Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS i opr. systemu informatycznego SI Emeryt (znak sprawy: 26/17/TK)
Data składania ofert: 2017-12-19 00:00:00
CPV: 72262000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-12-05 17:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS, oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz utrzymania, dostosowywania do zmieniających się przepisów prawa i modyfikacji SI Emeryt (znak sprawy: 26/17/TK) wpłynęły w terminie następujące oferty:
 
1. Sygnity S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa - 2 239 913,64  
 
-termin wykonania usługi modyfikacji rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 - do dnia 19.01.2018 r.
-termin wykonania instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS, -oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz przeniesienia danych z obecnie użytkowanego serwera na serwer zamawiającego - do dnia 15.02.2018 r.
-termin wykonania modyfikacji zdefiniowanych przez zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy - do dnia 31.07.2018 r.
 
2. Bazy i Systemy Bankowe sp. z o. o.
ul. Kasprzaka 3
85-321 Bydgoszcz - 3 161 119,68 zł
 
-termin wykonania usługi modyfikacji rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 - do dnia 19.01.2018 r.
-termin wykonania instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS, -oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz przeniesienia danych z obecnie użytkowanego serwera na serwer zamawiającego - do dnia 15.02.2018 r.
-termin wykonania modyfikacji zdefiniowanych przez zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy - do dnia 31.07.2018 r.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę 3 690 000,00 zł.
 
Termin wykonania zamówienia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

Powrót Drukuj