Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Usługa instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS i opr. systemu informatycznego SI Emeryt..(znak sprawy: 26/17/TK); Uwaga 17.11.2017r.-wpłynęły pytania, zmiana terminu składania ofert
Data składania ofert: 2017-12-05 10:00:00
CPV: 72260000
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-10-24 12:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 24 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS i oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz utrzymania, dostosowywania do zmieniających się przepisów prawa i modyfikacji SI Emeryt. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20 października 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

UWAGA:

25 października 2017 r. 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.

 

Pytanie:
„Zgodnie ze wzorem umowy § 3 pkt 3., rozumiem że posiadają Państwo kody źródłowe do SI EMERYT, czy posiadają też państwo prawa autorskie do tego systemu?”
Odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, że Biuro Emerytalne Służby Więziennej użytkuje system informatyczny SI Emeryt na podstawie porozumienia z dnia 2 lutego 2017 roku z Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - właścicielem praw autorskich do systemu informatycznego.
Zgodnie z § 2 Porozumienia Biuro Emerytalne jest upoważnione do korzystania z SI Emeryt na następujących polach eksploatacji:
a)    trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zwielokrotniania kodu źródłowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, dokonywania eksportu danych, uruchamiania, wyświetlania, uzyskiwania dostępu, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego;
b)    tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
c)     rozpowszechniania programu komputerowego lub jego kopii w ramach jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa jaką jest BE SW.
BE SW jest także upoważnione do korzystania z Przedmiotów praw autorskich:
1)      będących programami komputerowymi na następujących polach eksploatacji:
a)    trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zwielokrotniania kodu źródłowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, dokonywania eksportu danych, uruchamiania, wyświetlania, uzyskiwania dostępu, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego;
b)    tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
c)     rozpowszechniania programu komputerowego lub jego kopii w ramach jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa jaką jest BE SW.
2)      spełniających cechy utworu, ale niebędących programami komputerowymi, na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie w ramach jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa jaką jest BE SW;
c)     w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w literze b – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym( np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet).
 
Posiadamy także zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do ewentualnych opracowań SI Emeryt, Przedmiotów prawa autorskiego oraz opracowanie baz danych zawartych w SI Emeryt. Upoważnienia oraz zezwolenia, o których mowa powyżej posiadamy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

 

 

 

UWAGA:

17 listopada 2017 r.

Pytanie 1
 
Rozdział XI SIWZ- Zamawiający w ramach kryteriów wyboru ofert (3 na 4 kryteria) przyjął terminy wykonania usług: modyfikacji rocznego rozliczenia podatku dochodowego, instalacji i konfiguracji systemu bazy danych oraz modyfikacji zdefiniowanych w ramach dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający ustalił, iż punkty będą przyznawane wykonawcom, na podstawie zadeklarowanych terminów wykonania poszczególnych usług. Wykonawcy zobligowani są do wskazywania konkretnych terminów realizacji usług. Terminy te będą wiążące niezależnie od daty  podpisania umowy. Tym samym całe ryzyko związane z wydłużeniem postępowania przetargowego (ewentualne postępowanie odwoławcze) zostało przeniesione na Wykonawcę. Może okazać się, że z chwilą podpisania umowy zadeklarowane terminy wykonania usług będą niemożliwe do zachowania. Mając na uwadze dobro postępowania, a zwłaszcza wolę uniknięcia sytuacji pierwotnej niemożliwości świadczenia, wnosimy o zmianę sposobu oceny ofert, poprzez zamianę konkretnych terminów wykonania, na liczbę dni na realizację usług, która będzie obliczana od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu oceny ofert.
Pytanie 2
Rozdział XXII SIWZ, § 3 ust. 3- Zamawiający przewiduje przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji SI EMERYT, niezbędnych do realizacji usługi, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie rozpoczęcie świadczenia usług utrzymania następuje z chwilą podpisania umowy. Mając na uwadze powyższe wnosimy by przekazanie kodów źródłowych, jak i dokumentacji nastąpiło co najmniej z dniem podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 3 ust.3 umowy na następujący „Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy kody źródłowe i dokumentację SI EMERYT w wersji elektronicznej niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.
Pytanie 3
Czy w chwili obecnej SI EMERYT jest zgodny z aktualnym stanem prawnym w obszarze problematyki emerytalno-rentowej?
Odpowiedź: W chwili obecnej SI Emeryt jest zgodny z aktualnym stanem prawnym w obszarze problematyki emerytalno-rentowej z wyłączeniem modyfikacji określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy.
Pytanie 4
Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego znanych mu planowanych zmian prawnych w obszarze problematyki emerytalno-rentowej.
Odpowiedź: W chwili obecnej Biuro Emerytalne SW nie posiada żadnych informacji o projektach zmian przepisów prawnych regulujących tę kwestię.
Pytanie 5
Czy posiadana przez Zamawiającego dokumentacja oraz kody źródłowe są kompletne i aktualne?
Odpowiedź: Zamawiający posiada kompletne i aktualne kody źródłowe, dokumentacja jest aktualna na czerwiec 2016r.
Pytanie 6
Ile zgłoszeń serwisowych i jakich kategorii było odnotowanych przez Zamawiającego w ostatnich 3 latach obsługi SI EMERYT? Jaki był średni czas naprawy takich zgłoszeń?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.
Pytanie 7
Prosimy o wyspecyfikowanie zmian prawnych, które wymagały implementacji do Systemu w ostatnich 3 latach. Nadto celem oszacowania wartości oferowanej usługi, prosimy o wskazanie pracochłonności takich prac.
Odpowiedź: Zmiana zasad poboru zaliczki na podatek wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…..z dnia 29 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1926), zmiana wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2016 poz. 2270 ) tzw.”ustawą dezubekizacyjną”, zmiana zasad dotyczących wysokości potrąceń ze świadczeń wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 21 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.2036),  zmiana wieku emerytalnego wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r.( Dz.U. z 2017 r. poz.38)  – zmiany te obejmują okres od dnia 2 lutego 2017r. tj. daty podpisania porozumienia  Zamawiającego z ZER MSWiA. Zdaniem Zamawiającego pracochłonność przez niego określona nie stanowi dla potencjalnego Wykonawcy żadnego punktu odniesienia.      
Pytanie 8
Mając na uwadze fakt, iż zmiany prawne mogą być związane z dużą pracochłonnością, która uniemożliwiać będzie realizację modyfikacji w terminie wejścia w życie przepisów prawnych, wnosimy o dodanie postanowień w umowie, zgodnie z którymi Strony, w szczególnych sytuacjach, będą mogły wydłużyć czas realizacji zmian, z uwagi na niezależne od nich okoliczności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
 
Pytanie 9
Rozdział XXII SIWZ, § 12 ust. 5- Wnosimy o obniżenie górnej granicy odpowiedzialności z tytułu kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia. Proponowany poziom odpowiedzialności narusza bowiem zasadę równości stron i jest przejawem nadużycia pozycji dominującej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust.5 na następujący: „Wysokość kar umownych ograniczona jest do 50% wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o. którym mowa w § 10 ust.1.”
Pytanie 10
Rozdział XXII SIWZ, § 14 ust. 1- Z uwagi na zbyt krótki termin, po upływie którego Zamawiający może odstąpić od umowy, wnosimy o jego wydłużenie do 21 dni.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy w  § 14 ust.1 na następujący:” Niewykonanie którejkolwiek części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w terminie 21  dni od planowanego terminu wykonania tej części umowy, określonego w umowie bądź uzgodnionego przez Strony po zawarciu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy w trybie natychmiastowym w terminie 14 dni, liczonym od dnia następnego po bezskutecznym upływie 21 dni od planowanego terminu wykonania tej części umowy.”
Pytanie 11
Rozdział XXII SIWZ, § 14 ust. 5- Wnosimy o dodanie do przedmiotowego ustępu następującego postanowienia: „przy czym w przypadku kumulacji kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy w postaci zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie jedynie kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy”. Należy wskazać, że brak jest możliwości kumulatywnego karania wykonawcy z tytułu tych samych okoliczności. Wobec treści proponowanego przez Zamawiającego ust. 5, konieczne jest dodanie wskazanego powyżej zastrzeżenia.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy w § 14 ust.5 na następujący: Strony oświadczają, iż w przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1-4, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu naliczonych kar umownych, przy czym w przypadku kumulacji kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy w postaci zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie jedynie kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust.6
Pytanie 12
Załącznik 1 do projektu umowy: I.1) modyfikacja SI EMERYT poprzez zachowanie prawa do świadczenia lub nieprawidłowej wysokości świadczenia w związku z nowym brzmieniem art. 33 ustawy z dnia 14.02.1994 r.
Prosimy o szczegółowy opis zmiany. Na czym ma polegać modyfikacja, prosimy o opis zmienianej procedury.
Odpowiedź: Zmiana ma polegać na możliwości zachowania w SI EMERYT prawa do świadczenia niesłusznie nabytego lub zawyżonej wysokości świadczenia, jeżeli zachodzi konieczność zastosowania art. 33 ustawy emerytalnej.
 
Pytanie 13
Załącznik 1 do projektu umowy: I.2) zmodyfikowanie procedury przekazywania do aprobaty drugiego stopnia spraw pierwszorazowych, gdzie kwota świadczenia przekracza 7 000,00 zł brutto zarówno świadczeń do wypłaty jak i świadczeń zawieszonych,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany, modyfikacji procedury.
Odpowiedź: W chwili obecnej do aprobaty drugiego stopnia przekazywane są wyłącznie sprawy wypłaty wyrównań w wysokości powyżej 7 000,00 zł. Analogicznie winny być przekazywane sprawy pierwszorazowe (czyli sprawy wprowadzane przez użytkownika jako „przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej” i „przyznanie RR po emerycie/renciście/funkcjonariuszu”), których wartość świadczenia przekracza 7 000,00 zł niezależnie od stanu świadczenia (aktywne bądź nieaktywne).
Pytanie 14
Załącznik 1 do projektu umowy: I.3) modyfikacja słownika kodów pocztowych,
Modyfikacja ma polegać na podmianie słownika na aktualny, czy też rozbudowie lub przebudowie słownika (dodanie pól, usunięcie pól). Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Modyfikacja ma polegać na rozbudowie funkcjonalności słownika kodów pocztowych (winna umożliwić przypisanie wielu miejscowości do jednego kodu pocztowego).
Pytanie 15
Załącznik 1 do projektu umowy: I.5) dostosowanie treści raportów KER (decyzje) do zmian wynikających z przepisów dot. dezubekizacji,
Prosimy o potwierdzenie, że w systemie została zaimplementowana obsługa dezubekizacji.
Prosimy o wskazanie raportów KER wymagających zmian, miejsc ich tworzenia.
Prosimy o przekazanie wzorców nowych raportów.
Odpowiedź: W systemie została zaimplementowana obsługa dezubekizacji. W przypadku wydruku decyzji KER 24 dot. osoby podlegającej dezubekizacji, ulega zmianie treść pkt. 1 decyzji (wzory raportów w załączeniu - 20 plików w formacie word), miejsce ich wytworzenia „generowanie pism wychodzących”
Pytanie 16
Załącznik 1 do projektu umowy: I.6) modyfikacja raportów KER (decyzje) dot. waloryzacji świadczeń, (odparametryzowanie decyzji od podstawy wymiaru świadczeń),
Prosimy o wskazanie raportów KER oraz sposobu obsługi raportów po odparametryzowaniu.
Odpowiedź: Sposób obsługi bez zmian, raport KER 25 bez wskazania podstawy wymiaru świadczenia.
Pytanie 17
Załącznik 1 do projektu umowy: I.7) modyfikacja SI EMERYT poprzez umożliwienie rejestracji pism wychodzących,
Zamawiający oczekuje modyfikacji rejestru? Na czym maja polegać modyfikacje?
Odpowiedź: Rejestr pism wychodzących nie został do chwili obecnej utworzony. Należy utworzyć nową formatkę zawierające dane: numer pisma wchodzącego, data wysyłki (data systemowa), rodzaj przesyłki, imię i nazwisko + numer świadczenia, rodzaj korespondencji (lista wyboru), uwagi (pole nieobowiązkowe), wyszukiwanie wg numeru, imienia i nazwiska oraz numeru świadczenia.
Pytanie 18
Załącznik 1 do projektu umowy: I.8) modyfikacja procesu waloryzacji i odtwarzania podstawy wymiaru rent rodzinnych w przypadkach przerw w uprawnieniach,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany, modyfikacji procesu waloryzacji.
Odpowiedź: W przypadku przerw w uprawnieniach podstawa wymiaru rent rodzinnych powinna być odtwarzana według ilości osób uprawnionych na dzień odtworzenia.
Pytanie 19
Załącznik 1 do projektu umowy: I.16) modyfikacja formatki „dyspozycje uprawnionego” poprzez domyślny wybór w „rodzaj dyspozycji” – „odbiór świadczenia” oraz automatyczne uzupełnienie daty wniosku; jeżeli sprawa jest założona bez pisma – uzupełnienie tej daty nastąpi ręcznie przez użytkownika,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany, przedstawienie szczegółowego procesu obsługi formatki.
Odpowiedź: W chwili obecnej domyślnie w polu „rodzaj dyspozycji” wyświetla się „odbiór części krajowej” - winien „odbiór świadczenia”.
Pytanie 20
Załącznik 1 do projektu umowy: I.18) możliwość zmiany sygnatury zewnętrznej w sprawie egzekucyjnej bez konieczności zakładania nowego rekordu z takimi samymi danymi,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany.
Odpowiedź: Możliwość zmiany danych w polu „numer sygnatury sprawy zewnętrznej” w zaaprobowanym rekordzie, (mając na uwadze zachowanie danych poprzednio obowiązujących). W chwili obecnej zmiana jednego pola wymusza zamknięcie realizowanego potrącenia i dodanie nowego rekordu z takimi samymi danymi – poza nową sygnaturą sprawy zewnętrznej.
Pytanie 21
Załącznik 1 do projektu umowy: I.19) zablokowanie konieczności wchodzenia przez użytkowników na formatki: „generowanie pism wychodzących”, „świadczenie obliczone”, „przygotowanie wypłaty pozaterminowej”, „odbiorcy renty rodzinnej”, „podział renty rodzinnej”, „zestawienie informacji dla renty rodzinnej”.
W jakich przypadkach ma być zablokowana konieczność wchodzenia przez użytkowników na wymienione formatki? Jakie warunki muszą być spełnione. Prosimy o szczegółowy opis zmiany.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tej modyfikacji.
Pytanie 22
Załącznik 1 do projektu umowy: I.20) utworzenie możliwości przekazywania świadczenia należnego emerytowi/renciście opiekunowi prawnemu (opcja dostępna w systemie obejmuje tylko renty rodzinne),
W jakich przypadkach i w jakich sytuacjach ma być obsługiwane przekazywanie świadczenia należnego emerytowi/renciście opiekunowi prawnemu na zasadach rent rodzinnych. Prosimy o szczegółowy opis zmiany.
Odpowiedź: Modyfikacja ma służyć obsłudze przypadków przekazywania emerytury/renty inwalidzkiej świadczeniobiorcy, który ma wyznaczonego opiekuna prawnego, do rąk lub na konto tego opiekuna. Korespondencja (decyzje i inne) winna zawierać dane odbiorcy korespondencji – opiekuna prawnego + oznaczenie uprawnionego do świadczenia.
Pytanie 23
Załącznik 1 do projektu umowy: I.21) modyfikacja SI EMERYT polegająca na wyróżnieniu „pól” zmienionych przez inspektora (np. kolorem),
Wyróżnianie pól zmienionych przez inspektora ma dotyczyć tylko bieżącego ekranu, wszystkich ekranów i pól w ramach właśnie obsługiwanej sprawy. Prosimy o szczegółowy opis zmiany.
Odpowiedź: Wyróżnianie pól zmienianych przez inspektora ma dotyczyć wszystkich pól zmienianych w danej sprawie, dla  aprobanta i aprobanta drugiego stopnia.
Pytanie 24
Załącznik 1 do projektu umowy: I.24) zmodyfikowanie formatki „obsługa teczki” poprzez domyślne sortowanie malejąco pism w teczkach,
Sortowanie malejąco pism dotyczy sygnatury, daty rejestracji, daty wysłania? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź: Sortowanie winno się odbywać według numeru pisma w teczce.
Pytanie 25
Załącznik 1 do projektu umowy: I.27) zablokowanie powtórnego wyświetlania komunikatów przy aprobowaniu sprawy.
Proszę o doprecyzowanie zmiany: w jakich przypadkach komunikaty mają się nie wyświetlać powtórnie.
Odpowiedź: Zablokowanie powtórnego wyświetlania komunikatów przy aprobacie sprawy ma nastąpić w każdym przypadku.
Pytanie 26
Załącznik 1 do projektu umowy: I.28) umożliwienie ewidencji w SI EMERYT pism osób/osób prawnych nie będących świadczeniobiorcami,
Proszę o doprecyzowanie zmiany: na jakiej zakładce, kto ma uprawnienia do rejestracji pisma, w jaki sposób ma być później pismo obsługiwane. Prosimy o szczegółowy opis procedury obsługi pism.
Odpowiedź: Ewidencja pism osób prawnych/osób nie będących świadczeniobiorcami – na zakładce ”rejestracja pisma”, uprawnienia do rejestracji pisma oraz obsługa pisma – na zasadach obowiązujących w systemie w chwili obecnej.
Pytanie 27
Załącznik 1 do projektu umowy: I.29) odwiązanie „sprawy po anulowaniu” od inspektora dokonującego „anulowania” w zastępstwie (oraz umożliwienie przekazania zwrotu osobie zastępującej),
Prosimy o szczegółowy opis procedury, w tym: kto ma prawo do odwiązania, na której zakładce proces ma się odbywać.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tej modyfikacji.
Pytanie 28
Załącznik 1 do projektu umowy: I.30) utworzenie komunikatu w przypadku niewprowadzenia przez użytkownika pola „urząd skarbowy”.
W jakich warunkach (obsługa której sprawy, podczas przechodzenia na inną formatkę, podczas akceptacji sprawy), w jakich przypadkach ma być prezentowany komunikat. Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Komunikat o niewprowadzeniu pola „urząd skarbowy” winien być wyświetlany w przypadku wprowadzenia/zmiany/korekty danych w polu „adres zamieszkania” i pozostawienie niewypełnionego pola „urząd skarbowy”. Nie może wymuszać wprowadzenia tego pola.
 
 
Pytanie 29
Załącznik 1 do projektu umowy: III.1) w sprawie zwrot/wpłata świadczenia KOD 2240 (dot. Zwrotów potrąceń) umożliwienie łączenia kilku zwrotów do jednego miesiąca (nie przekraczających wysokości zrealizowanego potrącenia).
Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Modyfikacja powinna polegać na możliwości zarejestrowania i połączenia kilku częściowych zwrotów potrącenia z tym samym miesiącem. Obecnie w takim przypadku ukazuje się komunikat „zwrot pozycji wypłaty został już zarejestrowany, zbiorówka ZWR/NR/rok z dnia…”
 
Pytanie 30
Załącznik 1 do projektu umowy: III.2) na wypłacie kwartalnej przekazywanej za granicę ZKW– modyfikacja tytułu przelewu  - opis zgodny z wypłacanym kwartałem: rodzaj świadczenia, numer świadczenia, imię i nazwisko,  kwota brutto, podatek, składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmiana polega na zmianie wyświetlanych informacji czy dodaniu informacji? Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tej modyfikacji
Pytanie 31
Załącznik 1 do projektu umowy: III.3) modyfikacja realizacji potrącenia walutowego naliczanego w wypłacie zagranicznej. ze świadczenia wypłacanego w wypłacie krajowej,
Zmiana polega na pomniejszeniu wypłaty zagranicznej o wartość świadczenia krajowego? Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tej modyfikacji
Pytanie 32
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.A.1) możliwość wydrukowania raportów z podziałem na  zakresy obsługiwane przez inspektorów,
Czy zmiana ma polegać na prezentacji inspektorowi na liście raportów tylko jego raportów? Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji, w tym na której zakładce, które raporty.
Odpowiedź: W chwili obecnej inspektorowi dla każdego rodzaju raportu drukują się wszystkie sprawy/osoby Służby Więziennej, po modyfikacji winny drukować się wyłącznie sprawy/osoby z jednostek SW przypisane do zakresu danego inspektora (brak możliwości wskazania parametrów sortowania właściwych dla BESW), dot. ok. 57 raportów.
 
Pytanie 33
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.A.2) modyfikacja zaświadczenia finansowego wskazującego wysokość pobranego świadczenia w danym miesiącu poprzez możliwość wskazania wysokości świadczeń pobranych w danym okresie,
Proszę o wskazanie dokumentu (jego nazwę i sygnaturę w systemie), miejsce (sprawa, formatka) wprowadzania zmian oraz sposób obsługi „wskazania wysokości świadczeń pobranych w danym okresie”. Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Modyfikacja raportu WU-51c/2006, sposób obsługi – rozszerzenie parametru z miesiąca na okres.
Pytanie 34
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.A.3) możliwość wydrukowania zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy oraz członków rodziny zgłoszonych do tego ubezpieczenia z opcją wskazania tylko konkretnego członka rodziny,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany: wydruk ma być wykonywany w sprawie czy bez, na której formatce ma być tworzony raport. Jakie mają być dodatkowe uwarunkowania. Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tej modyfikacji.
Pytanie 35
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.A.4) możliwość wydrukowania osób uprawnionych do renty rodzinnej z tytułu niezdolności do pracy lub uprawnionych do dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany: wydruk ma być wykonywany w sprawie czy bez, na której formatce ma być tworzony raport. Jakie mają być dodatkowe uwarunkowania. Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Wydruk ma być wykonywany bez sprawy, wskazanie miesiąca i roku, do którego trwa niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Pytanie 36
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.A.5) możliwość wydrukowania zaświadczenia finansowego wskazującego wysokość składki zdrowotnej w skali miesiąca i roku,
Prosimy o szczegółowy opis zmiany: wydruk ma być wykonywany w sprawie czy bez, na której formatce ma być tworzony raport. Jakie mają być dodatkowe uwarunkowania. Prosimy o szczegółowy opis modyfikacji.
Odpowiedź: Wydruk ma być wykonywany w sprawie, na formatce „ubezpieczenie zdrowotne”, wskazanie wysokości składki zdrowotnej za dany okres.
 
Pytanie 37
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.9) dodatkowy raport – wykaz wypłaconych dodatków pielęgnacyjnych przy rencie wypadkowej (miesiąc – parametr, zawierający następujące dane: ilość, kwota, imię i nazwisko oraz podsumowanie) sporządzany dla zrealizowanej wypłaty.
Prosimy o wzorzec raportu.
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia następujący wzorzec raportu:
 
 
 
 
 
 
 
IV.B.9
 
 
 
 
 
1) Raport: Dodatki pielęgnacyjne wypłacane przy rencie wypadkowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………..
     ………………………………………..
 
          ………………
 
 
 
  nr wypłaty
rodzaj (WPT,  WTE, …..itp)
             data wypłaty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.P.
Nazwisko i imię
Nr świadczenia
Pesel
Dod. pielęg. przy rencie wypadkowej
Wyrównanie dod. pielęg.przy rencie wypadkowej
Za miesiąc
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma
 
 
 
 
 
 
 
Razem dodatki + wyrównania
 
 
 
Pytanie 38
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.10) dodatkowy raport – imienny wykaz dokonanych korekt PIT –11A  oraz PIT 40A za dany rok z podziałem na emerytury i renty, zawierający następujące dane: liczba wprowadzonych korekt, data korekty, kwota z wiersza „różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą pobranych zaliczek , DO ZAPŁATY”, kwota z wiersza „różnica pomiędzy sumą pobranych zaliczek a podatkiem należnym, NADPŁATA ” oraz podsumowanie (oddzielnie dla emerytur i dla rent)
Prosimy o wzorzec raportu.
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia następujący wzorzec raportu:
IV.B.10
 
 
 
 
 
2) Raport: Wykaz dokonanych korekt PIT -11A oraz PIT - 40 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ………
 
 
 
 
 
 
za rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sposób sortowania: - emerytury
 
 
 
 
 
renty
 
 
 
 
 
 
razem emerytury + renty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.P.
Nazwisko i imię
Nr świadczenia
Pesel
Niedopłata - potrącenia
Nadpłata- wyrównania
Rodzaj PIT
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 39
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.11) dodatkowy raport – imienny wykaz wypłaconych Składek NFZ z budżetu z podziałem na emerytury i renty ( miesiąc – parametr), zawierający następujące dane: ilość, kwota oraz podsumowanie (oddzielnie dla emerytur i dla rent) oraz kwotę łącznie (emerytury +renty).
Prosimy o wzorzec raportu.
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia następujący wzorzec raportu:
IV.B.11
 
 
 
 
3) Raport: Wykaz składek NFZ z budżetu państwa
 
 
 
 
 
 
 
 
               ..………
 
 
 
 
 
za miesiąc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sposób sortowania: - emerytury
 
 
 
 
renty
 
 
 
 
 
razem emerytury + renty
 
 
 
 
 
 
 
L.P.
Nazwisko i imię
Nr świadczenia
Pesel
Podstawa składki z budżetu
Składka NFZ z budżetu
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 40
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.13) dodatkowy raport – łączna kwota potrąconej w danym miesiącu zaliczki na podatek dochodowy (miesiąc – parametr). Kwota powinna uwzględniać wszystkie operacje
z danego miesiąca – wszystkie wypłaty (łącznie z bieżącymi korektami i saldem rozliczenia rocznego), anulowania i zwroty z datą dotyczącą danego miesiąca.
Prosimy o wzorzec raportu. Prosimy o wskazanie miejsca generowania raportu, kto miałby uprawnienia do tworzenia raportu.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego raportu
Pytanie 41
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.14) dodatkowy raport – wydruk kwot zerowych – dla danej wypłaty  wykaz osób, dla których kwota do wypłaty =0, zawierający następujące dane: numer świadczenia, imię i nazwisko, podstawa podatku, zaliczka, podstawa składki, składka NFZ opodatkowana, składka netto, potrącenia, nadpłaty.
Prosimy o wzorzec raportu. Prosimy o wskazanie miejsca generowania raportu, kto miałby uprawnienia do tworzenia raportu.
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia następujący wzorzec raportu:
IV.B.14
 
 
 
 
4) Raport: wykaz osób z „O" kwotą do wypłaty
 
 
 
 
 
 
 
 
…………..
     ………………………………………..
 
          ………………
 
 
  nr wypłaty
           rodzaj (WPT,  WTE, …..itp)
             data wypłaty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.P.
Nazwisko i imię
Nr świadczenia
Pesel
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce generowania: formatka naliczanie wypłaty
 
Rola: Inspektor WP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 42
Załącznik 1 do projektu umowy: IV.B.15) dodatkowy raport – wydruk osób, dla których w danej wypłacie nie została naliczona
i potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne, a była potrącona w poprzedniej wypłacie, zawierający numer świadczenia , nazwisko i imię świadczeniobiorcy i PESEL.
Prosimy o wzorzec raportu. Prosimy o wskazanie miejsca generowania raportu, kto miałby uprawnienia do tworzenia raportu.
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia następujący wzorzec raportu:
IV.B.15
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Raport: Wykaz osób dla których nie została naliczona i potrącona składka na NFZ,
 a była potrącona w poprzedniej wypłacie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………..
     ………………………………………..
 
          ………………
 
 
 
 
 
 
  nr wypłaty
rodzaj (WPT,  WTE, …..itp)
             data wypłaty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.P.
Nazwisko i imię
Nr świadczenia
Pesel
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generowanie raportu przy każdej wypłacie ze statusem naliczenia ANU!
 
 
 
 
Pytanie 43
Wzór umowy - Par 7. Punkt 1, podpunkt 2., odnośnie zapisów „…z uwzględnieniem czasu przewidzianego na testy zamawiającego….”.
Jaki jest minimalny okres czasu, jaki przewiduje Zamawiający na testy po dostarczeniu modyfikacji przez Wykonawcę? Jeśli Zamawiający posiada w tym obszarze określone standardy, wnosimy o ich wyspecyfikowanie w treści umowy.
Odpowiedź: Zamawiający w §8 ust.7 projektu umowy określił jedynie maksymalny czas odbioru wykonanych prac, tym samym określił maksymalny czas testów i nie widzi potrzeby określania minimalnego czasu testów. Dalsza część pytania zdaniem Zamawiającego jest bezzasadna.
Pytanie 44
Projekt umowy, paragraf 4, ustęp 2, punkty 3 i 4 – proszę o doprecyzowanie czy wymaganie dotyczy godzin roboczych czy zegarowych.
Odpowiedź: Wymaganie określone w § 4 ust.3 i 4 dotyczy godzin zegarowych.
 
Ponadto informujemy, że Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, który wyznacza się nie później niż na dzień 5 grudnia 2017 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz.10.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki

RR_obniżenie do przeciętnej emerytury_dzielona.doc
RI_wg procentu+obniżenie do przeciętnej.doc
RI_wg procentu+podwyższenie z tytułu wypadku.doc
E_podwyższenie do minimalnej.doc
RR dzielona_zwolniony przed 01.08.1990.doc
RI_wg procentu+podwyższenie z tytułu wypadku+podwyższenie do minimalnej.doc
RR_zwolniony przed 01.08.1990.doc
RR_obniżenie do przeciętnej renty inwalidzkiej.doc
RR_zwykła.doc
espd-request.pdf
espd-request.xml
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
RR_obniżenie do przeciętnej emerytury.doc
RI_wg procentu+podwyższenie do minimalnej (750_1000).doc
RR_zwykła_dzielona.doc
RI_wg procentu+podwyższenie z tytułu wypadku+obniżenie do przeciętnej.doc
RI_wg procentu.doc
E_obniżenie do przeciętnej.doc
RR_podwyższenie do minimalnej_dzielona.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
E_wg procentu.doc
siwz_czsw_26_2017.doc
RR_obniżenie do przeciętnej renty inwalidzkiej_dzielona.doc
RR_podwyższenie do minimalnej.doc
RI_dla f. zwolnionych przed 01.08.1990.doc
Powrót Drukuj