Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Zamówienie na usługę społeczną w trybie art 138o - świadczenie usług pocztowych
Data składania ofert: 2017-11-02 13:00:00
CPV: 64.11.00.00-0
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-10-05 10:00:00
Przedmiot zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Na realizację zamówienia publicznego:

Realizacja pieniężnych przekazów pocztowych.
CPV: 64.11.00.00-0
 
I. Dokładna, pełna nazwa zamawiającego:
Biuro Emerytalne Służby Więziennej przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 A, 02-521 Warszawa zwany dalej Zamawiającym.
 
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
1. Zamówienie publiczne udzielenie zostanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 2. Rodzaj zamówienia: usługa.

 III. Opis przedmiotu zamówienia. Ogólne postanowienia, które będą wprowadzane do umowy.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE: Świadczenie usług pocztowych.
2. Przedmiotem zamówienia jest:

2.1. Usługa polegająca na doręczeniu w formie gotówkowej świadczeń pieniężnychz zaopatrzenia emerytalnego (emerytur i rent wraz z dodatkami, zasiłków pogrzebowych) nadawanych przez Zamawiającego do rąk osoby uprawnionej pod wskazany adres.

2.2. Doręczanie świadczeń może być realizowane za pośrednictwem poczty, innych osób prawnych upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie doręczenia świadczeń.

2.3. Prognozowana przez Zamawiającego liczba przekazów, doręczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, wynosi 149 730 sztuk. Szacunkowe obliczenie zostało sporządzone na potrzeby porównania złożonych ofert i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały opisane w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie wykonawcy, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi polegającej na doręczaniu środków pieniężnych o łącznej miesięcznej wartości przekazów nie mniejszej niż 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz łącznej miesięcznej liczby przekazów nie mniejszej niż 5 000 sztuk (słownie: pięć tysięcy sztuk).
Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli Wykonawca dołączy do oświadczenia potwierdzenie w postaci np. referencji, iż usługa była należycie realizowana przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły.
Oświadczenie należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.
2. Dokumenty zaświadczające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym polegających na realizacji przekazów pocztowych, objętych obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z  2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
V. Kryteria oceny ofert:
Wartość realizacji jednego przekazu pocztowego -100 %
VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 3 lat (począwszy od dnia 4 stycznia 2018 r.).
2.  Miejsce realizacji zamówienia:
Biuro Emerytalne Służby Więziennej przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 A, 02-521 Warszawa.
VII. Termin składania ofert.

Ofertę w postaci wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 1), wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać drogą e-mailową na adres: be@sw.gov.pl, w terminie do dnia 02.11.2017 roku, do godziny 13:00.

VIII. Komórka merytoryczna
Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

 

Załączniki

Załącznik nr 3 - umowa.docx
Załacznik nr 2 -wykaz usług.docx
załącznik nr 1 - form. cenowy.docx
Powrót Drukuj