Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Wsparcie uruchomienia modułu AX Honoraria na platformie MS Dynamics AX2012 oraz wykonanie modyfikacji tego modułu (znak sprawy: 24/17/TK); Uwaga 12.10.2017 r. - wpłynęły pytania!!!
Data składania ofert: 2017-10-17 10:00:00
CPV: 48761000-0
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-10-09 16:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 9 października 2017 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa wsparcia uruchomienia modułu AX Honoraria na platformie MS Dynamics AX2012 w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz wykonanie modyfikacji tego modułu. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

UWAGA!

12 października 2017 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie 1:
„Jaka jest przewidziana data podpisania umowy. Jak rozumiemy wynikający z maksymalnie 80 dniowego czasu na wprowadzenie modyfikacji harmonogram wdrażania systemu w poszczególnych jednostkach spowoduje, że w części z nich będzie działał system bez modyfikacji, przynajmniej w początkowym okresie.”  
Odpowiedź:
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie zgodnym z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
 
Pytanie 2:
„Wsparcie telefoniczne - skoro Zamawiający zapewnia I linię wsparcia dla użytkowników systemu, którym użytkownikom winien zapewnić Wykonawca, jaka będzie ich liczba.”
Odpowiedź:
Zamawiający planuje utworzenie zespołu I linii wsparcia (ok. 30 osób) z użytkowników z jednostek, w których uruchomiony został program, który siłą rzeczy będzie w stanie udzielać wsparcia tylko w podstawowym zakresie. W przypadku bardziej złożonych problemów wsparcie powinien zapewnić Wykonawca. Dotyczy to w szczególności członków zespołu wdrożeniowego (ok. 36 osób) i członków zespołu I linii wsparcia (ok. 30 osób).
 
Pytanie 3:
„Data zakończenia umowy to 30.04.2017, a harmonogram kończy się na dacie 30.03.2018 – czy należy przyjąć, iż ostatni miesiąc przewidziany jest do świadczenia wsparcia serwisowego użytkownikom.”
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że wsparcie serwisowe powinno być realizowane co najmniej przez miesiąc od uruchomienia programu w danej jednostce. Ponieważ, zgodnie z harmonogramem uruchomienie, w niektórych jednostkach zostanie zakończone z końcem marca, stąd umowa obowiązywać będzie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dodatkowo mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, z powodu których konieczne będą zmiany harmonogramu. Zgodnie z zapisem w § 4 ust. 7 umowy zmiany takie mogą być uzgodnione przez Koordynatora.
 
Pytanie 4:
„W  §1 wzoru umowy system Zamawiającego jest opisany jako dostarczony w ramach umowy 47/2015, której zapisów nie znamy, prosimy o więcej danych – czy jest to wspólna aplikacja dla wszystkich jednostek, jakie są wersje systemu AX12 jak i modułu Honoraria, czy płacone są roczne opłaty abonamentowe uprawniające do uzyskanie nowych wersji.”
Odpowiedź:
System pracuje w oparciu o grubego klienta Microsoft  Dynamics AX 2012 w wersji 6.3.1000.309 oraz moduł Honoraria AX Honoraria 2012 wersja 6.3.0.9. Opłaty abonamentowe roczne nie są opłacane.
 
Pytanie 5:
„W §2 ust.1 p.2 wzoru umowy jest mowa o przenoszeniu istniejącego już modelu modułu Honoraria – czy ten model jest już ustalony i przetestowany i będzie taki sam we wszystkich jednostkach szczególnie w zakresie ustawienia stałych składników listy płac i definicji składników wartościowych kluczowych do wyliczenia listy wypłat.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że model, który będzie przenoszony jest już ustalony i przetestowany i będzie taki sam we wszystkich jednostkach szczególnie w zakresie ustawienia stałych składników listy płac i definicji składników wartościowych kluczowych do wyliczenia listy wypłat.
 
Pytanie 6:
„Czy jest możliwość zwiększenia liczby dni na wykonanie parametryzacji §2 ust. 3 – tak jak jest przy zgłoszeniu np. o 15:50 – pozostaną już tylko 2 dni na przeprowadzenie procedury.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
 
Pytanie 7:
„W §5 ust.1 wzoru umowy uznanie i rozliczanie uruchomienia w jednostce uzależnione jest od poprawnego sporządzenia wszystkich list płac z poprzedniego okresu rozliczeniowego – co będzie gdy błędy wynikają z błędów w migracji danych (lub przekroczenia czasu na wprowadzenie tych danych), za które odpowiada Zamawiający.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonywania migracji danych. Dane do systemu będą każdorazowo wprowadzane ręcznie. Opóźnienie w naliczeniu list płac spowodowane winą zamawiającego spowoduje konieczność sporządzenia protokołu odbioru z uwagami, w którym Wykonawca po analizie przypadku szczegółowo opisze przyczynę błędu. Protokół ten będzie podstawą do rozliczenia.

 

 

Załączniki

siwz_czsw_24_2017.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj