub lepszym poziomie zaawansowania.
 
Dodatkowe wymogi:
 
Pytanie 14:
„Pkt 5
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie zapisu na taśmy również z pośrednictwem dysków. Takie rozwiązanie pozwoli na minimalizację wpływu systemu backupu na wydajność środowiska produkcyjnego i nie będzie go obciążał podczas procesu tworzenia backupu.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie zapisu na taśmy również z pośrednictwem dysków.
 
Pytanie 15:
„Pkt 6
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wykonujące backupy pełne, przyrostowe, odwrotne przyrostowe (tzw. Reverse inremental) oraz syntetyczne?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaproponowane rozwiązanie wykonujące backup poza rodzajami wymienionymi w pytaniu posiadało możliwość wykonywania backup’ów różnicowych.
 
Pytanie 16:
„Pkt 11
Czy zamawiający dopuszcza, aby indeksowanie odbywało się również na podstawie nazw plików?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby indeksowanie odbywało się również na podstawie nazw plików.
 
Pytanie 17:
„Pkt 14
Zamawiający w punkcie 10c wymaga backup tylko dla systemów Hyper-V. Czy integracja z wymienionymi pamięciami masowymi może być zatem zapewniona tylko dla Hyper-V?”
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 10c zapewnia na potrzeby wdrożenia serwery wirtualne zainstalowane na wirtualizatorze Hyper-V w liczbie 15 szt. w okręgach i 2 szt. w DC.
 
Pytanie 18:
„Pkt 15
Czy zmawiający dopuszcza aby mechanizmy replikacyjne były realizowane poprzez oprogramowanie backupowe a jak to ograniczył obecnie nie na poziomie macierzowym?”  
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby mechanizmy replikacyjne były realizowane poprzez oprogramowanie backupowe pod warunkiem, że oprogramowanie będzie posiadało możliwość integrowania się z mechanizmami replikacyjnymi macierzy dyskowych.
 
Pytanie 19:
„Pkt 19
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie odtwarzające uprawnienia wraz z plikami?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie odtwarzające uprawnienia wraz z plikami. Jednakże system musi pozwalać na odtwarzanie samych uprawnień do plików.
 
Środowisko fizyczne:
 
Pytanie 20:
„Pkt 1-6
Zamawiający w pkt 6 i 10c wymaga tylko backupów maszyn wirtualnych z środowiska Hyper-V.
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania backupowe, które koncentrują się tylko na takim właśnie środowisku?”
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 10c zapewnia na potrzeby wdrożenia serwery wirtualne zainstalowane na wirtualizatorze Hyper-V w liczbie 15 szt. w okręgach i 2 szt. w DC.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania backupowego koncentrującego się wyłącznie na środowisku Hyper-V.
 
Środowisko wirtualne:
 
Pytanie 21:
„Pkt 1-4, 6,9, 10
Zamawiający w pkt 6 i 10c wymaga tylko backupów maszyn wirtualnych z środowiska Hyper-V.
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania backupowe które koncentrują się tylko na takim właśnie środowisku?”
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 10c zapewnia na potrzeby wdrożenia serwery wirtualne zainstalowane na wirtualizatorze Hyper-V w liczbie 15 szt. w okręgach i 2 szt. w DC.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania backupowego koncentrującego się wyłącznie na środowisku Hyper-V.
 
Pytanie 22:
„Pkt 8
Zamawiający w pkt 6 i 10c wymaga tylko backupów maszyn wirtualnych z środowiska Hyper-V.
Czy zamawiający wymaga takiej funkcjonalności dla Hyper-V?”
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 10c zapewnia na potrzeby wdrożenia serwery wirtualne zainstalowane na wirtualizatorze Hyper-V w liczbie 15 szt. w okręgach i 2 szt. w DC.
Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności dla Hyper-V.
 
Aplikacje i bazy danych:
 
Pytanie 23:
„Pkt 1,6
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonujące backupy bez dedykowanego agenta  – z zachowaniem spójności aplikacji? Pozwoli to wykonywać backupy w dużo prostszy sposób. Instalowanie agentów jest trudniejsze i zmusza Zamawiającego do dodatkowego wysiłku i opieki ze strony administratora. Skoro są na rynku dostępne mniej skomplikowane rozwiązania to wnioskujemy i ich dopuszczenie. Instalowanie agentów na poszczególnych maszynach nic nie daje Zamawiającemu. Infomracje  zmaszyn można już obecnie zbierać za pośrednictwiem innych narzędzi.”
Odpowiedź:
Rozwiązania bez dedykowanego agenta rekomendowane są przez producentów do wykonywania backup’ów maszyn wirtualnych. Środowisko produkcyjne zamawiającego oparte jest w znacznej części na maszynach fizycznych  dlatego Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wykonującego backupy bez dedykowanego agenta.
 
Pytanie 24:
„Pkt 11
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie oferujące dedykowany interfejs webowy dla administratorów baz MS SQL do samodzielnego odtwarzania tych baz?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oferujące dedykowany interfejs webowy dla administratowa baz MS SQL do samodzielnego odtwarzania tych baz pod warunkiem, że rozwiązanie będzie posiadało również możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować i odtwarzać bazy bezpośrednio z konsoli Management Studio.
 
Pytanie 25:
„Pkt 12
Czy zamawiający dopuszcza backupy Oracle’a do innych formatów plików?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oferujące backupy Oracl’a do innych formatów plików pod warunkiem, że rozwiązanie będzie posiadało możliwość archiwizacji danych z baz Oracl  do plików XML.
 
Stacje robocze:
 
Pytanie 26:
„Zamawiający w pkt 6 i 10c wymaga tylko backupów maszyn wirtualnych z środowiska Hyper-V.
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania backupowe które koncentrują się tylko na takim właśnie środowisku?”
Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 10c zapewnia na potrzeby wdrożenia serwery wirtualne zainstalowane na wirtualizatorze Hyper-V w liczbie 15 szt. w okręgach i 2 szt. w DC.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania backupowego koncentrującego się wyłącznie na środowisku Hyper-V.
 
Dodatkowe wymogi dla archiwizacji:
 
Pytanie 27:
„Pkt2
Czy zamawiający dopuszcza mechanizmy archiwizacji bez pozostawiania znaczników?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mechanizmów archiwizacji bez możliwości pozostawienia znaczników.
 
Pytanie 28:
„Pkt 7
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych bloków do deduplikacji niż 128KB”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie bloków deduplikacjyjnych w przedziale od 4 KB do 128KB.
 
Pytanie 29:
„Pkt 12
Czy zamawiający dopuszcza wyszukiwanie informacji bez potrzeby indeksowania?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie informacji bez potrzeby indeksowania.
 
Archiwizacja plikowa:
 
Pytanie 30:
„Pkt 1,2,3
Czy zamawiający dopuszcza archiwizacje plików bez tworzenia skrótów?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania archiwizacji plików bez tworzenia skrótów.
 
Archiwizacja Poczty:
 
Pytanie 31:
„Pkt1,2
Czy zamawiający dopuszcza archiwizacje poczty bez tworzenia skrótów?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania archiwizacji poczty bez tworzenia skrótów.
 
Pytanie 32:
„Pkt 3
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które archiwizuje wszystkie maile?
Przy odtwarzaniu można będzie odzyskać dowolny mail do działającego środowiska MS Exchange.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, które archiwizuje tylko i wyłącznie wszystkie maile. Oferowane rozwiązanie musi spełniać wymagania opisane w SIWZ Archiwizacja poczty pkt. 3
 
Pytanie 33:
„Pkt 6
Czy zamawiający dopuszcza aby funkcja była realizowana poprzez dedykowany interfejs www?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby funkcja była realizowana poprzez dedykowany interfejs www, jednakże rozwiązanie musi umożliwiać użytkownikom znajdowanie/wyszukiwanie oraz odtwarzanie/przywracanie wiadomości z archiwum poprzez Outlook Plug In.
 
Wykaz wymaganych licencji:
 
Pytanie 34:
„Pkt 1-6
Czy zamawiający dopuszcza inne tryby licencjonowania niż wskazane w SIWZ? Opisane w tabeli „Wykaz wymaganych licencji”  wskazuje niestety na jednego dostawcę, firmę Commvault. Wnosimy o zmianę w tym zakresie i dopuszczenie innych alternatywnych trybów licencjonowania, które dla każdego producenta systemu do backupu i archiwizacji jest różne. Inne sposoby licencjonowania pozwalają np. na wykonywanie kopii zapasowych bez względu na późniejszy przyrost ilości danych oraz bez względu na konkretne aplikacje działające w środowisku, co w przypadku opisanym w SIWZ niej jest możliwe.”
Odpowiedź:
Analogicznie do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 6, Zamawiający nie dopuszcza innych trybów licencjonowania niż opisane w SIWZ.
 
UWAGA !!!
09 sierpnia 2017 r.
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie 1:
„SIWZ - Architektura rozwiązania, pkt. 4.
Wymaganie Zamawiającego: „Licencje muszą pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania wysokodostępnego z czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut. Jeśli do stworzenia takowego rozwiązania potrzebne są licencje replikacyjne, klastrowe, współdzielona przestrzeń dyskowa to muszą one zostać nieodpłatnie dostarczone. Zamawiający udostępni jedynie licencje na system operacyjny Windows Standard 2012 w ilości sztuk 4.” Czy Zamawiający dopuszcza manualne  przełączanie serwerów?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z koniecznością manualnego przełączania serwerów.
 
Pytanie 2:
„SIWZ - Deduplikacja, pkt. 3.
Wymaganie Zamawiającego: „Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych.” - Czy Zamawiający dopuszcza system deduplikacji dostarczony jako oprogramowanie oraz appliance?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z systemem deduplikacji dostarczonym jako dodatkowe oprogramowanie i appliance do systemu backupu.
 
Pytanie 3:
„SIWZ – Bezpieczeństwo, pkt. 6.
Wymaganie Zamawiającego: „System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji administratora – do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez mail”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość integracji z tokenami sprzętowymi? Wymaga to wdrożenia dodatkowego oprogramowania, ale podnosi poziom bezpieczeństwa.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które posiada możliwość integracji z tokenami sprzętowymi, jednak takie rozwiązanie nie może generować dodatkowych kosztów finansowych dla Zamawiającego i musi zostać dostarczone w cenie oferowanego rozwiązania backupowego.
 
Pytanie 4:
„Zgodnie z przyjęta ustawą o zmianie ustawy „Prawo ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw” Minister Sprawiedliwości ma uprawnienia do zażądania od Wykonawców autorskich praw majątkowych do programów komputerowych obsługującego sądowe systemy informatyczne.
Cyt. z ustawy o zmianie ustawy „Prawo ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw:
„§ 1. Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, przyznać Skarbowi Państwa  uprawnienia  wynikające  z  autorskich  praw  majątkowych  do  programu
komputerowego  obsługującego  sądowe systemy    informatyczne,    zwanego    dalej „programem komputerowym”, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań sądów.
§ 2.Decyzja, o której mowa w § 1, może zostać wydana, jeżeli zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego lub systemu teleinformatycznego  wykorzystującego  program  komputerowy,  zapewnienia  ich sprawności działania lub ciągłości funkcjonowania wymaga ważny interes państwa lub dobro  wymiaru  sprawiedliwości,  a  porozumienie  w  tym  zakresie  z  osobą,  której przysługują  majątkowe  prawa  autorskie do  programu  komputerowego,  napotyka  na przeszkody.
§ 3.W decyzji, o której mowa w § 1, określa się:
1) zakres uprawnień, które mogą obejmować:
a)korzystanie z programu komputerowego,
b)trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b)tłumaczenie,  przystosowywanie,  zmiany  układu  lub  wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
c)rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,
d)zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy;
2)czas korzystania z uprawnień, o których  mowa w pkt 1, nie dłuższy niż 20 lat.
§ 4.W decyzji, o której mowa w § 1, Minister Sprawiedliwości może nałożyć na osobę,  której  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie
do  programu  komputerowego, obowiązek wydania dokumentacji i kodów źródłowych tego programu, w tym bibliotek i instrukcji niezbędnych do osiągnięcia kodu wynikowego.W  takim  przypadku  decyzja może określać format i formę przekazania dokumentacji i kodów źródłowych.
§ 5. Decyzji, o której mowa w § 1, może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.”
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w/w ustawy nie dotyczą przedmiotowego postępowania. Jeżeli jednak dotyczą to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział w budżecie zamówienia środki na odpowiednie wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz producentów oprogramowania i właścicieli praw autorskich za przekazanie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych zgodnie z ‘Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych’ oraz obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie podlega cytowanym w pytaniu przepisom.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

espd-request.xml
Odwołanie bezpieczne.IT.pdf
siwz_czsw_15_2017.doc
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.pdf
Powrót Drukuj