Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-one oraz komputerów przenosnych (znak sprawy: 27/17/DR)
Data składania ofert: 2017-11-14 10:00:00
CPV: 30214000-2; 30213100-6
Wytwarzajacy: Rafał Reks
Data Utworzenia: 2017-11-22 16:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup 131 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-one oraz 24 szt. komputerów przenośnych. (znak sprawy: 27/17/DR) wpłynęły w terminie następujące oferty:
 

Dla części I:
 
1. Eurokerg Sp. z o.o.
ul. Malborska 15 lok. 13
03-286 Warszawa – 568 788,90 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD - 60 miesięcy
- typ zainstalowanego dysku – SSD 256GB  

 

 
2. Infomex Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19B
34-300 Żywiec – 502 242,21 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD - 60 miesięcy
- typ zainstalowanego dysku – SSD 256GB  

 

 
3. Intaris Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 57 
01-625 Warszawa – 547 842,00 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD - 60 miesięcy
- typ zainstalowanego dysku – SSD 256GB  

 

 
4. MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa – 467 277,00 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD - 60 miesięcy
- typ zainstalowanego dysku – SSD 256GB  
 

 
 

 
Dla części II:
 
1. Infomex Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19B
34-300 Żywiec – 54 910,00 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD – 48 miesięcy

 
 

2. Intaris Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 57 

01-625 Warszawa – 69 902,13 zł
 

- oferowany termin gwarancji typu NBD – 48 miesięcy

 
 

3. MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa – 58 548,00 zł
 
- oferowany termin gwarancji typu NBD – 48 miesięcy

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1)      Dla części I zamówienia kwotę w wysokości 458 500,00 zł
2)      Dla części II zamówienia kwotę w wysokości 57 630,52 zł
3)      Dla części III zamówienia kwotę w wysokości 20 369,49 zł
4)      Dla części IV zamówienia kwotę w wysokości 15 000,00 zł
 
 
Warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj