Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa 4 500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x46 mm oraz 100 sztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Data składania ofert: 2017-08-07 00:00:00
CPV: 35.33.15.00-8
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-08-07 11:00:00
Przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 4500 sztuk amunicji nieśmiercionośnej kaliber 40x46 mm oraz 100 szztuk zestawów do jej powtórnej elaboracji (znak sprawy 11/17/MJ) wpłynęły w terminie następujące oferty:

Cenzin sp. z o. o.

ul. Czerniakowska 81/83

00-957 Warszawa - 726 032,10 zł

Termin realizacji dostawy - 89 dni

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 690 000,00 zł

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust.11 cyt. ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj