Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa zestawów ochronnych udaroodp., kasków udaroodp., kamizelek taktycznych (znak sprawy: 16/17/PA); UWAGA 22.08.2017 r. wpłynęły pytania!
Data składania ofert: 2017-09-07 10:00:00
CPV: 35800000
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-08-01 15:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów ochronnych, kasków ochronnych oraz kamizelek taktycznych z wkładem przeciwpotnym oraz możliwością zastosowania wkładów balistycznych (znak sprawy: 16/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28 lipca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

UWAGA

22 sierpnia 2017 r.

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:
„Czy można dostarczyć kask z samoczynnym wypięciem lub bez samoczynnego wypięcia kasku? Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań przez funkcjonariuszy SW, inny rodzaj zagrożeń oraz na budowę kasku (pełny czerep, osłona twarzy i karku, sposób osadzenia na głowie) zastosowanie samoczynnego wypięcia nie jest konieczne.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania obie wersje kasku z samoczynnym wypięciem lub bez samoczynnego wypięcia.
 
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, iż dostarczane zestawy ochronne udaroodporne spełniają wymagania wytrzymałościowe podane w opisie przedmiotu zamówienia wymaga załączenia wraz z dostawą wyników badań, wydanych przez niezależny od wykonawcy akredytowany instytut badawczy, potwierdzający parametry wyrobu (np. WITU, MORATEX, itp.)? Brak załączenia wyników badań umożliwia potencjalnym wykonawcom dostarczenie wyrobów nie spełniających wymagań Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści istotnych warunków zamówienia, w punkcie V. 5. SIWZ dodaje podpunkt 3a) w następującym brzmieniu:
„Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że oferowane zestawy ochronne udaroodporne spełniają wymagania wytrzymałościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.” 
Ponadto zamawiający w załączniku nr 1 do projektu umowy dodaje punkt 15. o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z dostawą pozytywnych wyników badań wydanych przez niezależny od wykonawcy akredytowany instytut badawczy, potwierdzający parametry oferowanych zestawów ochronnych udaroodpornych (np. WITU, MORATEX, itp.).”
 
Pytanie 3:
„Czy w podanym rozmiarze wkładu przeciwpotnego „rozmiar uniwersalny 170-200” należy rozumieć, że rozmiar to: rozmiar uniwersalny, wzrost 170-200 cm?”
Odpowiedź:
Rozmiar wkładu przeciwpotnego to rozmiar uniwersalny, wzrost 170-200 cm.
 
Pytanie 4:
„Czy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie wykazu potwierdzającego wykonanej jednej, dwóch lub trzech dostaw zestawów ochronnych zbliżonych właściwościami do przedmiotu zamówienia, tak, by wartość należycie wykonanych dostaw wynosiła nie mniej niż 1.500.000 zł brutto?”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie IV.1.4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia”, nadając mu nowe brzmienie:
„Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje jedną, dwie lub trzy dostawy zestawów ochronnych zbliżonych właściwościami do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż  1 500 000,00 zł brutto.
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie V.5.3) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  -  „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” nadając mu następujące brzmienie:
3) Wykaz wykonanych jednej, dwóch lub trzech dostaw zestawów ochronnych zbliżonych właściwościami do przedmiotu zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ –„Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”. Na stronie internetowej  Zamawiającego zostanie zamieszczony plik w formie edytowalnej Word pod nazwą  „ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ”

 
Załącznik nr 1 do SIWZ
 
 
________________dnia_____________
 
 
 
 
Wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
 
 
Lp.
Przedmiot
zamówienia
 
Wartość zamówienia w PLN brutto
 
Okres realizacji
Od m-c rok – do m-c rok
Nazwa odbiorcy
Rozpoczęcie
Zakończenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:
·         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, należy podać w wykazie jedną, dwie lub trzy dostawy zestawów ochronnych zbliżonych właściwościami do przedmiotu zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto.
·         Do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
 
Prawdziwość podanych informacji poświadczam/my pod rygorem odpowiedzialności karnej w związku z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 
 
 
___________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania firmy)

Pytanie 5:
„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje w tabelach procedury badań poszczególnych elementów zestawu ochronnego udaroopornego (m.in. kamizelka ochronna, ochraniacze przedramion itd.)
Czy Wykonawca, by potwierdzić parametry zestawów ochronnych podane w tabelach ma dostarczyć wraz z dostawą wyniki badań z niezależnego laboratorium?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.
 
Pytanie 6:
„Zamawiający w opisie kompletacji kamizelki taktycznej umieścił zapis dotyczący „poszycia wymiennego do miękkich wkładów balistycznych w kolorze czarnym”.
Prosimy o odpowiedź czy można dostarczyć kamizelki z platformą lub bez, gdyż do przenoszenia kieszeni dodatkowych oraz wkładów balistycznych służy też poszycie obszyte systemem MOLLE.”
Odpowiedz:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania poszycie obszyte systemem MOLLE.
 
Pytanie 7:
„Czy należy załączyć do zestawu ochronnego udaroodpornego torby transportową jednokomorową w kolorze czarnym wykonaną z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w ręku i na ramieniu?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga załączenia do każdego zestawu ochronnego udaroodpornego torby transportowej jednokomorowej w kolorze czarnym wykonanej z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w ręku i na ramieniu.

Załączniki

espd-request.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
siwz_czsw_16_2017.doc
espd-request.xml
ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.docx
Powrót Drukuj