Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawa urządzeń sieciowych (znak sprawy: 28/17/PA)
Data składania ofert: 2017-11-06 00:00:00
CPV: 32420000-3
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-11-06 12:00:00
Przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych - trzech rodzajów przełączników sieciowych (znak sprawy: 28/17/PA) wpłynęły w terminie następujące oferty:

  

84/17

Sieciowe Systemy Informatyczne

Andrzej Kowalczyk

Pl. Zamkowy 24a
55-200 Oława - 490 756,47 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, gwarancja na zasadach „door to door” - TAK, gwarancja na zasadach „next bussines Day” – TAK;
 
83/17
Zakład Systemów Komputerowych
ZSK sp. z o. o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków – 400 198,95 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, gwarancja na zasadach „door to door” -TAK, gwarancja na zasadach „next bussines Day” – TAK;
 
82/17
Ventus Communications sp. z o. o.
ul. Swoboda 12
60-391 Poznań – 418 196,31 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, gwarancja na zasadach „door to door” - TAK, gwarancja na zasadach „next bussines Day” – TAK;
 
81/17
Koma Nord sp. z o. o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia – 637 078,50 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, gwarancja na zasadach „door to door” - TAK, gwarancja na zasadach „next bussines Day” – TAK;
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 558 604,80 zł.
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj