Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę systemu bezpieczeństwa oraz usługę jego wsparcia (znak sprawy: 25/17/PA)
Data składania ofert: 2018-01-05 00:00:00
CPV: 48761000-0
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-01-05 16:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemu bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych Służby Więziennej wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem (znak sprawy: 25/17/PA), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ,  z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj. ceny oraz funkcjonalności dodatkowej, wybrano ofertę wykonawcy STiNET Sebastian Dzierzęcki z siedzibą w Otwocku przy ul. Reymonta nr 67A. oferującego cenę 2 275 746,00 zł.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację, jak poniżej:
 
1. STiNET Sebastian Dzierzęcki
ul. Reymonta 67A
05-400 Otwock
- Cena                                                                                                                                - 60 pkt
- Dodatkowa funkcjonalność do zaawansowanej ochrony serwerów    -   5 pkt
- Zarządzanie podatnościami na stacjach i serwerach                                      -  5 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony urządzeń mobilnych                      -  0 pkt
- System szyfrowania danych                                                                                  -  5 pkt
- Kontroli aplikacji na stacjach końcowych                                                            - 5 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony Office 365                                         -   0 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony SharePoint                                       -   5 pkt
Łączna punktacja:                                                                                                         - 85 pkt.

   

2. DIM System sp. z o. o.
ul. Puławska 537
02-844 Warszawa  
- Cena                                                                                                                            - 45,60 pkt
- Dodatkowa funkcjonalność do zaawansowanej ochrony serwerów    -   5 pkt
- Zarządzanie podatnościami na stacjach i serwerach                                    -  0 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony urządzeń mobilnych                     -  0 pkt
- System szyfrowania danych                                                                                  -  0 pkt
- Kontroli aplikacji na stacjach końcowych                                                          -   0 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony Office 365                                         -   0 pkt
- Dedykowane rozwiązanie do ochrony SharePoint                                        -   0 pkt
Łączna punktacja:                                                                                                  - 50,60 pkt
 
3. Integrity Partners sp. z o. o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa  
- oferta nie podlega ocenie

 

 
Ponadto informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie  krótszym niż 10 dni, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
  
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj