Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Pojazdy samochodowe (znak sprawy: 7/18/TK); UWAGA 26.04.2018 r. - wpłynęły pytania! UWAGA 11.05.2018 r. - wpłynęły pytania, zmiana terminu składania ofert!
Data składania ofert: 2018-05-29 10:00:00
CPV: 34114210-4, 34115200-8, 34136100-0
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2018-04-13 16:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pojazdów samochodowych (znak sprawy: 7/18/TK). W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz instrukcję narzędzia do wypełniania JEDZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2018 r.

 

UWAGA!

26 kwietnia 2018 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie nr 1:
„W związku z opublikowaniem postępowania 7/18/TK proszę o informację dotyczącą Zadania V i jego 30 punktu dotyczącego Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy.
Czy zamawiający dopuszcza, aby pojazd posiadał układ kierowniczy o stałej charakterystyce?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w części V zamówienia dopuści również pojazdy z układem kierowniczym ze wspomaganiem o stałej charakterystyce. Wobec powyższego wiersz nr 30 w kolumnie nr 2 otrzymuje brzmienie „Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy lub o stałej charakterystyce.”   
 
Pytanie nr 2:
„Dotyczy zadania 2 i 3
Prosimy o podanie planowanych rocznych przebiegów samochodów. Informacja ta jest konieczna do prawidłowego skalkulowania kosztów gwarancji.”
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje średnie roczne przebiegi dla tych pojazdów w ilości: 20 000 - 30 000 km.
 
Pytanie nr 3:
„dotyczy części 2 i 3.
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji dostawy dla części 2 i 3 do 08.11.2018 r.? Termin realizacji dostawy obejmuje przerwę produkcyjną na linii fabrycznej, która jest w sierpniu."
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym wydłuża terminy realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr II i III jak poniżej:
dla części II - do dnia 30 października 2018 r.
dla części III - do dnia 11 października 2018 r.
 
Pytanie nr 4:
„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia referencji dla dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.
 
Pytanie nr 5:
„Czy Zamawiający uzna wykonanie dostawy w wysokości 8 mln zł jako wystarczającą dla zadania nr 2 i 3 łącznie?”
Odpowiedź:
Zamawiający uzna wykonanie dostawy w wysokości 8 000 000 zł za wystarczające, ponieważ wymagana kwota dla wymienionych w pytaniu części zamówienia nie może być łącznie mniejsza niż 3 000 000 zł brutto.
 
 
UWAGA!
11 maja 2018 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie nr 1:
Część II
Zamawiający w tabeli formularza ofertowego w pkt 12. napisał: ,,w przypadku pojazdu bazowego posiadającego wysoki poziom progu tylnego lub bocznego załadunku należy go wyposażyć w elementy konstrukcyjne np. (progi, stopnie, schodki ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osób konwojowanych”
Jaka wysokość progu tylnego lub bocznego załadunku jest dla Zamawiającego ,,wysokim poziomem”?
Czy przy wysokości 600-650 mm progu bocznego Zamawiający będzie wymagał dodatkowego stopnia?
Czy wysokość progu tylnego 500-520 mm  jest dla Zamawiającego wysokością spełniającą wymagania w siwz?
W przypadku progu tylnego zamontowanie dodatkowego stopnia jest trudniejsze do wykonania z powodu ewentualnego wydłużenia pojazdu (stopień stały).
Część III
Zamawiający w pkt. IV  ,,wymagania ogólne dotyczące wyposażenia nadwozia typu Van (furgon)”  napisał ,,w przypadku pojazdu bazowego posiadającego wysoki poziom podłogi należy go wyposażyć w elementy konstrukcyjne (np. progi, stopnie, schodki, uchwyty) ułatwiające wsiadanie i wysiadanie funkcjonariuszy”
Jaka wysokość podłogi jest dla Zamawiającego ,,wysokim poziomem”?
Odpowiedź:
Część II
Zamawiający będzie wymagał montażu dodatkowego stopnia wejściowego i uchwytu w przypadku bocznego progu załadunku usytuowanego na wysokości  600-650 mm.
Wysokość tylnego progu załadunku o wartości 500-520 mm Zamawiający uzna za spełniającą wymagania SIWZ bez konieczności montażu dodatkowego stopnia wejściowego jeżeli konstrukcja nadwozia pojazdu,  po otwarciu drzwi tylnych, będzie posiadała elementy umożliwiające swobodne postawienie stopy przez osobę wsiadającą lub wysiadającą z pojazdu.
Szczegóły dotyczące montażu dodatkowego stopnia i uchwytów zostaną ustalone przez Zamawiającego w trakcie oceny pojazdu wzorcowego.
Część III
Dla Zamawiającego wysoki poziom podłogi pojazdu to wartość 550 mm i wyżej. 
Szczegóły dotyczące ewentualnego montażu dodatkowego stopnia i uchwytów zostaną ostatecznie ustalone przez Zamawiającego w trakcie oceny pojazdu wzorcowego.
 
Pytanie nr 2:
Część II i III
Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 30 listopada 2018 roku dla części II i III?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielonej w dniu  26 kwietnia 2018 r. i udostępniona na stronie: http://www.zp.sw.gov.pl
 
Pytanie nr 3:
Dot. : CZĘŚĆ I - dostawa 8 szt. pojazdów do transportu więźniów (znak sprawy: 7/18/TK). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia na 23 grudnia 2018r.
Bieżąca analiza dostępności podwozi bazowych wskazuje na możliwość ich pozyskania w oczekiwanej ilości (po rozstrzygnięciu postępowania) na przełomie 3 i 4 kwartału 2017 r. Następnym etapem przy realizacji kontraktu jest produkcja nadwozi kontenerowych, która wymaga ok. 1,5 - 2 miesięcznego okresu ich wykonania.  Tym samym nie ma realnych możliwości terminowego wykonania zabudowy specjalistycznej (która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Zamawiającego) w przedmiotowych pojazdach przy obecnych założeniach wynikających z siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy pojazdów, o których mowa w części I do dnia 30.11.2018 r.
 
Pytanie nr 4:
CZĘŚĆ I - dostawa 8 szt. pojazdów do transportu więźniów (znak sprawy: 7/18/TK)
Dot. XII. Wymagania ogólne dotyczące wyposażenia zabudowy kontenerowej.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu ogrzewania i klimatyzacji, w którym za pomocą:
jednej nastawy będzie zadawana jednocześnie temperatura w przedziale I i II i osobno za pomocą jednej nastawy będzie zadawana temperatura w przedziale III lub  jednej nastawy będzie zadawana jednocześnie temperatura w przedziale II i III i osobno za pomocą jednej nastawy będzie zadawana temperatura w przedziale I.
W/w rozwiązanie uprości sterowanie systemem klimatyzacji i ogrzewania, co spowoduje obniżenie kosztu wykonania pojazdu, ułatwi jego serwisowanie oraz spowoduje obniżenie masy całkowitej pojazdu ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również do zaoferowania rozwiązanie systemu ogrzewania i klimatyzacji, w którym za pomocą jednej nastawy będzie zadawana jednocześnie temperatura w przedziale II i III oraz osobno za pomocą jednej nastawy będzie zadawana temperatura w przedziale I.
 
Pytanie nr 5:
CZĘŚĆ I - dostawa 8 szt. pojazdów do transportu więźniów (znak sprawy: 7/18/TK)
Wymagania ogólne w odniesieniu do jednego pojazdu.
Czy Zamawiający z uwagi na okres wakacyjny i wynikające z tego restrykcyjne terminy produkcji podwozi bazowych dopuszcza wydłużenie terminu przedstawienia pojazdu wzorcowego do akceptacji do 100 dni od dnia zawarcia umowy ?
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym wydłuża termin przedstawienia pojazdu wzorcowego typu „więźniarka”, do 80 dni, od dnia zawarcia umowy.
 
Pytanie nr 6:
CZĘŚĆ I - dostawa 8 szt. pojazdów do transportu więźniów (znak sprawy: 7/18/TK)
Wymagania dodatkowe dotyczące wyposażenia kabiny kierowcy podwozia bazowego (pkt. d).
Czy Zamawiający dopuści interkom bez możliwości komunikacji z przedziału konwojentów (I) do przedziałów dla zatrzymanych (II oraz III)? Przedział konwojentów jest oddzielony od przedziału zatrzymanych jedynie kratą oraz szybą z poliwęglanu dzięki czemu możliwa jest bezpośrednia komunikacja bez wykorzystania interkomu. Rozwiązanie wymagane przez SIWZ bardzo komplikuje wykonanie interkomu, podnosi koszt jego zakupu oraz ewentualne koszty serwisu. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że obecnie nie ma na rynku takiego rozwiązania posiadającego homologację na zgodność z regulaminem 10 EKG ONZ. Czas przeznaczony na wyprodukowanie pojazdów jest zbyt krótki, aby takie urządzenie zaprojektować, wykonać oraz uzyskać odpowiednią homologację.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również do zaoferowania interkom bez możliwości komunikacji z przedziału konwojentów (I) do przedziału  izolatki (II). Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący montażu instalacji interkomu umożliwiającą przekazywanie komunikatów głosowych przez konwojentów z przedziału (I) do przedziału  osób konwojowanych (III). Komunikaty muszą być słyszalne jednocześnie w kabinie kierowcy przez dowódcę konwoju.    
 
Pytanie nr 7:
CZĘŚĆ I - dostawa 8 szt. pojazdów do transportu więźniów (znak sprawy: 7/18/TK):
XIV. Wymagania szczegółowe przedziału II (izolatka) pkt 7 – głośnik wraz z instalacją.                                       
Czy zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności dwa głośniki : osobny dla interkomu i osobny dla radioodtwarzacza?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania dwa głośniki na zasadzie równoważności: osobny dla interkomu i osobny dla radioodtwarzacza.
 
Pytanie nr 8:
Pytanie dotyczy „Terminu dostawy” dla części IV:
Czy zgodzą się Państwo na wydłużenie terminu dostawy pojazdów do dn. 12.12.2018 r., gdyż wyprodukowanie aut w tej specyfikacji jest w wyznaczonym terminie fizycznie niemożliwe?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
 
Pytanie nr 9:
Pytanie dotyczy „Opisu przedmiotu zamówienia” dla części IV
Proszę o sprecyzowanie opisu punktu 19: „Światła przeciwmgłowe przednie i tylne oraz  światła do jazdy dziennej w technologii LED w miejscu świateł przeciwmgłowych.”
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ? Czy w opisie miało być: „światła przeciwmgłowe przednie i tylne lub światła do jazdy dziennej w technologii LED w miejscu świateł przeciwmgłowych” ?
Czyli jeśli są światła przeciwmgłowe przednie, świateł do jazdy dziennej w technologii LED może nie być ?
Czym mają być zarówno światła przeciwmgłowe przednie jak i światła do jazdy dziennej w technologii LED ?
Czy jeśli mają być zarówno światła przeciwmgłowe przednie oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, to światła do jazdy dziennej w technologii LED mogą być zamontowane jako wyposażenie dodatkowe w autoryzowanym serwisie marki ?
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym modyfikuje treść formularza ofertowego dla części IV zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)  w pkt. 19 i nadaje mu następujące brzmienie: „Światła przeciwmgłowe przednie i tylne. Dodatkowe światła do jazdy dziennej w technologii LED – w obudowie fabrycznych lamp głównych przednich lub jako zamontowane wyposażenie dodatkowe w postaci lamp przeciwmgłowych przednich z wbudowanymi światłami do jazdy dziennej w technologii LED .” 
 
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści w części II, III oraz V postępowania nr 7/18/K  napęd na tył? Zachowując przy tym większą konkurencyjność postępowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również do zaoferowania w części II, III i V zamówienia, pojazdy z napędem na tylną oś.
 
Pytanie nr 11:
Dotyczy części I zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza drzwi boczne kabiny  przeszklone z jednej strony pojazdu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby kabina kierowcy podwozia bazowego posiadała dwoje drzwi przeszklonych – posiadających otwierane okna – po lewej (dla kierowcy) i prawej stronie pojazdu (dla pasażerów).
 
Pytanie nr 12:
Dotyczy części I zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza w kabinie ławkę dwumiejscową dla pasażerów z podłokietnikiem zamiast dwóch oddzielnych foteli?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również do zaoferowania, w kabinie podwozia bazowego ławkę dwumiejscową dla pasażerów z podłokietnikami dla dowódcy konwoju.
 
Pytanie nr 13:
Dotyczy części I zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację bez możliwości sterowania temperaturą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pojeździe systemu klimatyzacji bez możliwości sterowania temperaturą.
 
Pytanie nr 14:
Dotyczy części I zamówienia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdów do końca 2018 roku?
 Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 3.
 
Pytanie nr 15:
W punkcie III SIWZ Zamawiający określił dla poszczególnych części, ich terminy realizacji. Ze względu na wykonanie w ramach pojazdów specjalistycznych zabudów i doposażenia, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów realizacji dla zadań II i III do 31.12.2018 roku.
Zgoda Zamawiającego pozwoli w sposób kompletny i zgodny z wymaganiami Zamawiającego dostarczyć pojazdy, które będą odpowiadały zapisom SIWZ.
 Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielonej w dniu  26 kwietnia 2018 r. i udostępnionej na stronie:  http://www.zp.sw.gov.pl  
 
Pytanie nr 16:
W postępowaniu dotyczącym dostawy Pojazdów Samochodowych (znak sprawy 7/18/TK) w Częściach I, II i III pojawiają się zapisy dot. instalacji łączności:
Każdy pojazd musi mieć zamontowaną dachową antenę radiotelefonu spełniającą poniższe parametry i wymagania:
- zakres częstotliwości 164-174 MHz;
- impedancja wejścia 50 Ohm;
- charakterystyka  promieniowania dookólna;
- przewód anteny wychodzący w kabinie kierowcy w miejscu umożliwiającym podłączenia radiotelefonu zakończony złączem  TNC lub BNC;
- miejsce wyznaczone do montażu anteny radiotelefonu, musi zapewniać jej właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten;
- lokalizacja punktu instalacji anteny musi gwarantować właściwa separację od zakłóceń elektromagnetycznych;
- do stacji przewoźnych powinno zostać dostarczone niezbędne oprogramowanie służące do programowania wraz z kompletem przewodów do komunikacji stacji przewoźnej z komputerem celem konfiguracji urządzenia.
Dodatkowo każdy pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu – tj wskazane przez Zamawiającego dedykowane miejsce do którego wyprowadzona jest instalacja antenowa i zasilająca. Szczegóły zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie uzgodnienia szczegółów modyfikacji pojazdu.
 Czy pojazdy być  wyposażone w radiotelefony VHF? Jeśli tak, to prosimy o doprecyzowanie specyfikacji wymaganych radiotelefonów VHF. Jeśli nie, to do jakich radiotelefonów należy dostarczyć wymienione w SIWZie niezbędne oprogramowanie służące do programowania wraz z kompletem przewodów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że pojazdy nie mają być wyposażone w radiotelefony. Jednocześnie informuje, iż w opisie pojazdów w częściach I, II, i III odstępuje od wymogu dostarczenia oprogramowania służącego do programowania wraz z kompletem przewodów do komunikacji stacji przewoźnej radiotelefonu z komputerem celem konfiguracji urządzenia.
Zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia, dla części I (załącznik nr 1 do umowy)  w pkt. XVII Wymagania dla instalacji łączności w odniesieniu dla jednego pojazdu oraz dla części III  (załącznik nr 3 do umowy)  w pkt. VII Wymagania dla instalacji łączności w odniesieniu dla jednego pojazdu, i usuwa następujący zapis: „(…)do stacji przewoźnych powinno zostać dostarczone niezbędne oprogramowanie służące do programowania wraz z kompletem przewodów do komunikacji stacji przewoźnej z komputerem celem konfiguracji urządzenia(…)”.
 
Pytanie nr 17:
Pytanie o wyjaśnienie zapisów w formularzu ofertowym dla zadania nr 2 i 3.
W formularzach ofertowych dla zadania nr 2 i 3 pojawiły się zapisy dotyczące poza cenowych  kryteriów oceny ofert, gdzie Zamawiający wymaga podania emisji CO2 i zużycia energii dla warunków miejskich, a w zapisach SIWZ rozdział XI Zamawiający wymaga podania danych emisji CO2 i zużycia energii dla warunków cyklu mieszanego.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem SIWZ w pkt XI Kryteria oceny ofert – Zamawiający przyjął m.in. następujące kryteria oceny ofert dla części II, III, IV i V:
„(…)Wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu w cyklu jazdy mieszanej (wartość uśredniona) w g/km - waga kryterium 4% - sposób oceny: „minimalizacja”(…)”.
„(…) Wielkość zużycia energii pojazdu w cyklu jazdy mieszanej (wartość uśredniona) w MJ/km - waga kryterium 4% - sposób oceny: „minimalizacja”(…)”.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularzy ofertowych dla części II, III, IV oraz V  i zmienia ich treść, w następujący sposób:
 
1) Dla części II zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)  w części „Poza cenowe kryteria oceny ofert” w pkt. 66 z:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej,  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy miejskiej w g/km
 
Na:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy mieszanej w g/km
 
W pkt. 67 z:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy miejskiej w MJ/km
Na:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy mieszanej w MJ/km
 
2) Dla części III zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)  w części „Poza cenowe kryteria oceny ofert” w pkt. 45 z:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej,  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy miejskiej w g/km
Na:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy mieszanej w g/km
 
W pkt. 46 z:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy miejskiej w MJ/km
Na:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy mieszanej w MJ/km
 
3) Dla części IV zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)  w części „Poza cenowe kryteria oceny ofert” w pkt. 45 z:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej,  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy miejskiej w g/km
Na:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy mieszanej w g/km
 
W pkt. 46 z:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy miejskiej w MJ/km
Na:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy mieszanej w MJ/km
 
4) Dla części V zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)  w części „Poza cenowe kryteria oceny ofert” w pkt. 47 z:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej,  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy miejskiej w g/km
Na:
wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej  w g/km
Podać wielkość emisji dwutlenku węgla pojazdu dla jazdy mieszanej w g/km
 
W pkt. 48 z:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy miejskiej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy miejskiej w MJ/km
Na:
wielkość zużycia energii pojazdu, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, dla jazdy mieszanej, w MJ/km
Podać zużycie energii pojazdu dla jazdy mieszanej w MJ/km
 
 
Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 29 maja 2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.
 ---------------------------------------
UWAGA !!!

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców, w załączeniu przedkładamy plik z zaktualizowanymi formularzami ofertowymi dla części zamówienia nr II, III, IV i V.

 

 

 

Załączniki

instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.xml
siwz_czsw_7_2018.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.pdf
zaktualizowane formularze ofertowe.doc
Powrót Drukuj