Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert -dostawa cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej (znak sprawy: 21/17/DR)
Data składania ofert: 2017-10-09 10:00:00
CPV: 32.50.00.00-3
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-10-09 12:00:00
Przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa  cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo). (znak sprawy: 21/17/DR) wpłynęły w terminie następujące oferty:
 
 
1. MindMade sp. z o. o.
Plac Konstytucji 3
00-647 Warszawa – 350 663,02 zł
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30 listopada 2017 r.
 
2. Elvys Polska Sp. z o. o.
Aleja Solidarności 115 lok.2
00-140 Warszawa – 269 240,85 zł
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 10 listopada 2017 r.
 
3. Sprint S.A.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa – 203 006,83 zł
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 10 listopada 2017 r.
 
4. AKSEL sp. z o. o.
ul. Lipowa 17
44-207 Rybnik – 172 064,70 zł
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 20 listopada 2017 r.
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 492 000,00 zł
 
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust.11 cyt. ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Załączniki

Powrót Drukuj