Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa modułów pamięci RAM (znak sprawy: 5/18/PA); UWAGA 10.05.2018 r. - wpłynęło pytanie, zmiana terminu składania ofert !
Data składania ofert: 2018-05-16 10:00:00
CPV: 30236110
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-04-27 13:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa modułów pamięci RAM (znak sprawy: 5/18/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27 kwietnia 2018 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 
UWAGA!
10 maja 2018 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) niniejszym zwracamy się o udzielnie następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Szczegółowa specyfikacja techniczna serwerów Zamawiającego".
Zgodnie z tabelą techniczną serwerów, Zamawiający posiada obecnie zainstalowane dwa rodzaje pamięci: 20D6F, MGY5T.
W związku z powyższym Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ , powinien zostać podzielony na dwa typy modułów pamięci RAM, na
- 48 modułów do MGY5T
- 136 modułów do  20D6F
Proszę o wyjaśnienie.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
FORMULARZ CENOWY
 
Firma: _______________________________________________________________________
 
REGON: ________________________    NIP: _________________________
kod, miejscowość, województwo, powiat: ___________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
ulica, nr domu, nr lokalu:_________________________________________________________
 
internet: http://________________________ e-mail:_____________@__________________
 
numer kierunkowy:
 
Tel.: __________________ fax: ______________________
 
przystępując do prowadzonego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę modułów pamięci RAM
 
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:
1.
Przedmiot zamówienia
Jednostka miary
Cena jednost-kowa netto
w złotych
 
Ilość
Wartość netto
w złotych
 
Stawka VAT
w %
Wartość VAT
w złotych
 
Wartość brutto w złotych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB
………………….….…
(nazwa producenta, typ, model)
szt.
 
48
 
 
 
 
Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB
………………….….…
(nazwa producenta, typ, model)
szt.
 
136
 
 
 
 
RAZEM
x
x
x
 
x
 
 
 
2. Wpisać liczbowo okres gwarancji w miesiącach……..….. (słownie: ….……..…miesięcy).
3. Wpisać liczbowo w dniach termin wykonania zamówienia …….……. dni (słownie:……………………….dni).
4. Wartość brutto za całość zamówienia słownie: ……………………..……………………… złotych
5. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:
 
Lp.
Opis części zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
Nazwa podwykonawcy (o ile jest znany)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* jeżeli dotyczy
 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
 
TAK/NIE**
** - niepotrzebne skreślić
___________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania firmy)
 
                Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):
- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 
W związku z modyfikacją formularza cenowego pkt XII SIWZ pn. „Opis sposobu obliczenia ceny” otrzymuje następujące brzmienie:
1. Podane ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia (kol. 3) należy pomnożyć przez ilości   (kol. 4), otrzymując wartości netto (kol. 5). Następnie wartości netto (kol. 5) należy pomnożyć przez podane stawki VAT (kol. 6), otrzymując wartość VAT (kol. 7). Następnie należy zsumować wartości netto (kol. 5) i wartość (kol. 7) otrzymując wartości brutto przedmiotu zamówienia (kol. 8). W wierszu RAZEM należy zsumować wartości z poszczególnych kolumn.
2. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 
Ponadto informujemy uprzejmie, że zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, który wyznacza się na dzień 16 maja 2018 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.
 

W załączeniu uaktualniony wzór formularza cenowego w wersji edytowalnej, wg którego należy przygotować ofertę !!!  

Załączniki

Rozdzielnik - załącznik nr 2 do umowy uaktualniony w dniu 25.07.2018 r.doc
Formularz ofertowy dla części I uaktualniony w dniu 25.07.2018 r.doc
siwz_czsw_5_2018.doc
Formularz cenowy dla części I uaktualniony w dniu 25.07.2018 r.doc
Uaktualniony wzór formularza cenowego.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj