Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm (znak sprawy: 19/17/PA); UWAGA 23.08.2017 r. wpłynęły pytania, UWAGA 31.08.2017 r. wpłynęło pytanie, UWAGA 12.09.2017 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA !!!
Data składania ofert: 2017-09-21 10:00:00
CPV: 35321100
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-08-14 12:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm (znak sprawy: 19/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

 

UWAGA

23 sierpnia 2017 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

 

Pytanie 1:
„Czy wykazana w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia masa broni dotyczy broni z  dołączonym magazynkiem, czy bez magazynka ?”
Odpowiedź:
Wskazana w punkcie 4. opisu przedmiotu zamówienia wielkość masy dotyczy broni bez magazynka.
 
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający rozważy możliwość zwiększenia wymogu co do ciężaru broni do 3,60 kg bez dołączonego magazynka. Za takim rozwiązaniem przemawia dopuszczenie do postępowania szerszej gamy broni standardu AR z metalowymi komorami zamkowymi ?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający rozważy zamianę wymogu zawartego w punkcie 8 opisu przedmiotu Zamówienia z 16±0,2 na 16±0,5 rozwiązanie takie da zamawiającemu możliwość dopuszczenia do postępowania szerszej gamy uzbrojenia standardu AR?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 4:
„Czy Zamawiający rozważy zmianę terminu dostawy na połowę 2018 roku ponieważ  wyprodukowanie 600 szt. karabinków wymaga półrocznego cyklu produkcyjnego. Należy dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że znaczący producenci broni w chwili obecnej posiadają bardzo napięty kalendarz produkcyjny i wykonania takiego Zamówienia przez uznanego producenta w tak krótkim okresie czasu wydaje się być trudne. Należy wziąć pod uwagę, że w ww. postępowaniu otwarcie ofert nastąpi 21.09.2017 r., podpisane umowy może nastąpić w październiku,  czyli na dostawę pozostaje jeden miesiąc”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w tym zakresie.          
 
UWAGA
31 sierpnia 2017 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
Pytanie 1:
„Załącznik numer 1, punkt 9.
h. Szkielet (Lower Receiver) z powiększonym wlotem gniazda magazynka tzw. „lejek", powiększonym kabłąkiem spustu oraz zintegrowanym gniazdem do mocowania pasa nośnego z szybkozłączką typu QD”
 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ww. punktu SIWZ i dopuszcza konstrukcje pozbawione „zintegrowanego gniazda do mocowania pasa nośnego z szybkozłączką typu QD”? Wedle powszechnej wiedzy, na rynku (w wymaganym przez Zamawiającego czasie realizacji zamówienia) dostępna jest jedna konstrukcja broni strzeleckiej z takim rozwiązaniem (gniazdo QD zintegrowane ze szkieletem – lower receiver). Aktualny wymóg SIWZ jest więc jednoznaczny z nierównym traktowaniem wykonawców.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania konstrukcje pozbawione „zintegrowanego gniazda do mocowania pasa nośnego z szybkozłączką typu QD”.
 
UWAGA
12 września 2017 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa karabinków o kal. 5,56x45 mm (znak sprawy: 19/17/PA) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W dniu 12 września 2017 r. podjęto decyzję o wycofaniu z użytkowania 26mm pistoletu sygnałowego wzór 1978 oraz strzelby powtarzalnej kaliber 12 Winchester model 1300 Defender.
Mając powyższe na uwadze, niezbędny w tym roku jest zakup wyrzutnika pocisków obezwładniających, celem zastąpienia wycofanego asortymentu. Jednocześnie wyposażenie wszystkich jednostek penitencjarnych w ten rodzaj broni obezwładniającej przyczyni się do objęcia funkcjonariuszy Służby Więziennej szkoleniem, a tym samym uzyskaniem uprawnień do posługiwania się bronią.
Takie rozwiązanie zapewni ciągłość w realizowaniu ustawowych zadań Służby Więziennej i zunifikuje cykl prowadzonych szkoleń strzeleckich.
W związku powyższym zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego.
 

 

Załączniki

siwz_czsw_19_2017.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.xml
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.pdf
Powrót Drukuj