Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Urządzenia sieciowe (znak sprawy: 17/17/MJ); UWAGA 17.08. - wpłynęły pytania!; UWAGA 18.08. - wpłynęły nowe pytania!!!
Data składania ofert: 2017-08-22 10:00:00
CPV: 32420000-3
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-08-08 14:00:00
Przedmiot zamówienia

​Informujemy uprzejmie, że w dniu 08 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych (znak sprawy: 17/17/MJ). W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

UWAGA:

17 sierpnia 2017 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
„Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w części umowy dotyczącej określenia wykonawcy uwzględnione zostaną wszelkie dane identyfikacyjne wymagane obowiązującymi przepisami.
 
Pytanie 2:
„Dotyczy § 4 wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto. Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
 
Pytanie 3:
„Dotyczy § 4 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o modyfikację par. 4 ust. 6 Umowy w taki sposób, że Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
 
Pytanie 4:
„Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy. Przekazanie przedmiotu zamówienia następuje na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Brak informacji co się dzieje w przypadku gdy protokół nie zostanie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Czy „milczenie” Zamawiającego oznacza odbiór? Czy Zamawiający doprecyzuje postanowienia wzoru umowy tak, aby po upływie określonego terminu i braku zastrzeżeń Wykonawca mógł wystawić fakturę?”
Odpowiedź:
Ze strony Zamawiającego zgodnie z §1 pkt 2 i 5 wzoru Umowy, oraz zgodnie z treścią samego „Protokołu zdawczo-odbiorczego”, protokół jest podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie, po sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu z umową i udzieleniu instruktażu 4 administratorom Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia towaru niespełniającego zapisów umowy do czasu ich spełnienia.
 
Pytanie 5:
„Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy w powyższym zakresie.
 
Jednocześnie zamawiający dokonuje autokorekty szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W wyniku powyższego pkt 2.10.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.10.2. Każdy z przełączników grupy II powinien być wyposażony w minimum 14 modułów optycznych zapewniających możliwość podłączenia do urządzeń grupy III z prędkością 10 GBit/s każdy, łączami wykonanymi w technologii światłowodowej na odległość do 300m.”
 
UWAGA:
18 sierpnia 2017 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
„Pytania do Przełącznik I
- Czy Zamawiający dopuści przełącznik wspierający 4094 vlan id oraz 512 vlan jednocześnie zdefiniowanych na przełączniku?
Taka ilość vlan jednoczesnych na pewno jest wystarczająca dla Państwa.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg obsługi 4096 jednoczesnych sieci VLAN, określony w pkt. 1.6.1.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 2:
„- Czy Zamawiający dopuści równie z przełącznik zapewniający  380W mocy PoE?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści do zaoferowania przełączników o mocy POE mniejszej niż 720 W, określonej w pkt.  1.4.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 3:
„Pytanie do Przełącznik III
- Czy Zamawiający dopuści przełącznik z nadmuchem powietrza od przodu urządzenia do tyłu, co jest najczęściej wykorzystywanym wariantem?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści do zaoferowania przełączników z przepływem powietrza innym, niż określony w pkt. 3.4.1 i 3.4.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf
siwz_czsw_17_2017.doc
Powrót Drukuj