Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (znak sprawy: 20/17/PA) UWAGA!!! Wpłynęły pytania
Data składania ofert: 2017-10-17 10:00:00
CPV: 09123000-7, 65200000-5
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-09-08 12:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu  8 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (znak sprawy: 20/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5 września 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.
 
 
UWAGA!!!!
Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (znak sprawy: 20/17/PA) wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1, W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych.
 
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 
Pytanie 3:
„Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?”
Odpowiedź:
Nie, do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego. W pkt. IV ust. 16 Ogólnych Warunków Umów Kompleksowych Dostarczania Paliwa Gazowego (OWU) „Odbiorca zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym zwolniony jest od akcyzy.”
 
Pytanie 4:
„Wykonawca prosi o dopisanie do § 2 ust. 2 Umowy Generalnej poniższego zapisu:
„zmiany ceny oferty brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy”.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do Umowy Generalnej poprzez dodanie w § 3 ust. 6 o następującym brzmieniu:
”Do wyliczonych należności za usługi dystrybucji i sprzedaży o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca naliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.”
 
Pytanie 5:
„Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy Generalnej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 6:
„Dotyczy § 4 ust. 1 Załącznika nr 2 do  Umowy Generalnej Wykonawca prosi, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu dodanie dodatkowych np. 7 dni do terminu płatności.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 7:
„Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 6 ust. 2 oraz 3 Załącznika nr 2 do  Umowy Generalnej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 8:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?
Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.”
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuszcza zamianę opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna. W § 3 ust. 3 załącznika nr 2 do Umowy Generalnej widnieje zapis, że „Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję paliwa gazowego na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (…)”

 

Załączniki

espd-request.xml
siwz_czsw_20_2017.doc
Załącznik nr 1 do Umowy generalnej.xls
espd-request.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj