Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy 14/17/DR)-INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Data składania ofert: 2017-07-31 00:00:00
CPV: 48820000-2
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-07-31 15:30:00
Przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy 14/17/DR) wpłynęły w terminie następujące oferty:

 

1. ITKON Konrad Adamczyk
ul. Mazurska 11/16
11-500 Giżycko – 609 465,00  
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2874 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
2. MALKOM  D. Malińska i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Bodycha 18                      
02-495 Warszawa – 716 550,03  
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 40 dni
 
3. TECHSOURCE Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 13
05-120 Legionowo – 648 116,52 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 50 dni
 
4. INTARIS Sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 57
01-625 Warszawa – 689 734,80 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
5. SimplicITy Poland Sp. z o. o.
ul. Aleje Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa – 565 677,00 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
6. STATIM Piotr Wypijewski
ul. Głogowska 3
01-743 Warszawa – 576 640,60 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
7. EUROKERG Sp. z o. o.
ul. Malborska 15 lok. 13
03 – 286 Warszawa – 593 056,80 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2908 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
8. ENGAVE Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa – 636 347,38 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
9. Zakład Systemów Komputerowych
„ZSK” Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków – 591 772,68 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
10. MAXTO Sp. z o. o.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka – 580 560,00 
 
Łączna ilość pamięci ram dla 31 szt. serwerów –2880 GB
Termin wykonania zamówienia – 30 dni
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 500 000,00 zł
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust.11 cyt. ustawy Wykonawca w terminie   3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj