Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawa zestawów ochronnych udaroodp., kasków udaroodp., kamizelek taktycznych (znak sprawy: 16/17/PA)
Data składania ofert: 2017-09-07 00:00:00
CPV: 35800000
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-09-07 13:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów ochronnych, kasków ochronnych oraz kamizelek taktycznych z wkładem przeciwpotnym oraz możliwością zastosowania wkładów balistycznych (znak sprawy: 16/17/PA) wpłynęły w terminie następujące oferty:
 
1. HOLSTERS HPE Polska
Grzegorz Szymański
ul. Długa 15
25-650 Kielce - 2 188 170,00 zł
oferowany okres gwarancji na panel absorbujący uderzenia w zestawie ochronnym udaroodpornym – 120 miesięcy
oferowany okres gwarancji na użytkowanie kasku ochronnego – 60 miesięcy
oferowany okres gwarancji na poszycie zewnętrzne kamizelki taktycznej – 36 miesięcy
oferowany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 listopada 2017 r.

 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę 2 193 000,00 zł.

 

 
Termin wykonania zamówienia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj