Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa Cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej (znak sprawy 21/17/DR) UWAGA!!! Ponowna zmiana terminu składania ofert. - UWAGA Wpłynęły pytania + zmina terminu składan
Data składania ofert: 2017-10-09 10:00:00
CPV: 32.50.00.00-3
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-09-06 16:35:00
Przedmiot zamówienia

​Informujemy uprzejmie, że w dniu 06 września 2017 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego jest dostawa cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z  funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo) (znak sprawy: 21/17/DR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06 września 2017 r.
W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o dostawie cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z  funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo).oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

UWAGA !!!!

 

Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania  w terminie, o którym mowa  w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 t. j.), zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 cyt. ustawy wyznacza nowy termin składania ofert  w postępowaniu na dostawę cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (znak sprawy: 21/17/DR), na dzień 26 września 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.
 
UWAGA PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!!!
Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania,  w terminie, o którym mowa  w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 t. j.) zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 cyt. ustawy wyznacza nowy termin składania ofert w postępowaniu na dostawę cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo) (znak sprawy: 21/17/DR), na dzień 5 października 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.
 
UWAGA!!!!! Wpłynęły pytania + zmiana terminu skadania ofert!!!!!!!!
Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa Cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo)”.(Sprawa nr 21/17/DR), wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień  09 października 2017 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania  o godz. 10:30.
 
Pytanie 1:
Jednym z wymagań ogólnych postawionych w postępowaniu jest nawiązywanie łączności z pojazdami znajdującymi się na terenie całego kraju. Czy zamawiający posiada kanały radiowe możliwe do wykorzystania na terenie całego kraju?
Odpowiedź:
W dyspozycji zamawiającego znajdują się zarezerwowane dla niego częstotliwości w paśmie VHF, które ma prawo wykorzystywać na terenie całego kraju.
Pytanie 2:
Zamawiający wymaga stałej, dwukierunkowej komunikacji pomiędzy stanowiskiem operatora a radiami VHF będącymi na wyposażeniu samochodu. Prosimy o wskazanie jakie radiotelefony posiada zamawiający na wyposażeniu samochodu?
Odpowiedź:
Na standardowym wyposażeniu Służby Więziennej znajdują się przewoźne radiotelefony firmy Radmor typ 3037 oraz noszone radiotelefony firmy Motorola model GP z serii 300. Ponadto, w dużej ilości znajdują się również przewoźne radiotelefony firmy Hytera model MD z serii 700 oraz noszone radiotelefony firmy Hytera model PD z serii 700.
Pytanie 3:
Czy komunikacja ma być szyfrowana pomiędzy stanowiskiem operatora a pojazdami? Czy poprzez szyfrowanie Zamawiający ma na myśli np. utworzenie połączenia VPN pomiędzy pojazdami, a stanowiskiem operatora?
Odpowiedź:
Komunikacja pomiędzy stanowiskiem operatora a radiotelefonem w który jest wyposaży wybrany pojazd powinna być szyfrowana na całej trasie tak aby osoby trzecie – niepowołane nie potrafiły podsłuchać prowadzonej korespondencji. Szyfrowanie to może być zrealizowane np. za pomocą tunelu VPN do przewoźnego radia VHF lub innej technologii uniemożliwiającej włączenie się do korespondencji osób trzecich – niepowołanych.
Pytanie 4:
Czy możliwość zmiany grup ma być realizowana z poziomu każdego pojazdu, czy zdalnie poprzez stanowisko operatora?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zmiana grup w skład których wchodzić będą wybrane pojazdy była realizowana na stanowisku operatora.
Pytanie 5:
Czy korespondencja głosowa ma być realizowana poprzez radiotelefony, czy poprzez np. aplikację komputerową możliwą do zainstalowana na urządzeniach mobilnych?
Odpowiedź:
W przypadku samochodów komunikacja ma być realizowana za pośrednictwem radiotelefonów pracujących na częstotliwościach w paśmie VHF. W przypadku stanowiska operatora dopuszcza się realizację korespondencji za pomocą dedykowanej aplikacji. Rozumieć tu należy możliwość realizowania przez system dwukierunkowej komunikacji głosowej pomiędzy stanowiskiem dowodzenia a dowolnym radiotelefonem znajdującym się w zasięgi komunikacji radiowej                        z samochodem w którym zainstalowane będą urządzenia należące do zamawianego systemu. Ponadto, istotnym dla zamawiającego jest współpraca oferowanego systemu z radiotelefonami użytkowanymi w służbie więziennej w zakresie przekazywania alarmów.
Pytanie 6:
System powinien nawiązywać łączność z w/w pojazdami znajdującymi się na terenie całego kraju”. Czy w związku z brakiem infrastruktury radiowej w skali ogólnokrajowej  Zamawiający zakłada wykorzystanie transmisji IP do realizacji tego połączenia?
Odpowiedź:
Ze względu na pełne pokrycie kraju siecią GSM, zamawiający dopuszcza wykorzystanie transmisji IP, za pomocą tej sieci w celu zapewnienie realizacji nieprzerwanej transmisji pomiędzy poruszającym się pojazdem a stanowiskiem dowodzenia.
Pytanie 7:
Zamawiający wskazuje, iż łączność ze stanowiskiem operatora musi odbywać się za pomocą dostępnych standardów transferu danych, za pomocą technologii GSM.
Czy w związku z tym Zamawiający zapewni niezbędne karty SIM operatora GSM i poniesie związane z tym koszty?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zapewnienia przez dostawcę i na jego koszt kart GSM, niezbędnych do pracy systemu w okresie gwarancyjnym. Po upływie tego czasu zamawiający zapewni własne karty GSM niezbędne do pracy systemu na swój koszt.
Pytanie 8:
Zamawiający wymaga lokalizacji pojazdów na mapie z obszarem Polski. Wskazujemy, że system radiowy posiada możliwość lokalizacji GPS radiotelefonów posiadających taką funkcjonalność. Jest to jednak możliwe jedynie w trybie cyfrowym oraz podczas pracy systemu. Istnieje również możliwość budowy systemu hybrydowego posiadającego dodatkowy lokalizator GPS na pojeździe przekazujący swoją pozycję poprzez GPRS niezależnie od systemu radiowego. Pozycje te są możliwe do zwizualizowania w aplikacji systemu radiowego.
Rozwiązanie to wymaga zastosowania telemetrycznych kart SIM operatora GSM.
Prosimy o wskazanie, którego rozwiązania oczekuje Zamawiający?
W przypadku wyboru rozwiązania hybrydowego, prosimy o wskazanie czy Zamawiający zapewni telemetryczne karty SIM operatora GSM i poniesie związane z tym koszty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wymiany radiotelefonów zainstalowanych już na pojazdach. W związku z tym urządzenie zainstalowane w pojeździe powinno mieć własny odbiornik GPS.
Jednocześnie zamawiający wymaga zapewnienia przez dostawcę i na jego koszt kart GSM, niezbędnych do pracy systemu w okresie gwarancyjnym. Po upływie tego czasu zamawiający zapewni własne karty GSM niezbędne do pracy systemu na swój koszt.
Pytanie 9:
Zamawiający wymaga zestawów antenowych dla technologii używanych w bramach radiowych. Prosimy o wskazanie czy pojazdy, na których ma być zamontowany system są objęte gwarancją i czy istnieje możliwość ingerencji w pojazd niezbędnej do montażu anten uzgodniona z ewentualnym gwarantem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość montażu anten na podstawach magnetycznych.
Pytanie 10:
Zamawiający w § 4 ust. 3 Wzoru Umowy wprowadził zapis dot. kary umownej w następującym brzmieniu:
„Niezależnie od naliczanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.”
Wskazać należy, iż niemożliwe jest zaakceptowanie przedmiotowego zapisu w umowie w jego aktualnym brzmieniu.
Wykonawca zaznacza, iż na podstawie wprowadzonego przez Zamawiającego zapisu, może dojść do sytuacji, w której z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy, wykonanie przedmiotu umowy we wskazanym w umowie terminie nie będzie możliwe, zaś Zamawiający będzie uprawniony nie tylko do naliczenia z tego tytułu kar umownych, lecz także do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
Istotną kwestią jest bowiem wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy tj. zawinionego przekroczenia terminu przez wykonawcę, czy również w przypadku przekroczenia terminu spowodowanego przyczynami całkowicie niezależnymi od  wykonawcy (opóźnienie). Pozostawienie zamawiającemu możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia jedynie opóźnienia po stronie Wykonawcy w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony podwyższa wymogi stawiane wykonawcom, znacząco utrudnia przygotowanie samej oferty, a w konsekwencji ogranicza uczciwą konkurencję.
W opinii Wykonawcy, prawidłowym i zasadnym zapisem w przedmiotowej sytuacji będzie taki, zgodnie z którym wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za zawinione przez siebie nieterminowe wywiązanie się ze świadczeń, a więc jedynie w przypadku zwłoki. Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę oraz doprecyzowanie przywołanego wyżej zapisu umownego w tym zakresie poprzez wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu:
„Niezależnie od naliczanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane z winy Wykonawcy w terminie wskazanym w § 1 ust. 2”
Odmienne stanowisko Zamawiającego i decyzję o pozostawieniu w zaproponowanym przez zamawiającego brzmieniu umowy wyżej wymienionych uprawnień zamawiającego, należałoby interpretować jako prowadzące do złamania zasady zachowania uczciwej konkurencji naruszające zarówno dyspozycję art. 7 ust. 1, jak i art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, co nie powinno mieć miejsca.
Tym samym Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie i/lub dokonanie odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w tym zakresie i nie wyraża zgody na powyższą modyfikację w projekcie umowy.
 Pytanie 11:
Zamawiający w § 4 ust. 2 Wzoru Umowy wprowadził zapis dot. kary umownej w następującym brzmieniu:
„W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub jej części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości brutto całości lub tej części umowy, od której odstąpiono .;”
Wskazać należy, iż niemożliwe jest zaakceptowanie przedmiotowego zapisu w umowie w jego aktualnym brzmieniu.
Wykonawca zaznacza, iż zgodnie z powyższym zapisem, prawo do domagania się kar umownych zostało zastrzeżone jedynie na rzecz Zamawiającego. W efekcie powoduje to, że Wykonawca z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie będzie mógł otrzymać jakiejkolwiek kary umownej od Zamawiającego, niezależnie od poniesionej przez siebie szkody. Zasada równouprawnienia stron umowy wymaga jednak wprowadzenia prawa do kary umownej również dla Wykonawcy na wypadek odstąpienia od Umowy na skutek zaistnienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Pozostawienie kary umownej należnej za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony podwyższa wymogi stawiane wykonawcom, znacząco utrudnia przygotowanie samej oferty, a w konsekwencji ogranicza uczciwą konkurencję.
Odmienne stanowisko Zamawiającego i decyzję o pozostawieniu wyżej wymienionych kar umownych w zaproponowanym przez Zamawiającego brzmieniu umowy należałoby interpretować jako prowadzące do złamania zasady zachowania uczciwej konkurencji naruszające zarówno dyspozycję art. 7 ust. 1, jak i art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, co nie powinno mieć miejsca.
Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu, względnie o doprecyzowanie przywołanego wyżej zapisu umownego w tym zakresie poprzez wyjaśnienie, czy prawo do przedmiotowej kary umownej zastrzeżone zostało jedynie na rzecz Zamawiającego czy również takim prawem dysponuje Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w tym zakresie i nie wyraża zgody na powyższą modyfikację w projekcie umowy.
Pytanie 12:
Zamawiający w § 2 ust. 3 Wzoru Umowy wprowadził zapis w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie konieczność usunięcia awarii w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski.”
Z dokumentacji przetargowej, w szczególności § 1 ust. 1 Wzoru Umowy wynika, iż przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo). Zgodnie zaś z § 1 ust. 3 System, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37a.
Wobec powyższego, z jakiej przyczyny Zamawiający zastrzega sobie konieczność usunięcia awarii w jednostkach organizacyjnych na terenie Polski, skoro przedmiot umowy zostanie zamontowany w budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie i Zamawiający nie ma jednocześnie wymagania, ażeby posiadał on właściwości mobilne. Zamontowanie go w powyżej wskazanym miejscu przesądza o fakcie, iż wszelkie awarie tegoż przedmiotu umowy usuwane będą wyłącznie w miejscu jego zamontowania. Jedynie awaria, której usunięcie wymagało będzie wymontowania systemu i przetransportowania go do siedziby wykonawcy, może być uznane za usunięcie awarii na terenie Polski, jednakże nie w jednostkach organizacyjnych, a w siedzibie wykonawcy o określonej z góry lokalizacji.
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski?
Tym samym Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie i/lub dokonanie odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ”
Odpowiedź:
W § 1 ust. 1 projektu umowy Zamawiający zawarł zapis „(…)System, o których mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem(…)”.  Oznacza to, że montaż i uruchomienie systemu będzie odbywało się w siedzibie zamawiającego, ale nie w samym budynku, lecz  w pojazdach, które zostaną sprowadzone do siedziby. Zapisy formularza ofertowego, które stanowią załącznik nr 1 do umowy, podają dokładne dane na temat przedmiotu zamówienia i tak np. : pkt. 1 (Wymagania ogólne) mówi iż: „(…)Ogólnopolska łączność dyspozytorska przewidziana jest dla czterech pojazdów Zamawiającego.(…)” – co już powinno wyjaśnić Wykonawcy jaki jest cel i przeznaczenie przedmiotowego systemu.
Pojazdy, w których system zostanie zamontowany przemieszczają się pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego - należy przez to rozumieć jednostki penitencjarne  tj. zakłady karne i areszty śledcze, stąd może zachodzić konieczność usunięcia awarii na terenie Polski.
Pytanie 13:
Wymagania ogólne, p. 3.
Zamawiający wymaga możliwości zmiany grup rozmównych „w dowolnym czasie”. Prosimy                    o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „w dowolnym czasie”. Czy Zamawiający wymaga możliwości zdalnego dopisywania i usuwania grup rozmównych poprzez interfejs powietrzny („over-the-air”)?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 4. 
Pytanie 14:
Wymagania dla pojazdu, p. 12.
Prosimy o podanie producenta oraz modeli urządzeń radiokomunikacyjnych (radiotelefonów oraz przemienników), z którymi ma współpracować zamawiany system.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 2. 
Pytanie 15:
Wymagania dla wykonawcy, p. 19.
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, co oznacza „łączność natywna Służby Więziennej”. Prosimy o podanie technologii, architektury tej łączności. Prosimy także o podanie szczegółowego zakresu wymaganej integracji.
Odpowiedź:
Przez pojęcie „łączność natywnej” rozumieć należy łączność radiową funkcjonującą w Służbie Więziennej. Szczegóły dotyczące parametrów pracy łączności radiowej Służby Więziennej zamawiający dostarczy wykonawcy, z którym podpisze umowę.
Pytanie 16:
XXII. Wzór umowy, par. 1, p. 1 Zamawiający wymaga aby dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiotowy system. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących montażu, tj.:
W jakich pojazdach (marka, model) należy zamontować elementy systemu?
W jakim miejscu pojazdu przewidziany jest montaż kamer IP w pojeździe?
W jakim miejscu pojazdu przewidziana jest instalacja elementów takich jak brama mobilna, rejestrator, zasilacze kamer IP? Ile miejsca jest przewidziane na montaż tych elementów?
Czy Zamawiający dostarczy szafkę/obudowę, którą należy zamontować w pojeździe, a w niej powyższe komponenty systemu? Jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów szafki.
Odpowiedź:
Zamawiający planuje montaż sytemu w pojazdach operacyjno-konwojowych zabudowanych na samochodach marki Renault Master.
W pojeździe kamery należy zamontować w kabinie kierowcy, w takich miejscach aby zapewniały pełne pokrycia obserwowanej przestrzeni w kabinie oraz przedziale pasażerskim.
Montaż poszczególnych elementów systemu powinien odbyć się w miejscu uniemożliwiającym wpływ osób znajdujących się w pojeździe na działanie systemu oraz zapewnić ich bezpieczeństwo.
Zamawiający planuje montaż elementów systemu takich jak brama mobilna, rejestrator, zasilacze kamer IP w zabudowie meblowej znajdującej w  przedziale dla konwojentów, usytuowanym za ścianą oddzielającą od kabiny kierowcy.
Zamawiający nie przewiduje dostarczenia odrębnej obudowy dla w/w komponentów systemu.
Pytanie 17:
XXII. Wzór umowy, par. 1, p. 1 Zamawiający wymaga aby dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiotowy system. Czy Zamawiający dostarczy karty SIM, które będzie należało zamontować w bramce mobilnej, aby możliwa była łączność pomiędzy pojazdem a operatorem, czy też karty SIM oraz opłaty abonamentowe (na poczet operatora komórkowego) są także przedmiotem zamówienia i Zamawiający wymaga ich dostarczenia?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 7.  
Pytanie 18:
Wymagania techniczne, Stanowisko operatora wraz z serwerem
Zamawiający wymaga, aby stanowisko operatora spełniało wymagania z zakresu „Zdalna administracja”, „Możliwość rejestracji”, „Lokalizacja pojazdów”. Obecne wymagania dopuszczają rozwiązanie składające się z kilku odrębnych aplikacji, z których każda realizowałaby jedno wymaganie. Takie rozwiązanie byłoby niekomfortowe dla operatora, ponieważ wymagałoby przełączania się pomiędzy aplikacjami, w celu realizowania różnych zadań. Czy Zamawiający wymaga zatem, aby wszystkie wymienione zadania (wymagania) były realizowane przez jedną aplikację?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby aplikacja zainstalowana na stanowisku operatora wizualizowała położenie pojazdów na terenie polski, umożliwiała prowadzenie komunikacji głosowej z samochodami, umożliwiła włączanie i wyłączanie podglądu z kamer, umożliwiała włączania i wyłączanie nagrywania z wybranych kamer. Zamawiający dopuszcza możliwość nagrywania na odrębnym urządzeniu, które znajdować się będzie w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 19:
Wymagania techniczne, p. 4
Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania rejestracji obrazów z kamer jedynie na kartach SD  w kamerach, czy wymaga również rejestratora na każdy pojazd?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rejestracji obrazów z kamer na kartach SD w kamerach oraz na urządzeniu zainstalowanym w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 20:
Wymagania techniczne, p. 4
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kart SD/mini SD do kamer?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dostarczenia kart SD wraz z kamerami.
Pytanie 21:
Wymagania techniczne, System wizji
Co Zamawiający ma na myśli pod „ciągłą rejestracją obrazu”? Jakie mają być parametry rejestracji przy zachowaniu minimum 48 godzin archiwum  – poklatkowość, rozdzielczość?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „ciągła rejestracja obrazu” rozumie rejestrację obrazu w czasie pracy kamer. Obraz powinien być rejestrowany conajmniej w rozdzielczości D1 i 12 klatkami na sekundę.
Pytanie 22:
Zamawiający w § 4 ust. 3 Wzoru Umowy wprowadził zapis dot. kary umownej w następującym brzmieniu: „Niezależnie od naliczanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.”
Wskazać należy, iż niemożliwe jest zaakceptowanie przedmiotowego zapisu w umowie w jego aktualnym brzmieniu.
Wykonawca zaznacza, iż na podstawie wprowadzonego przez Zamawiającego zapisu, może dojść do sytuacji, w której z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy, wykonanie przedmiotu umowy we wskazanym w umowie terminie nie będzie możliwe, zaś Zamawiający będzie uprawniony nie tylko do naliczenia z tego tytułu kar umownych, lecz także do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
Istotną kwestią jest bowiem wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy tj. zawinionego przekroczenia terminu przez wykonawcę, czy również w przypadku przekroczenia terminu spowodowanego przyczynami całkowicie niezależnymi od  wykonawcy (opóźnienie). Pozostawienie zamawiającemu możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia jedynie opóźnienia po stronie Wykonawcy w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony podwyższa wymogi stawiane wykonawcom, znacząco utrudnia przygotowanie samej oferty, a w konsekwencji ogranicza uczciwą konkurencję.
W opinii Wykonawcy, prawidłowym i zasadnym zapisem w przedmiotowej sytuacji będzie taki, zgodnie z którym wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za zawinione przez siebie nieterminowe wywiązanie się ze świadczeń, a więc jedynie w przypadku zwłoki. Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę oraz doprecyzowanie przywołanego wyżej zapisu umownego w tym zakresie poprzez wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu:
„Niezależnie od naliczanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane z winy Wykonawcy  w terminie wskazanym w § 1 ust. 2”
Odmienne stanowisko Zamawiającego i decyzję o pozostawieniu w zaproponowanym przez zamawiającego brzmieniu umowy wyżej wymienionych uprawnień zamawiającego, należałoby interpretować jako prowadzące do złamania zasady zachowania uczciwej konkurencji naruszające zarówno dyspozycję art. 7 ust. 1, jak i art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, co nie powinno mieć miejsca.
Tym samym Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie i/lub dokonanie odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 10.
Pytanie 23:
Zamawiający w § 4 ust. 2 Wzoru Umowy wprowadził zapis dot. kary umownej w następującym brzmieniu:
„W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub jej części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości brutto całości lub tej części umowy, od której odstąpiono .;”
Wskazać należy, iż niemożliwe jest zaakceptowanie przedmiotowego zapisu w umowie w jego aktualnym brzmieniu.
Wykonawca zaznacza, iż zgodnie z powyższym zapisem, prawo do domagania się kar umownych zostało zastrzeżone jedynie na rzecz Zamawiającego. W efekcie powoduje to, że Wykonawca z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie będzie mógł otrzymać jakiejkolwiek kary umownej od Zamawiającego, niezależnie od poniesionej przez siebie szkody. Zasada równouprawnienia stron umowy wymaga jednak wprowadzenia prawa do kary umownej również dla Wykonawcy na wypadek odstąpienia od Umowy na skutek zaistnienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Pozostawienie kary umownej należnej za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony podwyższa wymogi stawiane wykonawcom, znacząco utrudnia przygotowanie samej oferty, a w konsekwencji ogranicza uczciwą konkurencję.
Odmienne stanowisko Zamawiającego i decyzję o pozostawieniu wyżej wymienionych kar umownych w zaproponowanym przez Zamawiającego brzmieniu umowy należałoby interpretować jako prowadzące do złamania zasady zachowania uczciwej konkurencji naruszające zarówno dyspozycję art. 7 ust. 1, jak i art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, co nie powinno mieć miejsca.
Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu, względnie o doprecyzowanie przywołanego wyżej zapisu umownego w tym zakresie poprzez wyjaśnienie, czy prawo do przedmiotowej kary umownej zastrzeżone zostało jedynie na rzecz Zamawiającego czy również takim prawem dysponuje Wykonawca.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 11.
Pytanie 24:
Zamawiający w § 2 ust. 3 Wzoru Umowy wprowadził zapis w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie konieczność usunięcia awarii w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski.”
Z dokumentacji przetargowej, w szczególności § 1 ust. 1 Wzoru Umowy wynika, iż przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo). Zgodnie zaś z § 1 ust. 3 System, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37a.
Wobec powyższego, z jakiej przyczyny Zamawiający zastrzega sobie konieczność usunięcia awarii w jednostkach organizacyjnych na terenie Polski, skoro przedmiot umowy zostanie zamontowany w budynku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie i Zamawiający nie ma jednocześnie wymagania, ażeby posiadał on właściwości mobilne. Zamontowanie go w powyżej wskazanym miejscu przesądza o fakcie, iż wszelkie awarie tegoż przedmiotu umowy usuwane będą wyłącznie w miejscu jego zamontowania. Jedynie awaria, której usunięcie wymagało będzie wymontowania systemu i przetransportowania go do siedziby wykonawcy, może być uznane za usunięcie awarii na terenie Polski, jednakże nie w jednostkach organizacyjnych, a w siedzibie wykonawcy o określonej z góry lokalizacji.
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski?
Tym samym Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie i/lub dokonanie odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.
Pytanie 25:
Jak złożoną architekturą cyfrową dysponuje Zamawiający? Z jakich elementów i ilu przemienników składa się architektura?
Odpowiedź:
W chwili obecnej system łączności bezprzewodowej zamawiającego oparty jest o łączność analogową. W związku z tym, urządzenia dostarczone przez dostawcę, powinny współpracować z systemami łączności analogowej. Jednak ze względu na postęp technologiczny, zamawiający bierze pod uwagę wymianę radiotelefonów na radiotelefony pracujące w systemie DMR. W związku z tym urządzenia powinny mieć możliwości techniczne do pracy w tym systemie. W tym celu zamawiający dopuszczę rozwiązanie, które w przypadku wymiany na system cyfrowy wymagało będzie jedynie przekonfigurowania poszczególnych elementów systemu a nie ich wymiany.
Pytanie 26:
Czy Zamawiający dopuszcza implementacje rozwiązania równoważnego do posiadanego rozwiązania?
W związku z wieloma pytaniami do OPZ i brakiem określenia producenta i standardu cyfrowego systemu radiowego w siwz, który stanowi istotną okoliczność do możliwości określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia oferty. Wnioskujemy  o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 27 września 2017r. do godz. 10.
W związku z powyższym wnioskujemy o zmiany terminów wykonania zadania dot. terminów wpływających na punktację postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający, w ramach zmówienia, nie przewiduje wymiany radiotelefonów znajdujących się obecnie na wyposażeniu Służby Więziennej. W ramach realizacji zamówienia, zamawiający oczekuje dostarczenia i montażu urządzeń spełniających zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia podane w SIWZ wraz z danymi udostępnionymi w odpowiedziach udzielonych   na zadane w trakcie postępowania pytania.
Ponadto zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w części  XI.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Kryteria oceny ofert i zmienia zapisy w pkt. 2 Czas realizacji zamówienia, w następujący sposób:
Czas realizacji zamówienia  - waga kryterium - 40%, zgodnie z poniższym harmonogramem:
- do 10 listopada 2017 r. - 40 pkt.;
- do 20 listopada 2017 r. - 30 pkt.;
- do 30 listopada 2017 r. – 20 pkt.
Pytanie 27:
W nawiązaniu do wymagań w pkt. V 2.2)
cyt. ”2) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców  telekomunikacyjnych potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489).
Wyjaśnienie stanowiska.
Pragniemy poinformować, że według wyjaśnień UKE taki wymóg jest niezasadny do przedmiotu postępowania, gdyż dotyczy w pierwszym zakresie operatorów telekomunikacyjnych, w drugim zakresie firm tworzących systemy telekomunikacyjne na potrzeby podmiotów trzecich ale pozostających własnością wykonawcy, a w  trzecim zakresie nie ma nic wspólnego                                      z przedmiotowym postępowaniem.
Czy wykonany system w ramach postępowania będzie własnością Zamawiającego? Czy wykonany system będzie własnością Wykonawcy?
Wniosek
Jeżeli obecny system radiowy jest własnością Zamawiającego i Zamawiający pozostaje na tym samym stanowisku do odnośnie jego rozszerzenia a także systemu wizyjnego, to wnioskujemy o usunięcie tego wymogu ze względu na niezasadność jego zastosowania do przedmiotowego postępowania. Utrzymanie w mocy tego zapisu naruszy przepisy prawa zamówień publicznych           w kilku istotnych obszarach.
Odpowiedź:
Mając powyższe na uwadze zamawiający dokonuje zmiany w części  IV.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki udziału w postępowaniu i odstępuje od warunku posiadania przez wykonawcę „aktualnego zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz.1489)”.
Zamawiający oczekuje, że wykonany w ramach postępowania system będzie własnością zamawiającego.
Pytanie 28:
Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania ogólne
Pkt. 4    Obecnie zapis brzmi: „Możliwość transmisji danych do i z pojazdów wyposażonych w urządzenia systemu, w szczególności transmisji „na żywo” obrazu z min. 2 kamer IP zainstalowanych w pojeździe pracujących w rozdzielczości D1 do stanowiska operatora.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, gdy System umożliwi wybór do transmisji jednej z dwóch kamer zamontowanych w pojeździe przy zachowaniu stałej lokalnej rejestracji obrazu  z obu kamer zamontowanych w pojeździe.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna także za spełnione wymaganie, gdy System umożliwi wybór do transmisji jednej z dwóch kamer zamontowanych w pojeździe przy zachowaniu stałej lokalnej rejestracji obrazu z obu kamer zamontowanych w pojeździe.
Pytanie 29:
Wykonawca wg zapisów OPZ jest odpowiedzialny za montaż urządzeń, instalację oraz uruchomienie Systemu.
Proszę o informację:
W jakich samochodach będzie montowany System?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż system będzie montowany w samochodach Renault Master.
 
Pytanie 30:
Jakie obostrzenia będą obowiązywały Wykonawcę w związku z montażem urządzeń w tych pojazdach np.:
a) Czy Zamawiający umożliwi wykonanie montażu urządzeń do samochodów w warsztatach lub garażach należących do Zamawiającego? Prosimy o wskazanie lokalizacji do montażu?
Odpowiedź:
Zamawiający umożliwi wykonanie montażu urządzeń do samochodów w garażach należących do Zamawiającego, które są zlokalizowane na terenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37A.
b) Jaka jest preferowana technika montażu anten (np. anteny na stopie magnetycznej, lub anteny mocowane na stelażu bagażnika dachowego. Czy Zamawiający ma w tym zakresie inne oczekiwania)?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9
c) Czy Wykonawca otrzyma zgodę na wykonanie otworów w karoserii (dach) pojazdu na potrzeby montażu anten, lub wyrazi zgodę na wykorzystanie już istniejących otworów w dachu do przepuszczenia kabli antenowych?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9
d) W których miejscach w pojeździe mają być zamontowane kamery IP, w szczególności czy kamery mają być zamontowane wewnątrz, czy na zewnątrz pojazdów?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje montażu kamer wewnątrz pojazdów dających obraz z kabiny oraz przedziału pasażerskiego.
e) Czy zamawiający dopuszcza: zamontowanie kamer przy pomocy uchwytów z przyssawkami na szyby lub/i przykręcenie kamer do elementów pojazdu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga stabilnego montażu kamer przy pomocy śrub do stałych elementów pojazdu.
f) Jaki obraz ma być obserwowany przez zamontowane kamery (przed pojazdem, wewnątrz pojazdu?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje obserwacji wnętrza pojazdu.
g) Czy będzie możliwość podłączenia urządzeń do napięcia 12V poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zasilanie urządzeń poprzez gniazdo zapalniczki standardowymi wtyczkami ze względu na ryzyko przypadkowego wyłączania zasilania.
Pytanie 31:
Pkt. 9 „Wszystkie zdarzenia pojawiające się w systemie muszą być rejestrowane na stanowisku operatora z datą i godziną ich wystąpienia.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, gdy System dokona rejestracji wszystkich zdarzeń systemowych na jego serwerach. Dostęp do wszystkich logów oraz zdarzeń systemowych uzyskają wskazani przez Zamawiającego Użytkownicy.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna także za spełnione wymaganie, gdy System dokona rejestracji wszystkich zdarzeń systemowych na jego serwerach. Dostęp do wszystkich logów oraz zdarzeń systemowych uzyskają wskazani przez Zamawiającego Użytkownicy.
Pytanie 32:
Pkt. 11 „System musi posiadać możliwość rejestracji obrazu wyświetlanego na stanowisku operatora. Archiwizacja wyświetlanego obrazu powinna odbywać się lokalnie na tym stanowisku z naniesionym znacznikiem czasu.”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, gdy System dokona rejestracji obrazu z kamer pracujących w pojazdach na dedykowanym rejestratorze pracującym w siedzibie Zamawiającego lub innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji z dostępem do nagrań dla wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna także za spełnione wymaganie, gdy System dokona rejestracji obrazu z kamer pracujących w pojazdach na dedykowanym rejestratorze pracującym w siedzibie Zamawiającego lub innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji z dostępem do nagrań dla wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników, pod warunkiem, że zaoferowany przez Wykonawcę system da operatorowi możliwość włączenia i wyłażenia nagrywania obrazu z wybranych kamer.
Pytanie 33:
Pkt. 12 „Łączność musi być realizowana za pomocą radiotelefonów DMR, pracujących w paśmie VHF i współpracująca z obecnie wykorzystywanym systemem łączności w Służbie Więziennej (w zakresie alarmowania, identyfikacji za pomocą kryptonimów itp.).”
a) Służba Więzienna w zdecydowanej większości korzysta z radiołączności w technologii analogowej. Zgodnie z cytowanym wyżej opisem do Systemu mają być przyłączone radiotelefony DMR. Sygnalizacja radiotelefonów pracujących w systemach cyfrowych jest inna, niż sygnalizacja radiotelefonów analogowych. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, gdy radiotelefony użytkowane w pojazdach będą współpracowały z systemami radiowymi Zamawiającego, a po opuszczeniu strefy pokrycia łączności natywnej, komunikacja głosowa będzie kierowana bezpośrednio do dyspozytora bez konieczności zmiany parametrów radiowych użytkowanych radiotelefonów?
Odpowiedź:
Obecnie system łączności radiowej zamawiającego opiera się o łączność analogową. Urządzenia instalowane w samochodach powinny współpracować z obecnie wykorzystywanymi przez zamawiającego radiotelefonami analogowymi przynajmniej w zakresie przekazywania informacji o wywołanych alarmach. Jednak ze względu na postęp technologiczny, zamawiający bierze pod uwagę wymianę radiotelefonów na radiotelefony pracujące w systemie DMR. W związku z tym zaoferowane urządzenia  powinny mieć możliwości techniczne do pracy w tym systemie. Mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza do zaoferowania takie rozwiązanie, które w przypadku wymiany na system cyfrowy wymagało będzie jedynie przekonfigurowania poszczególnych elementów systemu a nie ich wymiany.
b) Prosimy o potwierdzenie, że po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy celem integracji systemów radiowych parametry radiowe, które będą miały być użyte w urządzeniach dostarczanego Systemu. W przeciwnym razie Zamawiający musiałby samodzielnie zaprogramować część urządzeń dostarczanych wraz z Systemem.
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże parametry pracy systemu łączności radiowej, wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.
Pytanie 34:
Pkt. 13 „System musi mieć możliwość lokalnej rejestracji obrazu z kamer zainstalowanych w pojazdach oraz możliwość przechowywania minimum 48 godzin ostatnich nagrań”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, gdy obrazy z wszystkich kamer dostarczanych       w ramach Systemu będą rejestrowane na kartach SD zainstalowanych w tych kamerach?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna także za spełnione wymaganie, gdy obrazy z wszystkich kamer dostarczanych       w ramach Systemu będą rejestrowane na kartach SD zainstalowanych w tych kamerach.
 
Pytanie 35:
Pkt. 14 „Kamery powinny być wyposażone w system antywstrząsowy i obiektywy „fisheye”.”
oraz
Pkt. 4 w części „Wymagania techniczne” „System rejestracji wyposażony w kamery z kartą SD, systemem antywstrząsowym i obiektywem „fisheye” – 8 kpl. (po 2 na pojazd)”
a) Systemy antywstrząsowe do kamer stosuje się w przypadku, gdy nagrywany obraz irejestrująca go kamera są od siebie niezależne, co może powodować drgania obiektywu kamery względem obserwowanego obiektu. W przypadku montażu kamery wewnątrz pojazdu i skierowania jej do jego wnętrza stabilizacja obrazu spowoduje efekt odwrotny do zamierzonego (wystąpi drganie obrazu podczas jazdy po nierównym terenie z uwagi na podejmowane przez automatykę kamery próby kompensacji wstrząsów). Niezależnie od powyższego na rynku nie występują kamery z obiektywem szerokokątnym i stabilizacją obrazu. Prosimy o odstąpienie od tego wymagania.
Odpowiedź:
Ze względu na powyższą argumentację zamawiający odstępuje od wymagania systemu antywstrząsowego w kamerach.
b) Pojęcie „fisheye” stosuje się do obiektywów o szerokich kątach widzenia. Na rynku pod tym pojęciem występują różne typy obiektywów. Im większy kąt widzenia, tym mniejsza ilość rejestrowanych szczegółów obrazu, zwłaszcza w wymaganym formacie D1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania dostarczenie kamer IP o horyzontalnym kącie widzenia 106°?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obiektywu innego niż „fisheye” pod warunkiem, że zaoferowany przez Wykonawcę obiektyw zapewnienia możliwość pełnego pokrycia obserwowanej przestrzeni.
Pytanie 36:
Pkt. 19  „Wykonawca zobowiązuje się prowadzić nadzór nad systemem i obsługą oraz integrację z łącznością natywną Służby Więziennej.”
a) Czy Zamawiający dopuści prowadzenie przez Wykonawcę nadzoru nad Systemem oraz ew. prac serwisowych z siedziby Wykonawcy np. przy pomocy dedykowanego łącza VPN?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści prowadzenie przez Wykonawcę nadzoru nad Systemem oraz prac serwisowych z siedziby Wykonawcy przy pomocy dedykowanego łącza VPN.
b) Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania dotyczącego integracji z łącznością natywną Służby Więziennej, gdy radiotelefony użytkowane w pojazdach będą współpracowały  z systemami radiowymi Zamawiającego, a po opuszczeniu strefy pokrycia łączności natywnej, komunikacja głosowa będzie kierowana na Stanowisko Dyspozytorskie bez konieczności zmiany parametrów radiowych użytkowanych radiotelefonów?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna także za spełniony warunek dotyczący integracji z łącznością natywną Służby Więziennej, gdy radiotelefony użytkowane w pojazdach będą współpracowały z systemami radiowymi Zamawiającego, a po opuszczeniu strefy pokrycia łączności natywnej, komunikacja głosowa będzie kierowana na Stanowisko Dyspozytorskie bez konieczności zmiany parametrów radiowych użytkowanych radiotelefonów.
Pytanie 37:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po podpisaniu Umowy wskaże znajdującą się w jego Zasobach lokalizację, gdzie będzie możliwość uruchomienia instalacji serwerowej Systemu.
Odpowiedź:
Po podpisaniu umowy zamawiający wskaże lokalizację, gdzie będzie możliwość uruchomienia instalacji serwerowej systemu.
Pytanie 38:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy w będących w dyspozycji Zamawiającego zasobach serwerowych wirtualną przestrzeń, pozwalającą na uruchomienie wirtualnych serwerów o następujących parametrach: 6 wirtualnych procesorów o mocy 2,5 GHz każdy, RAM 26 GB, Przestrzeń Dyskowa (HDD) 100 GB. Całość objęta systemem Backupu.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni Wykonawcy wirtualną przestrzeń, pozwalającą na uruchomienie wirtualnych serwerów o następujących parametrach: 6 wirtualnych procesorów o mocy 2,5 GHz każdy, RAM 26 GB, Przestrzeń Dyskowa (HDD) 100 GB. Całość objęta systemem Backupu.
Pytanie 39:
Zamawiający wskazał, iż oczekuje komunikacji z elementami systemu z wykorzystaniem standardu GSM. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający samodzielnie dokona zakupu aktywacji GSM oraz usługi APN na potrzeby działania urządzeń.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 7.  
Pytanie 40:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni na rzecz działania konsoli dyspozytorskiej dostęp do sieci LAN, z poziomu której będzie możliwy dostęp do lokalizacji sieciowej instalacji serwerowej.
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni na rzecz działania konsoli dyspozytorskiej dostęp do sieci LAN, z poziomu której będzie możliwy dostęp do lokalizacji sieciowej instalacji serwerowej.
Pytanie 41:
Zamawiający oczekuje zapewnienia ogólnopolskiej komunikacji z pojazdami z wykorzystaniem standardów GSM. Poszczególne sieci komórkowe nie posiadają pełnego pokrycia zasięgiem całego kraju. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie minimum trzech równoległych łącz GSM różnych operatorów do każdego pojazdu będzie traktowane jako spełnienie warunku niezawodnej łączności na terenie całego kraju.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapewnienie minimum trzech równoległych łącz GSM różnych operatorów do każdego pojazdu będzie traktowane jako spełnienie warunku niezawodnej łączności na terenie całego kraju.

 

Załączniki

ogłoszenie o zmianie 3.pdf
bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
siwz_czsw_21_2017.doc
Powrót Drukuj