Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: System łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (znak sprawy: 9/18/TK) ---UWAGA 29.06.2018 r. - wpłynęło pytanie!!!!!!!
Data składania ofert: 2018-07-12 10:00:00
CPV: 32500000-2; 32510000-1
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2018-05-25 09:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 25 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemu łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej(znak sprawy: 9/18/TK). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 maja 2018 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 28 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych, w jakich należy sporządzić JEDZ: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

 

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów.
 
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ winien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może skorzystać z dostępnych na rynku, następujących narzędzi na licencji open-source: AES Crypt lub 7-Zip.
 
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty musi zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 
 
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej zzp@sw.gov.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy
(np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). 
Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
 
Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
 
Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
 
 
UWAGA !
5 czerwca 2018 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  wpłynęło odwołanie, którego kopię zamieszczamy w załączeniu. Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 
 
UWAGA:
15 czerwca 2018 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający niniejszym modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
 
1)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 1 wykreśla się pkt 1.24 i 1.25;
2)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 2 wykreśla się pkt  1.27 i 1.28;
3)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 3 wykreśla się pkt 1.29 i  1.30;
4)      części III SIWZ nadaje się nowe brzmienie o następującej treści: „Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.”
5)      W części XXII SIWZ §4 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, części przedmiotu umowy niezrealizowane do dnia 20 grudnia 2018 r. realizowane będą w kolejnym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem zapisu w § 9 ust. 2.”;
 
6)      Część XI SIWZ kryteria oceny ofert otrzymuje następujące brzmienie:
 
„Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
1. Cena brutto za całość zamówienia - waga kryterium - 60%, sposób oceny: „minimalizacja”.
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:
 
                                          najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------------------  x 60
                                                    cena brutto oferty badanej
 
2. Termin gwarancji na sprzęt i oprogramowanie  będące przedmiotem niniejszego zamówienia [w miesiącach] - waga kryterium 20%, sposób oceny: „maksymalizacja”.
Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin gwarancji otrzyma 20 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:
 
                                                 termin gwarancji oferty badanej
uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------------------  x 20
                                  najdłuższy termin gwarancji spośród oferowanych
 
UWAGA!
W przypadku, gdy wykonawca:
-  zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona.
- zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 m-cy, wówczas zamawiający do oceny przyjmie 60 m-cy.
- nie przedstawi żadnego terminu gwarancji, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.
 Okres gwarancji na akumulatory nie będzie podlegał ocenie.
 
3. Wydajność oferowanego akumulatora do radiotelefonu przenośnego [w godzinach] - waga kryterium 10%.
 
Wykonawca, który zaoferuje dla wszystkich typów radiotelefonów przenośnych po dwa akumulatory producenta urządzenia dla każdego radiotelefonu, litowo-jonowe gwarantujące pracę przez 28 godzin lub więcej, przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W, otrzyma 10 punkt.
 
Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:
                                           X - 12
uzyskana liczba punktów = --------------  x 10
                                             16
 
gdzie X - to wydajność oferowanego akumulatora w godzinach [h]
 
UWAGA!
W przypadku, gdy wykonawca:
- zaoferuje akumulator nie gwarantujący pracy w wymiarze co najmniej 12 godzin, jego oferta zostanie odrzucona.
 
4. Funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane - waga kryterium 10%.
 
Punktacja ofert w tym kryterium nastąpi stosownie do wzoru:
 
DF = DF1 + DF2 + DF3 + DF4
gdzie:
 
1)      DF1 - zaoferowanie bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania wszystkich zaoferowanych radiotelefonów poprzez kanał radiowy i WiFi.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 2,5 punktów.
2)      DF2 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej  niż 0,16 μV przy 5% BER dla wszystkich zaoferowanych radiotelefonów.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 2,5 punktów.
3)      DF3 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej niż 0,22 μV przy 5% BER dla wszystkich zaoferowanych stacji retransmisyjnych.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 2,5 punktów.
4)      DF4 - zaoferowanie wbudowanego modułu Bluetooth wersja 4.0, klasa 2, zasięg 10 m z możliwością ciągłego wykrywania dla wszystkich zaoferowanych radiotelefonów.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 2,5 punktów.
5)      DF - łączna liczba punktów za powyższe kryteria.
 
Uwaga:
Zamawiający dokona weryfikacji wybranych „Funkcjonalności i parametrów dodatkowo punktowanych” w trakcie obowiązkowej prezentacji zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w siedzibie zamawiającego.”
 
7)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 1 dodaje się pkt. 4 o następującej treści: „Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zawrze umowę, dokumentację techniczną systemów antenowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej”.
8)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 3 w pkt. 1.38, poprawia się  oczywistą pomyłkę pisarską zamieniając „min 8 godz.” na „min 12 godz.” oraz wykreśla się fragment „lub z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 28 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W” nadając mu nowe brzmienie: „Zasilanie z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W”.
9)      w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 2 pkt. 1.12 oraz w specyfikacji technicznej nr 3 pkt. 1.12 otrzymuje następujące brzmienie: „Wbudowany odbiornik GPS lub GPS/GLONASS”.
10)   w załączniku nr 4 do SIWZ w części A w pkt. 27 poprawia się oczywistą pomyłkę pisarską zamieniając „model GB 380” na „model GP 380”.
11)   w rozdziale X pkt. 5 ppkt. 3 SIWZ poprawia się oczywistą pomyłkę pisarską poprzez wykreślenie fragmentu „i warunków płatności zawartych w ofertach”.
12)   w załączniku nr 11 do umowy w rozdziale I w pkt. C poprawia się oczywistą pomyłkę pisarską poprzez zmianę zapisu „zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 9 do SIWZ” na „zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ”.
13)   W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 5 usuwa się powielony zapis poprzez wykreślenie punktu 5.2 wraz z jego podpunktami 5.2.1 i 5.2.2 oraz zmienia się numer punktu „5.3 Struktura SŁRJO:” na numer „5.2. Struktura SŁRJO:”
14)   w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 8.2 wykreśla się:
-          w pkt 10 podpunkt 1 i 2;
-          w pkt 13 podpunkt 4;
15)   w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 8.2 w pkt. 5 wprowadza się zmianę poprzez wykreślenie zapisu „3,5””
16)   w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 8.1 w pkt. 13, poprawia się oczywistą pomyłkę pisarską zamieniając „Windows 2012 RS” na „Windows 2012 R2”
17)   w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 9 w pkt. 3, usuwa się wpis „2400 MHz”
18)   w załączniku nr 11 do umowy w zestawieniu nr 7 w specyfikacji technicznej nr 9 w pkt. 5, usuwa się zapis „do 1,7 GB”
 

UWAGA:

21 czerwca 2018 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu wykonania zobowiązania? Obecnie umowa w ogóle nie zawiera postanowień określających warunki zmiany umowy w tym zakresie. Uwzględniając natomiast zakres zamówienia oraz przewidywany, najwcześniejszy możliwy termin udzielenia zamówienia oczywistym jest, że dotrzymanie terminu 20.11.2018 r. nie jest możliwe. Wnosimy zatem o wprowadzenie do umowy postanowień określających warunki zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku opóźnień nie wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. „
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał już zmiany umowy wydłużając maksymalnie termin realizacji umowy. Dalsza zmiana terminu nie jest możliwa ze względu na uwarunkowania budżetowe Zamawiającego.
 
Pytanie nr 2:
„Prosimy o określenie wymagań (m.in. określenie: drogi kablowej, przekroju kabla, konstrukcji niezbędnych do montażu) montażu urządzeń [......] we wskazanych ponad 170 lokalizacjach na terenie całego kraju. Bez posiadania informacji w tym zakresie nie jest możliwe rzetelne skalkulowanie ceny oferty.”
Odpowiedź:
W pytaniu nie jest sprecyzowane do czego potrzebna jest Wykonawcy informacja związana z drogą kablową, przekrojem kabli oraz do czego służyć mają konstrukcje montażowe a Zamawiający nie widzi powiązania z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie widzi również powodu aby do wartości zamówienia dodawać kalkulację prac zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot umowy nie obejmuje wykonania instalacji antenowej. Zamawiający wykona we własnym zakresie i zapewni instalację anten we wszystkich lokalizacjach.
 
Pytanie nr 3:
„Prosimy o wyjaśnienie jakie produkty poza rozwiązaniami firmy Motorola takimi jak: radiotelefony DP4601e i DM4601e oraz przemienniki SLR55OO/8OOO spełniają wymagania określone w kryterium „funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane" I mogą zostać zaoferowane? Prosimy również o wskazanie jakie produkty poza ww. wymienionymi spełniają minimalne wymagania SIWZ i mogą zostać zaoferowane?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, że zostaną mu zaoferowane radiotelefony i urządzenia do zastosowań profesjonalnych spełniające zapisy SIWZ. Zgodnie z rozeznaniem rynkowym, minimalne wymagania SIWZ spełnia wiele profesjonalnych urządzeń radiowych różnych producentów. Oferowane urządzenia nie muszą spełniać wymogów SIWZ w zakresie funkcjonalności dodatkowo punktowanych.
 
Pytanie nr 4:
„Prosimy o wyjaśnienie jakie względy merytoryczne spowodowały, że w kryterium "funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane" zastosowano wyłącznie funkcjonalności i cechy produktów: DP4601e, DM4601e oraz SLR55OO/8OOO?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że według jego wiedzy nie tylko produkty firmy Motorola spełniają wymagania opisane w funkcjonalnościach i parametrach dodatkowo punktowanych i proponuje zapoznać się z parametrami urządzeń dostępnych na rynku. Natomiast kryteria zostały  określone z uwzględnieniem potrzeb, warunków środowiskowych i specyfiki pełnienia służby prze funkcjonariuszy Służby Więziennej, aby sprzęt  dostarczony w wyniku postępowania był sprzętem możliwie o najlepszych parametrach gdyż prawdopodobnie będzie on eksploatowany przez kolejnych kilkanaście lat . Obecny system łączności radiowej Zamawiającego eksploatowany jest już prawie 20 lat.
 
Pytanie nr 5:
„Prosimy o informację na podstawie analizy cen jakich produktów spełniających wymagania
SIWZ Zamawiający ustalił wartość szacunkowa zamówienia?”
Odpowiedź:
Zamawiający wartość szacunkową zamówienia ustalił na podstawie średniej wartości ceny produktów producentów których urządzenia spełniają wymagania SIWZ.
 
Pytanie nr 6:
„Czy w odniesieniu do warunku udziału z pkt IV 1.3) lit. c) SIWZ Zamawiający dopuści referencję z realizacji spełniającej określone w SIWZ warunki, gdzie odbiorcą zamówienia była rządowa agencja wykonawcza realizująca strategiczne cele państwa polskiego? Wskazujemy, że z punktu widzenia sformułowanego warunku charakter oraz specyfika dostawy i uruchomienia oprogramowania dyspozytorskiego wykonanego na rzecz służb rządowej agencji wykonawczej nie różni się od realizacji na rzecz podmiotów wprost wymienionych w warunku. Dopuszczenie takiej referencji znajduje zatem uzasadnienie w świetle przepisów ustawy Pzp (art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 a). "
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt IV 1.3) lit. c) SIWZ jednoznacznie i wyczerpująco opisał warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Ze względu na specyficzny charakter zadań realizowanych przez Służbę Więzienną Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji analogicznych projektów w innej ze służb, mających podobną specyfikę. Jednocześnie Zamawiający maksymalnie rozszerzył katalog służb, których to dotyczy. Dodatkowo Wykonawca nie podał nazwy rządowej agencji wykonawczej . Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w pkt IV 1.3) lit. c) SIWZ.
 
Pytanie nr 7:
„Zał. nr 11 do umowy (OPZ ), 54 strona SIWZ " Radiotelefony przewoźne, przenośne, bazowe i przemienniki (stacje retransmisyjne) dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta."
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na następujący: "Radiotelefony przewoźne, przenośne, bazowe i przemienniki (stacje retransmisyjne) dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą zgodnie współpracować ze sobą co zostanie potwierdzone za pomocą wiarygodnej informacji o możliwości współpracy ze sobą tych urządzeń. Zgodność oznacza potwierdzenie interoperacyjności produktów w zakresie wydajności i powiązania funkcjonalnego i zostanie potwierdzona za pomocą oświadczeń producentów lub odnośników (URL) do informacji na publicznie dostępnych stronach WWW dostawców"
Powyższy zapis zagwarantuje Zamawiającemu uzyskanie szerszego spektrum ofert w niniejszym postępowaniu, które będą w całości spełniać wymagania techniczne w niniejszym projekcie. Wymaganie wskazujące by urządzenia pochodziły od jednego producenta ogranicza konkurencję i oferentów i nie ma żadnego znaczenia zarówno technologicznego, jak i ekonomicznego. Kwestie te opisuje szczegółowo wyrok KIO 823/18.”
Odpowiedź:
Gwarancja współpracy radiotelefonów przewoźnych, przenośnych, bazowych i przemienników (stacji retransmisyjnych) dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia w powiązaniu z oprogramowaniem do zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie. Jednakże uwzględniając możliwość zbudowania systemu w oparciu o urządzenia różnych producentów Zamawiający wykreśla zapis w zał. nr 11 do umowy (OPZ ), 54 strona SIWZ "Radiotelefony przewoźne, przenośne, bazowe i przemienniki (stacje retransmisyjne) dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta." W to miejsce wprowadza się zapis: „W przypadku zaoferowania urządzeń różnych producentów zapewniona musi być pełna współpraca tych urządzeń i oprogramowania do zarządzania siecią w szczególności w zakresie:
1.       wywołań indywidualnych i grupowych,
2.       wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych,
3.       lokalizacji położenia,
4.       ograniczania dostępu do systemu radioprzemiennikowego z wykorzystaniem autoryzacji klucza,
5.       funkcjonalności zdalnego zarządzania opisanych z zał. 1 do SIWZ,
6.       współpracy z aplikacją dyspozytorską.
Wykonawca, który zaoferuje urządzenia różnych producentów, po prezentacji o której mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ, udostępni Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do prezentacji, do czasu rozstrzygnięcia postępowania, w celu gruntownego przetestowania przez Zamawiającego współpracy sprzętu i oprogramowania. W przypadku stwierdzenia choć jednego przypadku braku współpracy oferta podlega odrzuceniu.”
 
Pytanie nr 8:
„W zał. 11 do umowy zestawienie nr 7 specyfikacja techniczna 1, 2 i 3 Zamawiający wymaga bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania radiotelefonu oraz programowania poprzez Wi-Fi 802.11 big/n. Ponadto w Rozdz. XI Kryteria oceny ofert dodatkowo punktuje spełnienie tego wymogu przez otrzymanie 5 pkt. Z aktualnie oferowanych na rynku radiotelefonów wymagania te spełniają tylko produkty Motorola Solution Int. Jest to niezgodne z art. 7 ust. I, Art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwaną dalej - psp
W związku z naruszeniem przez Zamawiającego psp w powyższych punktach wnosimy o wykreślenie powyższego wymogu ze SIWZ i opracowanie na nowo kryteriów oceny ofert zgodnych z psp.”
Odpowiedź:
Okoliczność, że Wykonawca   we wszystkich  kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza, że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1, wykreślenie wymagania z pkt 1.28 specyfikacji technicznej nr 2   oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.24 specyfikacji technicznej nr 1 , wykreślenie wymagania z pkt 1.27 specyfikacji technicznej nr 2 oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.29 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
Tym niemniej w celu umożliwienia uczciwej konkurencji Zamawiający zmodyfikował wartości kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” zmniejszając jego wagę z 20 do 10 pkt.
 
Pytanie nr 9:
„W rozdz. XI Kryteria oceny ofert Zamawiający dodatkowo punktuje:
DF2 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej niż 0,16 μV przy 5 BER dla wszystkich zaoferowanych radiotelefonów.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
DF3 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej niż 0,22 μV przy 5 BER dla wszystkich zaoferowanych stacji retransmisyjnych.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
Z aktualnie oferowanych na rynku radiotelefonów wymagania te spełniają tylko produkty Motorola Solution Int. Jest to niezgodne z art. 7 ust. l, Art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 pzp.
W związku z naruszeniem przez Zamawiającego psp w powyższych punktach wnosimy o wykreślenie powyższego wymogu ze SIW Z i opracowanie na nowo kryteriów oceny ofert zgodnych z psp.”
Odpowiedź
Okoliczność, że Wykonawca we wszystkich kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza , że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
Parametr czułość cyfrowa ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie ze względu na uwarunkowania  w jakich system łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ma pracować w tym umożliwiać łączność w miejscach trudno dostępnych.
Zamawiający nie podziela opinii, że  kryterium „Funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane”  może uniemożliwiać złożenie oferty jakiemukolwiek Wykonawcy.
Tym niemniej w celu umożliwienia uczciwej konkurencji Zamawiający zmodyfikował wartości kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” zmniejszając jego wagę z 20 do 10 pkt.
 
Pytanie nr 10:
W rozdz. XI Kryteria oceny ofert Zamawiający dodatkowo punktuje zwiększoną wydajność
oferowanego akumulatora:
"Wykonawca, który zaoferuje dla wszystkich typów radiotelefonów przenośnych po dwa akumulatory producenta urządzenia dla każdego radiotelefonu, litowo-jonowe gwarantujące pracę przez 28 godzin lub więcej, przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5/5/90 i mocy nadajnika 5 W, otrzyma 10 punkt."
Powyższe wymagania są dokładnie przepisane z karty katalogowej radiotelefonu Motorola serii
DP4000e i w połączeniu z wymaganą maksymalną masą radiotelefonu 350g stanowią naruszenie art. 7 ust. 1, Art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 pzp.
W związku z naruszeniem przez Zamawiającego psp w powyższych punktach wnosimy o wykreślenie powyższego wymogu ze SIWZ i opracowanie na nowo kryteriów oceny ofert zgodnych z psp,
Odpowiedź:
Okoliczność, że Wykonawca we wszystkich  kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza, że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatora litowo-jonowego do radiotelefonu przenośnego o wydajności gwarantującej pracę  od 12 godzin, przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W.
Zamawiający nie podziela opinii, że przedmiotowe  kryterium „Wydajność oferowanego akumulatora” może uniemożliwiać złożenie oferty jakiemukolwiek Wykonawcy.
Zamawiający nie podziela opinii, że parametr ten może spełnić wyłącznie jeden producent.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale XI ust. 3 SIWZ.
 
Pytanie nr 11:
„W § 4 pkt l §7 oraz §9 wzoru umowy Zamawiający określił nieprecyzyjnie termin wykonania umowy oraz konsekwencje finansowe wynikające z niewykonania umowy w terminie. Jest to niezgodne z art. 7 ust. 1, Art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 pzp.
Prosimy o jednoznaczne określenie terminu wykonania umowy oraz konsekwencji finansowych wynikających z przekroczenia tego terminu i umieszczenie ich w SIWZ.”
Odpowiedź
Zamawiający w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i precyzyjny określił w rozdziale III SIWZ oraz w  § 4 pkt l §7 oraz §9 wzoru umowy konsekwencje finansowe wynikające z niewykonania umowy w terminie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale III SIWZ oraz w  § 4 pkt l §7 oraz §9 wzoru umowy.
 
Pytanie nr 12:
„W związku z wymaganiem przez Zamawiającego zastosowania do transmisji wrażliwych danych komercyjnych standardów Bluetooth i WiFi które nie są preferowane, a wręcz zabronione do zastosowań przez służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego z powodu konsekwencji do jakich może doprowadzić przechwycenie, wprowadzenie obcych transmisji lub zakłócenie tych transmisji, wnosimy o wykreślenie wymogu bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonów oraz programowania drogą radiową a także wykorzystania standardu Bluetooth w systemie lokalizacji wewnątrz-budynkowej. Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ wymogu zastosowania bezpiecznego, szyfrowanego medium transmisyjnego do lokalizacji wewnątrz budynkowej.”
Odpowiedź:
Uwzględniając  odpowiedź udzieloną Wykonawcy  na pytanie 8 Zamawiający nie podziela pozostałych opinii Wykonawcy. Wykonawca dla potwierdzenia swojej opinii nie przedstawił żadnego dowodu. Również Zamawiającemu nie są znane regulacje zakazujące bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonów oraz programowania drogą radiową a także wykorzystania standardu Bluetooth w systemie lokalizacji wewnątrz-budynkowej. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonów oraz programowania drogą radiową używają służby z grupy wymienionej w rozdziale IV ust.3 pkt c SIWZ. Standard Bluetooth w systemie lokalizacji wewnątrz-budynkowej Zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie na obszarze zamkniętym w jednostkach organizacyjnych. Zamawiający nie zamierza wykorzystywać Standardu Bluetooth do przesyłu danych wrażliwych.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w tym względzie.
 
Pytanie nr 13:
„W rozdziale: Zasady przeprowadzenia prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia: w pkt 11 Zamawiający stwierdza: “Wymagane do przeprowadzenia testów częstotliwości zamawiający określił w załączniku nr 4 do SIWZ.”
Prosimy o wskazanie miejsca w zał nr 4 do SIWZ w którym podane są wymagane częstotliwości.”
Odpowiedź:
Częstotliwości, które zamawiający udostępni do przeprowadzenia testów znajdować się będą w zakresie 155 – 165 MHz z odstępem 4,6 MHz. Dokładne wartości częstotliwości zostaną przekazane oferentom zaproszonym do prezentacji.
 
Pytanie nr 14:
„Zamawiający w wielu miejscach używa pojęcia sygnalizacja tonowa Selekt 5.
W związku z tym że nie jest to sygnalizacja objęta znormalizowanymi standardami prosimy o szczegółowe opisanie protokołu opisującego wymienioną sygnalizację.”
Odpowiedź:
Obsługa standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 „ w środowisku radiokomunikacji profesjonalnej jest terminem znanym i dobrze rozumianym. Zamawiający w obecnym systemie radiokomunikacyjnym realizuje funkcję SELECT 5 w oparciu o radiotelefony analogowe produkcji Motorola, radiotelefony analogowe produkcji Radmor oraz radiotelefony analogowo-cyfrowe produkcji HYTERA. Z tego tytułu w dokumentacji postępowania Zamawiający używa terminu „Select 5” a nie np. terminu ekwiwalentnego „5-tone”. Jak zapisano w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 5.2.3 pkt 18 i 19 oraz rozdziale 10 „Krytycznym elementem w okresie przejściowym jest obsługa przez elementy składające się na nowy system (konsole dyspozytorskie oraz radiotelefony DMR) obecnie funkcjonującej sygnalizacji Select 5 w trybie analogowym. Ze względu na współpracę w okresie przejściowym radiotelefonów aktualnie używanych obsługa przez nowe radiotelefony standardu Select 5 jest dla Zamawiającego funkcjonalnością kluczową. Zamawiający nie może z tej funkcjonalności na tym etapie realizacji systemu zrezygnować.
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ustępie „Terminologia – uwagi” dopuścił rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna nr 1, 2 i 3 dotyczące wymogu obsługi standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 dla radiotelefonów bazowych, przewoźnych i przenośnych.
 
Pytanie nr 15:
„W zał. nr 11 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga : „System musi umożliwiać współpracę z aktualnie używanym przez Służbę Więzienną konwencjonalnym systemem analogowym”
Czy system ma obsługiwać w trybie analogowym dwa kanały odbiorcze; kanał alarmowy i kanał roboczy?”
Odpowiedź:
Tak. System ma obsługiwać w trybie analogowym dwa kanały odbiorcze; kanał alarmowy i kanał roboczy.
 
 
 
Pytanie nr 16:
„W zał. nr 11 Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie 7 Specyfikacje techniczne nr 1,2,3 Czy „Opcja bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonu oraz programowania drogą radiową” jest rozumiana jako funkcjonalność działająca w ramach  dostawy czy możliwa do zakupu przez Zamawiającego po dostawie jako licencja?”
Odpowiedź:
Zapis o bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonu oraz programowania drogą radiową został wykreślony z wymagań specyfikacji technicznych nr 1, 2 i 3. Zamawiający wymaga aby funkcjonalność taka dostępna była dla radiotelefonów w ramach dostawy.
 
Pytanie nr 17:
Zamawiający wymaga anten dla radiotelefonów przewoźnych w zakresie częstotliwości 165-174MHz natomiast dla radiotelefonów przenośnych w zakresie pomiędzy 155-165MHz. W związku z tym prosimy o określenie pasma pracy wymaganych anten z uwzględnieniem aktualnie używanych częstotliwości SW.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie wymaganych pasm dla poszczególnych anten.
 
Pytanie nr 18:
Pytania do Specyfikacji technicznej nr 7 SIWZ– Wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności oprogramowania do zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych pracujących w systemie cyfrowym
L.p.
Pytanie
1.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.3: Czy przez pojęcie "zdalny monitoring", należy rozumieć tylko zdalny podsłuch otoczenia radiotelefonu, o którym mowa w rozdziale 5.2.4, punkcie 9?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przez pojęcie "zdalny monitoring", rozumie zdalny podsłuch otoczenia radiotelefonu, o którym mowa w rozdziale 5.2.4, punkcie 9
2.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.4: Czy oprogramowanie powinno trzymać historię i umożliwiać odsłuch tylko tych połączeń które były wykonywane od/do dyspozytora (użytkownika tego oprogramowania)?”
Odpowiedź:
Do zasobów radiowych Jednostki Organizacyjnej po stronie infrastruktury bazowej należą radiotelefon bazowy oraz przemiennik. Zamawiający wymaga archiwizacji rozmów „słyszanych” przez radiotelefon bazowy oraz wszystkich rozmów prowadzonych w sieci przemiennika ( zarówno „słyszanych” przez dyspozytorach jak i nie np. rozmów indywidulnych radio do radia).
3.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.4: Czy oprogramowanie powinno umożliwiać odczyt tylko administratorowi czyli użytkownikowi o specjalnych uprawnieniach?”
Odpowiedź:
Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystywanie historii nagrań zarówno z poziomu konsoli dyspozytorskiej jak i administratora. Zmawiający wymaga możliwości indywidualnego przydzielenia takiego uprawnienia dla każdego stanowiska w systemie.
4.        
Pytanie:
„Wymagania 1.4: Prosimy o określenie okresu czasu przez jaki historia wywołań powinna być dostępna.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa czasu dostępności nagrań. System powinien archiwizować wywołania dopóki posiada wolne zasoby dyskowe.
5.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.4: Czy odsłuch może być realizowany za pomocą zewnętrznej odrębnej aplikacji zainstalowanej na konsoli dyspozytorskiej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie jedynie narzędzi producenta oprogramowania licencjonowanych w ramach tej samej licencji.
6.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.5: Czy wymagana jest obsługa potwierdzeń dostarczenia wiadomości tekstowych do użytkowników radiotelefonów?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga możliwości wyboru trybu wysyłania wiadomości (z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia).
7.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.5: Czy wymagana jest obsługa wysyłania wiadomości tekstowych do grup użytkowników radiotelefonów?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga obsługi wysyłania wiadomości tekstowych do grup użytkowników radiotelefonów
8.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.7: Czy przez pojęcie "rodzaj prywatności" należy rozumieć funkcję pozwalające na szyfrowanie głosu i danych z ang. Encryption?”
Odpowiedź:
Poprzez „rodzaj prywatności” Zamawiający rozumie realizację tej funkcjonalności za pomocą wywołania indywidualnego/grupowego.
9.        
Pytanie:
„Wymaganie 1.8: Czy przyciski PTT mają być dostępne tylko na ekranie konsoli dyspozytorskiej; czyli obsługiwane przez ekran dotykowy lub mysz?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby przycisk PTT na konsoli był obsługiwany poprzez ekran dotykowy i myszy.
10.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.8: Czy przyciski PTT mają mieć zdefiniowane akcje tylko do połączeń w ramach sieci radiowej DMR?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje możliwości zdefiniowania połączeń w ramach wszystkich zasobów komunikacyjnych konsoli.
11.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.8: Czy konfiguracja przycisków PTT może być dodawana tylko przez administratora bazy danych systemu dyspozytorskiego i potem tylko wczytywana przez użytkownika w ramach jego osobistego Profilu?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby konfiguracja przycisku PTT możliwa była do edycji z poziomu konsoli jeśli tylko użytkownik ma takie uprawnienie nadane przez administratora.
12.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.10: Czy Zamawiający ma na myśli tylko zestawianie połączeń między użytkownikami radiotelefonów systemu radiowego?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje również możliwości zestawienia połączenia pomiędzy poszczególnymi zasobami radiowymi dostępnymi w konsoli. Funkcjonalność ta opisana została w koncepcji CSŁR SW – załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 5
13.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.11: Czy poprzez "użytkownika" należy rozumieć użytkownika tego oprogramowania?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający poprzez "użytkownika" rozumie użytkownika tego oprogramowania
14.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.11:Czy skład uczestników pokojów konferencyjnych może być stały i wcześniej zdefiniowany przez administratora bazy danych systemu dyspozytorskiego?”
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający oczekuje aby połączenia były inicjowane dynamicznie.
15.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.12: Czy przyciski PTT mają mieć zdefiniowane akcje tylko dla połączeń w ramach połączeń typu interkom?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje, że przyciski PTT będą miały zdefiniowane akcje tylko dla połączeń w ramach połączeń typu interkom.
16.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.13; Czy poprzez "wywołania" należy rozumieć tylko wywołania pochodzące od użytkowników radiotelefonów?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający poprzez "wywołania" rozumie wywołania pochodzące od użytkowników radiotelefonów.
17.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.13: Czy poprzez "wywołania" należy rozumieć głosowe połączenia grupowe na kanale nasłuchiwanym przez dyspozytorów?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający poprzez "wywołania" rozumie głosowe połączenia grupowe na kanale nasłuchiwanym przez dyspozytorów.
18.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.16: Czy przypisanie fizycznego przycisku PTT może być dodawane na stałe w konfiguratorze dla profilu dyspozytora czy ma być dokonywane na bieżąco w trakcie pracy na konsoli dyspozytorskiej przez samego dyspozytora?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby przypisanie fizycznego przycisku PTT mogło być realizowane z poziomu konsoli jeśli tylko operator będzie posiadał takie uprawnienie nadane przez administratora.
19.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.17: Czy zmiana rozmiaru i położenia elementów aplikacji ma być dokonywane na bieżąco przez dyspozytora w trakcie codziennej pracy na konsoli dyspozytorskiej?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje takiej możliwości. Funkcjonalność ta musi być nadawana jako uprawnienie.
20.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.19: Czy informacje o stanie otoczenia urządzeń będą przesyłane z użyciem protokołu SNMP? Jeżeli nie to proszę podać w jaki sposób informacje o stanie będą udostępniane z urządzeń otoczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga informacji o otwarciu szafki i zaniku zasilania. Zamawiający nie narzuca sposobu realizacji tego wymogu.
21.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.22: Czy w ramach wygaszacza może wyświetlać się tylko zegarek, czy dopuszczalne jest bazowanie na wygaszaczu wbudowanym w system operacyjny?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wygaszacz wbudowany w system operacyjny.
22.    
Pytanie:
„Wymaganie 1.23: Jeśli wystąpi kilka alarmów w tym samym czasie to czy "potwierdzanie tych wywołani za pomocą dedykowanego przycisku" ma odbyć się zbiorczo jednym naciśnięciem tego przycisku?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga potwierdzania wywołania pojedynczo, każdego z osobna.
23.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.1: Czy Zamawiający może wskazać model urządzenia przenośnego GSM , a jeśli nie to protokół za pomocą którego przesyłane będą dane lokalizacyjne?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsługi rozwiązań dostępnych na rynku. Zamawiający nie posiada wiedzy o wykorzystywanych protokołach.
24.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.1: Czy Zamawiający może wskazać model urządzenia przewoźnego GSM , a jeśli nie to protokół za pomocą którego przesyłane będą dane lokalizacyjne?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsługi rozwiązań dostępnych na rynku. Zamawiający nie posiada wiedzy o wykorzystywanych protokołach.
25.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.1: Czy dane z lokalizatorów GSM będą przesyłane przez kanał SMS?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsługi rozwiązań dostępnych na rynku. Zamawiający nie posiada wiedzy o wykorzystywanych protokołach.
26.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.1: Czy dane z lokalizatorów GSM będą przesyłane przez kanał GPRS? Jeżeli nie to przez jaki kanał?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsługi rozwiązań dostępnych na rynku. Zamawiający nie posiada wiedzy o wykorzystywanych protokołach.
27.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.2; Czy dopuszczalne jest stosowanie dedykowany zewnętrznych narzędzi wykorzystywanych do aktualizacji dostarczanych przez producenta serwera map?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie jedynie narzędzi producenta oprogramowania licencjonowanych w ramach tej samej licencji.
28.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.2; Czy w ramach architektury trójwarstwowej dopuszczalne jest uruchomienie "warstwy prezentacji" i "warstwy logiki biznesowej" na konsoli dyspozytorskiej a tylko "warstwy danych" na maszynie serwerowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby warstwa „logiki biznesowej” i warstwa „danych” były uruchomione na serwerze.
29.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.2; Czy dopuszczalne jest zastosowanie jednego z zaproponowanych silników i dostarczenie go podczas wdrożenia?”
Odpowiedź:
Wymaganie 2.2 nie dotyczy silników bazodanowych.
30.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.2; Czy dopuszczalne jest zastosowanie równie popularnego silnika PostgreSQL lub MySQL?”
Odpowiedź:
Wymaganie 2.2 nie dotyczy silników bazodanowych.
31.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.4: Czy aplikacja musi  pracować z niewspieranymi już i niebezpiecznymi systemami operacyjnymi? Czy jest to uzasadnione biznesowo skoro konsole dyspozytorskie we wdrożeniu mają mieć Windows 10?”
Odpowiedź:
Ponieważ Zamawiający wymaga udzielenie licencji niewyłącznej zastrzega sobie prawo przeniesienia jej na inna maszynę będącą w jego zasobach. Zamawiający podtrzymuje wymóg w zakresie Windows 7 i 8.
32.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.4: Czy aplikacja powinna również pracować z systemem Windows 10 Professional?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje, że aplikacja powinna również pracować z systemem Windows 10 Professional.
33.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.5: Proszę uszczegółowić co należy rozumieć przez pojęcie "z udostępniania Windows"; czy chodzi o uruchamianie oprogramowania z zasobu sieciowego?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje uruchomienie z zasobu sieciowego.
34.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.5: Czy poprzez "terminal kliencki" należy rozumieć stację roboczą dyspozytora?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający poprzez "terminal kliencki" rozumie stację roboczą dyspozytora
35.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.6: Czy w ramach usługi katalogowej AD oprócz loginu i hasła ma być zapisane że dyspozytor może uruchomić aplikację dyspozytorską, a reszta uprawnień i ustawień konfiguracyjnych może być przechowywana w bazie danych systemu dyspozytorskiego?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że w ramach usługi katalogowej AD oprócz loginu i hasła ma istnieć możliwość zapisania, uprawnienia dla dyspozytora do uruchomiania aplikacji dyspozytorskiej, a reszta uprawnień i ustawień konfiguracyjnych może być przechowywana w bazie danych systemu dyspozytorskiego
36.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.6: Czy w tym wymaganiu chodzi tylko o "Single Sign On" tzn. aby aplikacja dyspozytorska na podstawie wcześniejszego uwierzytelnienia w systemie operacyjnym ładowała odpowiedni profil dyspozytora bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że w tym wymaganiu chodzi tylko o "Single Sign On" tzn. aby aplikacja dyspozytorska na podstawie wcześniejszego uwierzytelnienia w systemie operacyjnym ładowała odpowiedni profil dyspozytora bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia
37.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.9: Czy w proces przekazywania "obiektowi GPS" nowych ustawień może być zaangażowana warstwa logiki biznesowej będąca częścią aplikacji na konsoli dyspozytorskiej?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że w proces przekazywania "obiektowi GPS" nowych ustawień może być zaangażowana warstwa logiki biznesowej będąca częścią aplikacji na konsoli dyspozytorskiej
38.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.13: Czy w wymaganiu chodzi o możliwość powiązania logicznego (RUA/RUI) pomiędzy Użytkownikiem (człowiekiem) a urządzeniem (radiotelefonem z GPS) i raportowania gdzie był Użytkownik niezależnie od tego które urządzenie używał w tamtym momencie?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że w wymaganiu chodzi o możliwość powiązania logicznego (RUA/RUI) pomiędzy Użytkownikiem (człowiekiem) a urządzeniem (radiotelefonem z GPS) i raportowania gdzie był Użytkownik niezależnie od tego które urządzenie używał w tamtym momencie
39.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.14: Co należy rozumieć pod pojęciem "sterowania wyjściem i wejściem obiektów GPS"; czy chodzi o konfigurację lokalizatorów GPS?”
Odpowiedź:
Pod pojęciem sterowanie Zmawiający rozumie podanie logicznego stanu 0/1.
40.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.16: Czy w ramach "map dostępnych online" może być jeden wybrany dostawca (każdy serwer ma inne API)?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obsługi wszystkich ogólnodostępnych map online.
41.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.16: Czy mapy rastrowe mają być dostarczone przez Zamawiającego, a jeśli tak to jak ma być dokonywane koordynowanie geograficzne i skalowanie dostarczonego pliku graficznego?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania wraz z narzędziem do skalowania map rastrowych.
42.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.16: Czy mapy rastrowe mają być składowane w jednym miejscu na serwerze i współdzielone pomiędzy konsolami dyspozytorskimi?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje, że mapy rastrowe będą składowane w jednym miejscu na serwerze i współdzielone pomiędzy konsolami dyspozytorskimi
43.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.16: Kto ma mieć uprawnienia do edycji map rastrowych (administrator czy każdy dyspozytor)?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby uprawnienia do edycji map posiadał Administrator.
44.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.16: Czy edytor map rastrowych może być dostępny w postaci odrębnego oprogramowania?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie jedynie narzędzi producenta oprogramowania licencjonowanych w ramach tej samej licencji.
45.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.21: Czy punkty POI, obszary, trasy mogą być konfigurowane przez administratora w oknie konfiguracji a potem tylko użytkowane przez różnych Dyspozytorów, czy mają być definiowane przez Dyspozytora w trakcie pracy z aplikacją?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby dyspozytor również miał taką możliwość jeśli tylko posiada odpowiednie uprawnienie nadane przez administratora.
46.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.22: Nie jest jednoznaczne co Zamawiający rozumie przez pojęcie "widok mapy". Czy pod tym pojęciem mamy rozumieć przełączania map pomiędzy tymi określonymi w punkcie 2.16?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przełączania pomiędzy mapami określonymi w punkcie 2.16 oraz zapamiętanymi widokami tej samej mapy.
47.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.22: Jak jest różnica pomiędzy tym wymaganiem a 2.18?”
Odpowiedź:
W punkcie 2.22 Zamawiający wymaga przełączania pomiędzy zapamiętanymi widokami tej samej mapy.
48.    
Pytanie:
„Wymaganie 2.24: Czy sposób raportowania "m.in.: wiadomości email, sms" ma zakładać również inne formy raportowania w przyszłości? Czy można założyć jeden typ raportów np. e-mail?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dwóch typów raportów e-mail i/lub sms.
49.    
Pytanie:
„Wymaganie 3.1: Czy dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej płytki rozszerzenia zainstalowanej fizycznie w radiotelefonie do realizacji lokalizacji wewnętrznej?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej płytki rozszerzenia zainstalowanej fizycznie w radiotelefonie do realizacji lokalizacji wewnętrznej
50.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.3: Czy w zakres "wizualizacji bieżącej sytuacji" wchodzi tylko prezentowanie stanu podłączenia do sieci zasobów radiowych oraz prezentowanie alarmów generowanych na tych zasobach?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje możliwości informacji o zajętości slotów przemiennika, typach połączeń, sygnalizacji, błędach przemiennika, parametrach pracy urządzeń itp.
51.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.4: Czy poprawna treść wymagania to "Pełna archiwizacja i możliwość przeglądania danych w kontekście konkretnego przemiennika.”?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza, że poprawna treść wymagania to "Pełna archiwizacja i możliwość przeglądania danych w kontekście konkretnego przemiennika.
52.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.5: Czy powiadomienia powinny być definiowane tylko dla zdarzeń, w których zasób radiowych przechodzi w stan alarmowy? Jeżeli nie, to proszę podać sytuacje dla których powiadomienia winny być generowane.”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje również powiadomień dla zdarzeń typu włączenie/wyłączenie określonego radiotelefonu, nadanie określonego radiotelefonu na określonej grupie itp.
53.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.5: Czy powiadomienia powinny być prezentowane w oprogramowaniu dyspozytorskim? Jeżeli nie, to proszę podać kanały komunikacyjne i miejsce, przez które powiadomienia winny być przesyłane i prezentowane.”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby powiadomienia prezentowane były na konsoli dyspozytorskiej.
54.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.5: Czy w ramach definiowania powiadomień, użytkownik powinien mieć możliwość określenia ich odbiorców.”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza, że w ramach definiowania powiadomień, użytkownik powinien mieć możliwość określenia ich odbiorców.
55.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.5: Czy w ramach definiowania powiadomień, użytkownik powinien mieć możliwość określenia zasobów radiowych dla których system powinien je generować.”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że w ramach definiowania powiadomień, użytkownik powinien mieć możliwość określenia zasobów radiowych dla których system powinien je generować.
56.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.6: Prosimy o określenie parametrów dla których należy generować raporty.”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje generowania raportów o wszystkich dostępnych parametrach urządzenia.
57.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.7: Czy sterowanie pracą przemienników musi być wykonywane tylko przez ograniczoną grupę użytkowników (np. administratorów) konsoli dyspozytorskiej?”
Odpowiedź:
Przez wszystkich, którzy maja takie uprawnienie nadane przez administratora.
58.    
Pytanie:
„Wymaganie 4.8: Czy mapa ma być budowana na bieżąco na podstawie raportów od aktywnych użytkowników czy może być przygotowana administracyjnie na podstawie danych historycznych po wdrożeniu systemu ?”
Odpowiedź:
Mapa ma być budowana na bieżąco.
59.    
Pytanie:
„Wymaganie 5.1: Czy dopuszczalne jest niespełnienie tego "wymagania uzupełniającego"?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg 5.1.
60.    
Pytanie:
„Wymaganie 5.2: Czy "sposób bezpośredni" oznacza połączenie przewodowe za pomocą IP?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaja bezpośredniego połącznia z przemiennikiem za pomocą IP.
 
Pytanie nr 19:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 1, 2 i 3 określił wymaganą stabilność częstotliwości dla radiotelefonów bazowych,
przewoźnych i przenośnych na poziomie +/- 0,5 ppm.
Jednocześnie Zamawiający powołuje się na normy ETSI TS 102 361, w której
Stowarzyszenie OMR (OMR Association) opisuje zalecany poziom tego parametru na
poziomie +/- 2ppm dla urządzeń pracujących w zakresie 50MHz - 300MHz. Taki poziom
parametru zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zgodnych z tym standardem.
Wspomniany dokument jest publicznie dostępny pod tym adresem >
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/1 02361 01/02.02.01_ 60/ts_1 02361 01 v
020201 p.pdf
Na stronie 110 w punkcie 10.1.3 zawarta jest ww. informacja:
10.1.3 Transmit frequency error
Thc maximuru BS transmit frcqucncy crror from thc assigncd RF carrier centre shall be as defined in table 10.1
                    Table 10.1: BS transmit frequency error
  Frequency range
 BS maximum frequency error 
eerroerrororror
 50 MHz to 300 MHz
      ±2 ppm
 300 MHz to 600 MHz
      ±1 ppm
 600 MHz to 800 MHz
      ± 0.75 ppm
 800 MHz to 1 GHz
      ± 0,3 ppm
 
The maxirnum MS transmit frequency error from the assigned RF carrier centre shall be as defined in table 10.2.
                   Table 10.2: MS transmit frequency error
  Frequency range
MS maximum frequency error
  50 MHz to 600 MHz
      ±2ppm
  600 MHz to 1 GHz
      ±1, 5 ppm
 
W związku z ww. faktem, niezasadne jest wymaganie spełnienia warunku stabilności
częstotliwości na poziomie +/- 0.5ppm dla prawidłowego działania systemu. Należy także
dodać, że zakupy sprzętu radiowego OMR, dokonywane w ramach przetargów publicznych
przez służby takie jak Policja, Straż Graniczna itd. opierają się o wymóg stabilności
częstotliwości na poziomie +/-2.0ppm.
Wnosimy o zmianę ww. wymogu stabilności częstotliwości na wartość +/-2.0ppm.”
Odpowiedź:
Parametr stabilność częstotliwości dla radiotelefonów standardu ETSI DMR, jest przez  producentów określany na poziomie +/- 0,5 ppm. Informacje te można znaleźć w kartach informacyjnych producentów radiotelefonów standardu ETSI DMR.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zestawieniu nr 7, specyfikacja techniczna nr 1, 2 i 3 w zakresie  wymaganego parametru stabilność częstotliwości dla radiotelefonów bazowych, przewoźnych i przenośnych na poziomie +/- 0,5 ppm.
 
Pytanie nr 20:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 1 i 2 wymaga aby zaoferowane radiotelefony bazowe i przewoźne obsługiwały technologię
Bluetooth w wersji co najmniej 2.0. Aktualny zapis spełniają wyłącznie produkty firmy
Motorola Solutions i jest to niezgodne z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa
Zamówień Publicznych. Chcielibyśmy także nadmienić, że zastosowanie do transmisji wrażliwych danych komercyjnych standardów Bluetooth i WiFi jest wręcz zabronione do zastosowań przez
służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku  i  bezpieczeństwa publicznego z powodu
konsekwencji do jakich może doprowadzić przechwycenie lub zakłócenie tych transmisji.
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis i wykreśli wyraz "wbudowany" co umożliwi
zaoferowanie radiotelefonów z modułem Bluetooth, które nie muszą być częścią integralną
radiotelefonu?”
Odpowiedź:
Według posiadanej wiedzy Zamawiającego zasięgniętej z kart katalogowych producentów radiotelefonów standardu ETSI DMR wymóg zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna nr 1 i 2  aby zaoferowane radiotelefony bazowe i przewoźne obsługiwały technologię Bluetooth w wersji co najmniej 2.0. jest spełniany przez wiele firm.
Wykonawca dla potwierdzenia swojej opinii nie przedstawił żadnego dowodu. Również Zamawiającemu nie są znane regulacje zakazujące wykorzystywania standardu Bluetooth w systemie lokalizacji wewnątrz-budynkowej. Standard Bluetooth w systemie lokalizacji wewnątrz-budynkowej Zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie na obszarze zamkniętym w jednostkach organizacyjnych. Zamawiający nie zamierza wykorzystywać Standardu Bluetooth  do przesyłu danych wrażliwych. Ponadto Zamawiający chce zapewnić sobie możliwość podłączania akcesoriów przy pomocy Standardu Bluetooth a najnowszej dostępnej wersji. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna nr 1 pkt. 1.13  i specyfikacja techniczna nr 2 pkt. 1.13.
 
Pytanie nr 21:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 1, 2 i 3 określił wymóg obsługi standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 dla radiotelefonów
bazowych, przewożnych i przenośnych.
Nazwa SELECT 5 jest nazwą własną firmy Motorola Solutions.
Czy w związku z tym Zamawiający dokona opisu żądanej funkcjonalności bez
wskazywania konkretnych rozwiązań producenckich?”
Odpowiedź:
Obsługa standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 „ w środowisku radiokomunikacji profesjonalnej jest terminem znanym i dobrze rozumianym. Zamawiający w obecnym systemie radiokomunikacyjnym realizuje funkcję SELECT 5 w oparciu o radiotelefony analogowe produkcji Motorola, radiotelefony analogowe produkcji Radmor oraz radiotelefony analogowo-cyfrowe produkcji HYTERA. Z tego tytułu w dokumentacji postępowania Zamawiający używa terminu „Select 5” a nie np. terminu ekwiwalentnego „5-tone”. Jak zapisano w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 5.2.3 pkt 18 i 19 oraz rozdziale 10 „Krytycznym elementem w okresie przejściowym jest obsługa przez elementy składające się na nowy system (konsole dyspozytorskie oraz radiotelefony DMR) obecnie funkcjonującej sygnalizacji Select 5 w trybie analogowym. Ze względu na współpracę w okresie przejściowym radiotelefonów aktualnie używanych obsługa przez nowe radiotelefony standardu Select 5 jest dla Zamawiającego funkcjonalnością kluczową. Zamawiający nie może z tej funkcjonalności na tym etapie realizacji systemu zrezygnować.
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ustępie „Terminologia – uwagi” dopuścił rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna nr 1, 2 i 3 dotyczące wymogu obsługi standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 dla radiotelefonów bazowych, przewoźnych i przenośnych.
 
Pytanie nr 22:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 1, 2 i 3 określił wymóg obsługi standardu Wi-Fi 802.11 b/g/n dla radiotelefonów bazowych,
przewoźnych i przenośnych.
Na dzień dzisiejszy jedynymi urządzeniami, które posiadają taką funkcjonalność są produkty
firmy Motorola Solutions i jest to niezgodne z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa
Zamówień Publicznych. Chcielibyśmy także nadmienić, że zastosowanie do transmisji
wrażliwych danych komercyjnych standardów Bluetooth i WiFi jest wręcz zabronione do
zastosowań przez służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego z powodu konsekwencji do jakich może doprowadzić przechwycenie lub
zakłócenie tych transmisji.
Czy w związku z tym Zamawiający usunie wymóg obsługi standardu Wi-Fi 802.11 b/g/n dla
radiotelefonów bazowych, przewoźnych i przenośnych?”
Odpowiedź
Okoliczność, że Wykonawca we wszystkich kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza, że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1, wykreślenie wymagania z pkt 1.28 specyfikacji technicznej nr 2 oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.24 specyfikacji technicznej nr 1 , wykreślenie wymagania z pkt 1.27 specyfikacji technicznej nr 2 oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.29 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
 
Pytanie nr 23:
„Zamawiający w rozdziale m XI Kryteria oceny ofert są dodatkowo punktowane:
1) DF1 - zaoferowanie bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz
programowania wszystkich zaoferowanych radiotelefonów poprzez kanał radiowy i WiFi.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
 
2) DF2 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej niż 0,16 μV przy 5 BER dla
wszystkich zaoferowanych radiotelefonów.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
3) DF3 - zaoferowanie czułości cyfrowej nie wyższej niż 0,22 μV przy 5 BER dla
wszystkich zaoferowanych stacji retransmisyjnych.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
4) DF4 - zaoferowanie wbudowanego modułu Bluetooth wersja 4.0, klasa 2, zasięg 10
m z możliwością ciągłego wykrywania dla wszystkich zaoferowanych radiotelefonów.
Wykonawca, który zaoferuje ww. funkcjonalność otrzyma 5 punktów.
Na dzień dzisiejszy, wyłącznie produkty firmy Motorola Solutions są w stanie spełnić
opcjonalne wymagania i uzyskać jeszcze większą przewagę nad konkurencyjnymi i
równoważnymi rozwiązaniami. Takie postępowanie Zamawiającego jest to niezgodne z art. 7
ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych.
W związku z naruszeniem przez Zamawiającego Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o
wykreślenie powyższego wymogu SIWZ i opracowanie na nowo kryteriów oceny ofert
zgodnych z PZP.”
Odpowiedź:
Okoliczność, że Wykonawca we wszystkich  kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza , że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
Parametr czułość cyfrowa ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie ze względu na uwarunkowania  w jakich system łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ma pracować w tym umożliwiać łączność w miejscach trudno dostępnych.
Zamawiający nie podziela opinii, że  kryterium „Funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane”  może uniemożliwiać złożenie oferty jakiemukolwiek Wykonawcy.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale XI ust. 4, pkt. 1,2,3 i 4 SIWZ.
Tym niemniej w celu umożliwienia uczciwej konkurencji Zamawiający zmodyfikował wartości kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” zmniejszając jego wagę z 20 do 10 pkt.
 
 
Pytanie nr 24:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 1, 2 i 3 określił wymóg obsługi standardu GLONASS dla radiotelefonów bazowych,
przeważnych i przenośnych.
Standard GLONASS jest rosyjskim, satelitarnym system nawigacyjnym (ros.GLONASS; Globalnaja nawigacionnaja sputnikowaja sistiema) stworzonym na potrzeby rosyjskiej armii. Ze względów
bezpieczeństwa nie powinien być używany przez służby odpowiedzialne za utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce, kraju będącym aktywnym
członkiem NATO.
W związku z tym wnosimy o wykreślenie wymogu obsługi standardu GLONASS.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymóg zawarty w Specyfikacji technicznej nr 2 pkt 1.12 oraz wymóg zawarty w Specyfikacji technicznej nr 3 pkt 1.12 na nstp. „Wbudowany odbiornik GPS lub GPS/GLONASS” 
 
Pytanie nr 25:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7. specyfikacja techniczna
nr 6 określił wymóg pracy stacji retransmisyjnej z zasilaniem sieciowym 230V AC.
Na dzień dzisiejszy jedynymi urządzeniami, które posiadają taką funkcjonalność są
produkty firmy Motorola Solutions i jest to niezgodne z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3
Prawa Zamówień Publicznych. Takie postępowanie Zamawiającego jest to niezgodne z art.
7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. 
W związku z tym wnosimy o zmianę ww. zapisu i dopuszczenia możliwości zasilania stacji
retransmisyjnych za pomocą zewnętrznego zasilacza 230V AC montowanego w szafie
teletechnicznej typu rack 19".”
Odpowiedź:
Zamawiający nie podziela opinii, że wymóg pracy stacji retransmisyjnej z zasilaniem sieciowym 230V AC może spełnić wyłącznie jeden producent.
Zamawiający podtrzymuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7. specyfikacja techniczna nr 6 określający wymóg pracy stacji retransmisyjnej z zasilaniem sieciowym 230V AC.
 
Pytanie nr 26:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 5 wymaga aby ładowarka wielostanowiskowa posiadała wbudowany wyświetlacz LCD  z
informacją o stanie baterii.
Na dzień dzisiejszy jedynymi urządzeniami, które posiadają taką funkcjonalność 
produkty firmy Motorola Solutions i jest to niezgodne z art. 7 ust 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3
Prawa Zamówień Publicznych. W konkurencyjnych rozwiązaniach, ekran LCD stosowany
jest w tzw. analizatorach/kondycjonerach baterii. Standardowe ładowarki  6-cio pozycyjne
informują o stanie pracy, ładowania i ewentualnych błędach za pomocą diod LED co jest w
zupełności wystarczające,
Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści ładowarkę wielostanowiskową wyposażoną w
informacyjne, dwukolorowe diody LED (informacja od stanie gotowości, ładowania, stanu
naładowania, błędzie) dla każdego ze slotów ładowania?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie podziela opinii, że wymóg aby ładowarka wielostanowiskowa posiadała wbudowany wyświetlacz LCD z informacją o stanie baterii może spełnić wyłącznie jeden producent.
Zamawiający podtrzymuje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7. specyfikacja techniczna nr 5 określający wymóg aby ładowarka wielostanowiskowa posiadała wbudowany wyświetlacz LCD z informacją o stanie baterii.
 
Pytanie nr 27:
„Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 6 określił wymóg aby stacja retransmisyjna tłumienie emisji niepożądanych
90 dB.
Na dzień dzisiejszy jedynymi urządzeniami, które posiadają taką funkcjonalność są produkty
firmy Motorola Solutions i jest to niezgodne z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa
Zamówień Publicznych. Takie postępowanie Zamawiającego jest  niezgodne z art. 7 ust.
1, art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych.
Większość dostępnych urządzeń na rynku oferuję poziom 80 dB co zapewnia prawidłową
pracę stacji retransmisyjnej zgodnie z normami ETSI DMR.
W związku z tym wnosimy o zmianę ww. zapisu na 80 dB.”
Odpowiedź
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna
nr 6 pkt. 2.10 określił wymóg aby stacja retransmisyjna miała tłumienie emisji niepożądanych na poziomie
90 dB.
Ze względu na konieczność zapewnienia kompatybilności wewnątrzsystemowej – odpowiednie odstępy od własnych sygnałów zakłócających oraz w związku z odstąpieniem od wymogu „radiotelefony przewoźne, przenośne, bazowe i przemienniki (stacje retransmisyjne) dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta" Zamawiającemu zależy aby stacja retransmisyjna posiadała tłumienie emisji niepożądanych na wysokim poziomie.
Tym nie mniej dla umożliwienia uczciwej konkurencji Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zestawienie nr 7, specyfikacja techniczna nr 6 pkt. 2.10 zmienia wymóg nadając mu brzmienie nstp: „Tłumienie emisji niepożądanych 75 dB”, który to warunek, wg wiedzy Zamawiającego spełnia kilu producentów.
 
Pytanie nr 28:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
6.
Dyski twarde:
1.       Zainstalowane min. 2 dyski SATA o pojemności 1.2 TB każdy, o szybkości transmisji 12Gb/s, dyski Hotplug;
2.       Minimum 4 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5” w dostarczonej konfiguracji;
 
Wnosimy o zmianę na:
6.
1.       Zainstalowane min. 2 dyski SAS o pojemności 1.2 TB każdy, o szybkości transmisji 12Gb/s, dyski Hotplug;
2.       Minimum 4 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5” w dostarczonej konfiguracji;
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie z zainstalowanymi dyskami SATA lub SAS
 
Pytanie nr 29:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
9.
Porty:
1.       zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
2.       minimum 6 portów USB w wersji 3.0 z czego 2 na przednim panelu.
3.    1 x RS-232
 
Wnosimy o zmianę na:
9.
Porty:
1.       zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
2.       minimum 6 portów USB, min 2 porty w wersji 3.0 z czego 1 na przednim panelu.
3.    1 x RS-232
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie – minimum 6 portów USB, min 2 porty w wersji 3.0 z czego 1 na przednim panelu.
 
Pytanie nr 30:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
12.
Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: (…)
 
Wnosimy o zmianę na:
12.
Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: (…)
 
Wnosimy o wykreślenie pkt. 11 i 15.
 
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla ppkt. 11 i 15 w specyfikacji technicznej 8.1 w pkt 12.
 
Pytanie nr 31:
Specyfikacja techniczna nr 8.2 – Minimalne wymagania dla serwera / kontrolera radiokomunikacyjnego
 
Jest:
1.
Płyta główna i BIOS:
1.       dedykowana płyta serwerowa,
2.       minimum 4 banki pamięci obsługujące pamięć DDR3 ECC, rozbudowa do 32GB
3.       min. 1 złącza PCI Express gen. 3.0 x4
4.       min. 1 złącza PCI Express gen. 3.0 x16
5.       zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej
 
Wnosimy o zmianę na:
1.
Płyta główna i BIOS:
1.       dedykowana płyta serwerowa,
2.       minimum 4 banki pamięci obsługujące pamięć DDR3 ECC, rozbudowa do 32GB
3.       min. 1 złącza PCI Express gen. 3.0 x4
4.       min. 1 złącza PCI Express gen. 3.0 x8
5.       zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie ze złączem PCI Express gen. 3.0 x8
 
Pytanie nr 32:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
8.
min. 6 portów USB (w tym min. 4 USB 3.0), z czego 2x USB na panelu przednim
 
Wnosimy o zmianę na:
8.
min. 6 portów USB (w tym min. 3 USB 3.0), z czego 2x USB na panelu przednim
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie z min. 3 USB 3.0
 
Pytanie nr 33:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
9.
zintegrowana karta graficzna, minimum 64MB pamięci wideo
 
Wnosimy o zmianę na:
9.
zintegrowana karta graficzna, minimum 16MB pamięci wideo
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie z zintegrowaną kartą graficzną, minimum 16MB pamięci wideo
 
Pytanie nr 34:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
10.
Obudowa:
1.       min. dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala (np. dla napędów optycznych)
2.       min. dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala
3.       obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany dysków twardych, demontażu przedniego panelu obudowy
4.       obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera
 
Wnosimy o zmianę na:
10.
Obudowa:
1.       min. jedna zewnętrzna zatoka 5.25 cala (np. dla napędów optycznych)
2.       min. dwie zewnętrzne lub wewnętrzne zatoki 3,5 cala
3.       obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany dysków twardych, demontażu przedniego panelu obudowy
4.       obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera
 
Odpowiedź:
Punkty 1 i 2 zostały wykreślone  w wyniku korekty SIWZ dokonanej przez Zamawiającego 15    czerwca 2018r.
 
Pytanie nr 35:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
11.
Zasilacz o mocy maksymalnej 250W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85%
 
Wnosimy o zmianę na:
11.
Zasilacz o mocy maksymalnej 250W o sprawności minimum 85% przy obciążeniu 50%
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie z zasilaczem o mocy maksymalnej 250W o sprawności minimum 85% przy obciążeniu 50%
Pytanie nr 36:
„Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego,
 
Jest:
13.
Zgodność z systemami operacyjnymi, certyfikaty, normy
1.       Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy
2.       Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
3.       Certyfikat ISO9001 dla serwisu
4.       Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie pracy (operating) powinien wynosić nie więcej niż 24 dB (Karta produktu dostępna na stronie www producenta lub oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.
 
Wnosimy o zmianę na:
13.
Zgodność z systemami operacyjnymi, certyfikaty, normy
1.       Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy
2.       Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
3.       Certyfikat ISO9001 dla serwisu
 
Odpowiedź
Punkt 4 został wykreślony w wyniku korekty SWZ dokonanej przez Zamawiającego w dniu 15     czerwca 2018r.
 
Pytanie nr 37:
 
Jest:
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
6.
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.
 
Wnosimy o zmianę na:
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
6.
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu lub uniwersalny port audio „combo” na przednim oraz port audio out na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie z tak zwanym wejściem „COMBO” co opisał już w pkt 12 specyfikacji nr 9 pod warunkiem dostarczenia rozdzielacza dla wejścia mikrofonu i słuchawek.
 
Pytanie nr 38:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest:
7.
Obudowa:
1. Typu SFF z obsługą kart PCI Express, wyposażona w kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM z zamontowanym napędem optycznym, 2 szt na dyski (w tym wolna 1 szt kieszeni na dysk 3,5”).
2. Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu.
3. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny lub wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;
 
Wnosimy o zmianę na:
7.
Obudowa:
1. Typu SFF z obsługą kart PCI Express, wyposażona w kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM z zamontowanym napędem optycznym, wewnętrzne 2 szt na dyski 2,5” lub 1 szt na dysk 3,5”.
2. Zasilacz o mocy minimum 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu.
3. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny lub wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma kieszeniami na dyski bez określenia jego wielkości ora z zasilaczem o mocy minimum 180W  i efektywności min. 92% przy obciążeniu 50%.
 
Pytanie nr 39:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest:
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
8.
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 64 bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
 
Wnosimy o zmianę na:
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
8.
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:
Oferowane modele komputerów muszą być kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 64 bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę dotyczące pkt 7 w specyfikacji nr 9
 
Pytanie nr 40:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest
9.
BIOS
1.      Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
a)      wersji BIOS,
b)      ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
c)      typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego
d)      rodzajach napędów optycznych
e)      MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
f)       kontrolerze audio
2.      Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
3.      Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
4.      Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
5.      Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
6.      Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
7.      Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
8.      Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów.
 
Wnosimy o zmianę na:
9.
BIOS
1.       Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
a)      wersji BIOS,
b)      ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
c)      typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache, pojemności zainstalowanego dysku twardego
d)      rodzajach napędów optycznych
e)      MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
f)       kontrolerze audio
2.      Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
3.       Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
4.      Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
5.       Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
6.      Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
7.       Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
8.      Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów.
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 41:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest
10.
Dodatkowe oprogramowanie
1.      Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
a)      informowanie administratora o otwarciu obudowy
b)      zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
c)      otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
d)      tworzenie raportów stanu jednostki,
e)      monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
f)       aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
g)      tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
h)      tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
i)        włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
2.      W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
3.      Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego z poziomu BIOS-u bez względu na stań czy obecność systemu operacyjnego.
 
Wnosimy o zmianę na:
10.
Dodatkowe oprogramowanie
1.      Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
a)      informowanie administratora o otwarciu obudowy
b)      zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
c)      tworzenie raportów stanu jednostki,
d)      monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
e)      aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
f)       tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
g)      tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
h)      włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
2.      W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
 
 
 
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę tj.   w szczególności bez dodatkowego oprogramowania umożliwiającego usunięcie danych, opisanego w pkt 10.3 w specyfikacji nr 9.
 
Pytanie nr 42:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Wymagania dodatkowe
1.      Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows umożliwiające instalacje systemu na nowym dysku. Zamawiający dopuszcza dostawę wersji instalacyjnej systemu operacyjnego wraz ze sterownikami w postaci obrazu ISO.
2.      Wbudowane porty minimalnie:
- porty umożliwiające połączenia do 3 monitorów jednocześnie, wyposażonych w porty DSUB lub DVI,
- 1 x RS-232
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wejścia współdzielonego dla mikrofonu i słuchawek.
- 7 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3.      Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną.
4.      Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
5.      Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI 32bit
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Oferowany komputer musi umożliwiać instalację dysków SSD w postaci kart ze złączem PCI Express oraz kart graficznych do zastosowań profesjonalnych. Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 5  złączy SATA 3.0 NCQ z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5, w tym min 2 złącza eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
6.      Klawiatura USB w układzie QWERTY US
7.      Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
8.      Nagrywarka DVD +/-RW 
9.      Zintegrowany w obudowie lub klawiaturze czytnik kart mikroprocesorowych
10.  Mikrofon – biurkowy, na wysięgniku typu „gęsia szyja”, z aktywnym przyciskiem PTT, podłączany przez USB, z  systemem redukcji hałasu.
11.  Głośniki zewnętrzne. O mocy minimum 30 W RMS.
 
Wnosimy o zmianę na:
 
12.
Wymagania dodatkowe
1.      Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows umożliwiające instalacje systemu na nowym dysku. Zamawiający dopuszcza dostawę wersji instalacyjnej systemu operacyjnego wraz ze sterownikami w postaci obrazu ISO.
2.      Wbudowane porty minimalnie:
- porty umożliwiające połączenia do 3 monitorów jednocześnie, wyposażonych w porty DSUB lub DisplayPort lub HDMI,
- 1 x RS-232
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wejścia współdzielonego dla mikrofonu i słuchawek.
- 7 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 1 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
a.      Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną.
b.      Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
c.       Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI-Express
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Oferowany komputer musi umożliwiać instalację dysków SSD w postaci kart ze złączem M.2 lub PCI Express oraz kart graficznych do zastosowań profesjonalnych, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA z obsługą macierzy RAID 1, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
d.      Klawiatura USB w układzie QWERTY US
e.      Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
f.        Nagrywarka DVD +/-RW 
g.      Zintegrowany w obudowie lub klawiaturze czytnik kart mikroprocesorowych
h.      Mikrofon – biurkowy, na wysięgniku typu „gęsia szyja”, z aktywnym przyciskiem PTT, podłączany przez USB, z  systemem redukcji hałasu.
i.        Głośniki zewnętrzne. O mocy minimum 30 W RMS.
 
 
 
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązane z :
1)      Portami umożliwiającymi połączenia do 3 monitorów jednocześnie, wyposażonych w porty DSUB lub DisplayPort lub DVI lub HDMI,,
2)      Min 7 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 1 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 porty wewnątrz obudowy.
 
Pytanie nr 43:
Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych
 
Jest
15.
Monitor
1.      Typ wyświetlacza: min 22", aktywna matryca TFT LCD, podświetlenie LED
2.      Podstawa: Uchylna lub zdejmowana
3.      Proporcje obrazu: 16:10
4.      Aktywny obszar ekranu: Panel LCD: 473.76 mm (poz.) × 296.1 mm (pion.)
5.      Rozdzielczość natywna: 1280 × 1024 @ 60 Hz
6.      Czas reakcji matrycy: 5ms
7.      Liczba kolorów: 16.7 mln
8.      Jaskrawość: Panel LCD: 250 cd/m2
9.      Kontrast: 1000:1
10.  Kąt widzenia: poziomo (lewo/prawo): 170° (85°/85°), pionowo (góra/dół): 160° (80°/80°)
11.  Format wejścia wideo: RGB Analog / DVI Video
12.  Złącze wejściowe sygnału wideo: VGA / DVI-D
13.  Częstotliwość wejściowa: pozioma: 30-82 kHz, pionowa: 50-75 Hz
14.  Technologia dotykowa: Surface Acoustic Wave (SAW)
15.  Interfejs dotykowy: podwójny szeregowy RS232 / USB
16.  Czas reakcji na dotyk: SAW: 10.4 ms
17.  Zasilacz: 230 V AC, 50 Hz,
18.  Zużycie energii (max.): 25 W
19.  Certyfikaty: FCC, CE, UL, CCC
20.  W zestawie dołączony komplet przewodóa. niezbędnych do podłączenia monitora do jednostki centralnej.
 
Wnosimy o zmianę na:
15.
Monitor
1.      Typ wyświetlacza: min 22", aktywna matryca TFT LCD, podświetlenie LED
2.      Podstawa: regulowana w pionie i poziomie
3.      Proporcje obrazu: 16:10 lub 16:9
4.      Czas reakcji matrycy: 8ms
5.      Liczba kolorów: 16.7 mln
6.      Jaskrawość: Panel LCD: 250 cd/m2
7.      Kontrast: 1000:1
8.      Kąt widzenia: poziomo (lewo/prawo): 170° (85°/85°), pionowo (góra/dół): 160° (80°/80°)
9.      Złącze wejściowe sygnału wideo: min. VGA , DisplayPort, HDMI
10.  Zasilacz: 230 V AC, 50 Hz,
11.  Zużycie energii (max.): 25 W
12.  W zestawie dołączony komplet przewodów (zasilanie, kabel sygnałowy video) niezbędnych do podłączenia monitora do jednostki centralnej.
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę Jednocześnie Zamawiający dopuści złożenie oddzielnych oświadczeń producenta komputera i monitora.
 
Pytanie nr 44:
„W § 2 Umowy Zamawiający napisał „W celu zapewnienia Wykonawcy możliwości realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pomieszczenia do instalacji sprzętu będącego przedmiotem dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i zapewnienia możliwości podłączenia tego sprzętu do sieci zasilającej i komputerowej Zamawiającego”.
Czy należy rozumieć, że warunek powyższy będzie spełniony w dniu podpisania UMOWY? Jeśli nie to w jakim terminie od daty podpisania Umowy? Ma to istotne znaczenie w kontekście zapisów zawartych w § 9 Umowy.”
Odpowiedź:
Terminy udostępnienia pomieszczeń do instalacji sprzętu będącego przedmiotem dostawy, wynikać będą z projektu technicznego i harmonogramu prac. Harmonogram prac będzie wykonany w uzgodnieniu Zamawiający-Wykonawca. Pomieszczenia te będą mogły być udostępnione niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie określonym w harmonogramie.
 
Pytanie nr 45:
„W § 2 Umowy Zamawiający napisał „W celu zapewnienia Wykonawcy możliwości realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia instalacji antenowej do systemu łączności we wszystkich lokalizacjach i doprowadzenie przewodów antenowych, sieci LAN oraz zasilania 230 V w miejscu instalacji w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt 1”.
Czy należy rozumieć, że warunek powyższy będzie spełniony w dniu podpisania UMOWY? Jeśli nie to w jakim terminie od daty podpisania Umowy? Ma to istotne znaczenie w kontekście zapisów zawartych w § 9 Umowy.”
Odpowiedź:
Terminy udostępnienia  instalacji antenowej do systemu łączności w poszczególnych  lokalizacjach i  przewodów antenowych, sieci LAN oraz zasilania 230 V w miejscach instalacji wynikać będą z projektu technicznego i harmonogramu prac. Harmonogram prac będzie wykonany w uzgodnieniu Zamawiający-Wykonawca. Wszystkie instalacje antenowe będą gotowe przed podpisaniem umowy i udostępnione będą w terminie określonym w harmonogramie.
 
Pytanie nr 46:
„W § 2 Umowy Zamawiający napisał „W celu zapewnienia Wykonawcy możliwości realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej i zakwaterowania uczestników szkolenia, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 3”.
Po czyjej stronie leży zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 3 ?”
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje organizację szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej – CZSW. Zgodnie z zapisami SIWZ do tego ośrodka ma zostać dostarczony komplet sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia,o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 3 Umowy. Zamawiający oczekuje że szkolenie wykonane będzie właśnie na tym sprzęcie.
 
Pytanie nr 47:
„W § 1 oraz  § 5 Umowy Zamawiający pominął wykonanie projektu technicznego wraz z harmonogramem oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej? Prosimy o wyjaśnienie dlaczego?”
Odpowiedź:
Opracowanie projektu technicznego i harmonogramu prac jest częścią usługi integracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w jeden spójny system.  Uwzględniając wątpliwości Wykonawcy Zamawiający modyfikuje zapis w  § 1 ust.1 pkt 3) Umowy nadając nowe brzmienie §1 ust. 1 i §5 ust. 2 i 3 umowy :
„ § 1.
1.       Przedmiotem umowy jest dostawa systemu łączności bezprzewodowej do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Dostawa, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załączniki Nr 1 i 2 do Umowy i będzie obejmować:
1)      dostawę urządzeń radiokomunikacyjnych w standardzie DMR i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej zgodnie ze szczegółową specyfikacją ilościową zawartą w Rozdzielniku – załącznik Nr 4 do Umowy oraz specyfikacją cenową określoną w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do Umowy, wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego;
2)      usługę integracji sprzętu i oprogramowania dostarczonego do jednostek, o którym mowa w pkt 1, w jeden spójny system łączności bezprzewodowej Służby Więziennej z wykorzystaniem funkcjonalności standardu DMR oraz obecnie użytkowanych radiotelefonów firmy Motorola serii GP serii 300 z sygnalizacją tonową Select 5 wraz z opracowaniem projektu technicznego CSŁRSW, harmonogramu prac określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia prac w jednostkach organizacyjnych SW z określeniem zasad i planu dostaw, instalacji i wdrożenia systemu oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej;
3)      przeszkolenie 40 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w grupach maksymalnie po 20 osób w zakresie obsługi, diagnostyki oraz konfiguracji zaoferowanych urządzeń do pracy w systemie łączności radiowej Służby Więziennej w wymiarze min 32 godziny. „
 
 
 „§ 5.
2.       Wartość przedmiotu Umowy obejmuje:
1)      wartość urządzeń radiokomunikacyjnych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego, o których mowa z §1 ust.1 pkt 1 łącznie w wysokości ………………………………………… zł netto (słownie: ….……………………………………………………………………), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………);
2)      wynagrodzenie za usługę integracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w jeden spójny system oraz opracowania projektu technicznego, harmonogramu prac i dokumentacji powykonawczej o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3 w wysokości ……………………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………………………), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………);
3)      wynagrodzenie z przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 w wysokości ……………… zł netto (słownie: …………………………………………), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………);
3.       Należności, o których mowa w ust. 2, regulowane będą na podstawie faktur wystawionych na podstawie poniższych protokołów, potwierdzających wykonanie części przedmiotu umowy, określonych w §1 ust. 1 pkt 1, 2 ,3 i 4:
1)      wzór protokołu potwierdzającego wykonanie projektu technicznego wraz z harmonogramem prac o których mowa w §1 ust.1 pkt 2 określa załącznik Nr 3 do Umowy;
2)      wzór protokołu potwierdzającego odbiory dostaw urządzeń oraz wykonanie prac instalacyjno-uruchomieniowych  , o których mowa w §1 ust.1 pkt.1 określa załącznik Nr 5 do Umowy;
3)      wzór protokołu potwierdzającego wykonanie integracji dostarczonych urządzeń w jeden spójny system łączności radiowej oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, o których mowa w §1 ust.1 pkt 2 określa załącznik Nr 7 do Umowy;
4)      wzór protokołu potwierdzającego przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w §1 ust.1 pkt 3 określa załącznik Nr 6 do Umowy. „
 
Pytanie nr 48:
„Uprzejmie prosimy w jakich przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany treści Umowy np. w zakresie terminu realizacji zamówienia?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza do zmiany zapisów umowy.
 
Pytanie nr 49:
„W Formularzu ofertowym Zamawiający pominął wartość wykonania projektu technicznego wraz z harmonogramem realizacji. Uprzejmie prosimy o wskazanie do którego z wymienionych 16 składników przedmiotu zamówienia Wykonawca ma doliczyć wartość wykonania projektu technicznego wraz z harmonogramem realizacji ?”
Odpowiedź:
Koszty wykonania projektu technicznego oraz harmonogramu realizacji prac Wykonawca powinien uwzględnić w poz. 15 – „Prace instalacyjno-uruchomieniowe …” formularza ofertowego.
 
Pytanie nr 50:
„Czy w załączniku nr 2 do Umowy dla wskazania parametrów oferowanego urządzenia/oprogramowania w miejscu „Specyfikacja techniczna nr….” Wykonawca powinien wstawić pełny tekst specyfikacji? W innym przypadku będzie trudnym odniesienie się do wymogu1) W przypadku parametru przewyższającego wymagania minimalne podać wielkość oferowaną””
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o zgodności dla każdego wymagania/parametru oferowanego dla wszystkich specyfikacji wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy.
 
Pytanie nr 51:
„Czy w załączniku nr 2 do Umowy  „ Oświadczenie o zgodności ze specyfikacją” powinno być składane przez Wykonawcę na dzień składania ofert czy też na dzień odbioru realizacji zamówienia?”
Odpowiedź
W załączniku nr 2 do Umowy  „ Oświadczenie o zgodności ze specyfikacją” powinno być składane przez Wykonawcę na dzień składania ofert.
 
Pytanie nr 52:
„W rozdziale I ust. C Przedmiot zamówienia Zamawiający napisał „Zamawiający wymaga aby  zaoferowany sprzęt posiadał zainstalowane tylko oryginalne komponenty, nie dopuszcza się stosowania zamienników”. Jak należy rozumieć pojęcie „oryginalne komponenty”?”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale I ust. C  Przedmiot zamówienia w sposób następujący:
„Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt posiadał zainstalowane tylko produkowane lub certyfikowane przez producenta komponenty, nie dopuszcza się stosowania zamienników”.
 
Pytanie nr 53:
„W Specyfikacji technicznej nr 3 pkt 1.38 Zamawiający zawarł nstp. wymóg Zasilanie z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 8 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W lub z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 28 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W „. Czy w kontekście kryterium oceny ofert w zakresie wydajności oferowanego akumulatora wymóg ten nie powinien brzmieć nstp. Zasilanie z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W””.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis w Specyfikacji technicznej nr 3 pkt 1.38na nstp:
Zasilanie z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W”.
 
Pytanie nr 54:
„W Załączniku nr 4 do SIWZ Zasady prezentacji pkt 3. A zawiera 27 pozycji, natomiast Załącznik nr 5 Protokół z prezentacji dla funkcjonalności określonych w załączniku nr 4 pkt 3. A posiada tylko 26 pozycji. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego.”
Odpowiedź:
Zamawiający popełnił błąd pisarski.
Zamawiający zmodyfikuje zapis w Załączniku nr 5 Protokół z prezentacji dla funkcjonalności określonych w załączniku nr 4 pkt 3. A poprzez dodanie po wierszu 26 wiersza z numerem 27 zawierającego A27. Wiersze od powtórzonego numeru 27 do 59 zmieniają numerację zwiększając wartość o 1 tj . od 28 do 60..
 
Pytanie nr 55:
„W punkcie 1.6 specyfikacji technicznej nr 7 Zamawiający oczekuje możliwości skonfigurowania konsoli pracującej z wybranymi lub wszystkimi zasobami radiowymi  dostępnymi poprzez sieć IP. Rozumiemy zatem, że graficzna sygnalizacja aktywnych zasobów, o której mowa również w tym punkcie  jest wymagana dla wszystkich dostępnych zasobów w skali całego systemu. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga graficznej sygnalizacji aktywności wszystkich zasobów. Jeśli zatem konsola dyspozytorska będzie skonfigurowana na szczeblu centralnym należy sygnalizować aktywność zasobów w skali całego kraju.
 
Pytanie nr 56:
„W punkcie 1.10 specyfikacji technicznej nr 7 Zamawiający oczekuje możliwości dynamicznego połączenia wybranych zasobów radiowych przez dyspozytora. Rozumiemy, że zwyczajowo funkcjonalność ta będzie wykorzystywana w celu połączenia zasobów w ramach Jednostki Organizacyjnej np. zestawienia połącznie radiotelefonu nasobnego pracującego w sieci przemiennika z radiotelefonem nasobnym pracującym na kanale radiotelefonu bazowego. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
W podstawowej konfiguracji Zamawiający wymaga zestawienia połącznie radiotelefonu nasobnego pracującego w sieci przemiennika z radiotelefonem nasobnym pracującym na kanale radiotelefonu bazowego. Ponieważ Zamawiający wymaga również możliwości integracji z centralą telefoniczną, to w takiej konfiguracji oczekuje również połączenie wybranego radiotelefonu z dowolnym połączeniem realizowanym przez centralę telefoniczną.
 
Pytanie nr 57:
„Poprzez wymaganie zapisane w punkcie 1.14 specyfikacji technicznej nr 7 rozumiemy umożliwienie takiej konfiguracji konsoli, w której zasoby radiowe będą zablokowane  wyłącznie do dyspozycji lokalnego dyspozytora np. na potrzeby prowadzenia działań.
Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
Poprzez zapis punktu 1.14 Zamawiający rozumiemy umożliwienie takiej konfiguracji konsoli, w której zasoby radiowe będą zablokowane  wyłącznie do dyspozycji lokalnego dyspozytora.
 
Pytanie nr 58:
„Czy przez wizualizację bieżącej sytuacji wymaganą w punkcie 4.3 specyfikacji technicznej nr 7 Zamawiający oczekuje możliwości informacji o zajętości slotów przemiennika, typach połączeń, sygnalizacji, błędach przemiennika, parametrach pracy urządzeń itp.?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający oczekuje minimum informacji o zajętości slotów przemiennika, typach połączeń, sygnalizacji, błędach przemiennika, parametrach pracy urządzeń.
 
Pytanie nr 59:
„Rozumiemy, że poprzez zapisy punktu 16 specyfikacji technicznej nr 9 Zamawiający dba o legalność pochodzenia sprzętu, natomiast nie wymaga aby opisany monitor był produktem tego samego producenta co stacja robocza.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany monitor był produktem teso samego producenta co stacja robocza.
 
Pytanie nr 60:
„W załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 5.2.3 podpunkt 25 Zamawiający wymaga wyświetlania stanu stacji bazowych. Rozumiemy, że aby spełnić tak postawiony wymóg aplikacja musi wyświetlić wszystkie informacje z wyświetlacza radiotelefonu bazowego oraz pokazać stan jego diod sygnalizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
Tak, aplikacja musi wyświetlać wszystkie informacje z wyświetlacza radiotelefonu oraz pokazywać stan jego diod.
 
Pytanie nr 61:
„Rozumiemy, że poprzez wymóg postawiony w punkcie 5.2.5 podpunkt 12 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga aby z poziomu konsoli ma być dostępna informacja o tym, że radiotelefon jest obecny i działa w systemie. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga podstawowych informacji o obecności radiotelefonu w systemie.
 
Pytanie nr 62:
„W załączniku nr 4 do SIWZ – czynności prezentacyjne część A punkt 10 Zamawiający wymaga zaprezentowania możliwości wysyłania uprzednio przygotowanych komunikatów głosowych. Dzisiejsza technologia znacznie upraszcza tego typu czynności. W związku z tym, że radiotelefony posiadają funkcjonalność wygłaszania wiadomości tekstowych w postaci komunikatu głosowego wcześniejsza rejestracja takich komunikatów jest zbędna. Jednocześnie uzyskujemy pewność, iż komunikat zostanie wygłoszony zawsze w taki sam czytelny i zrozumiały sposób uniezależniony od jakości nagrania.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli zostanie zaprezentowana funkcjonalność polegająca na komunikacie głosowym radiotelefonu, w którym zostanie wygłoszona jedna z wcześniej przygotowanych wiadomości tekstowych?”
Odpowiedź:
Tak, zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli zostanie zaprezentowana funkcjonalność polegająca na komunikacie głosowym radiotelefonu, w którym zostanie wygłoszona jedna z wcześniej przygotowanych wiadomości tekstowych.
 
Pytanie nr 63:
„Czy w związku z wymogiem zaprezentowania funkcjonalności „geofencing” opisanym w punkcie 18 czynności prezentacyjnych w części A – załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania symulatora pozycji GPS ?”
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie symulatora pozycji GPS.
 
Pytanie nr 64:
„W załączniku nr 4 do SIWZ – czynności prezentacyjne część F punkt 4 Zamawiający wymaga zaprezentowania możliwości dostępu do rejestracji, niezależnie od stanu połączenia konsoli z radioserwerem. Rozumiemy, że należy zapewnić lokalną rejestrację korespondencji prowadzonej w ramach zasobów radiowych dostępnych z poziomu konsoli. Rejestracja ma się odbywać na stacji roboczej konsoli i być dostępna również przy braku połączenia sieciowego konsoli z radioserwerem. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby przy braku połączenia konsoli z radioserwerem możliwe było odtworzenie minimum ostatniego wywołania.
 
Pytanie nr 65:
„W załączniku nr 4 do SIWZ w zestawieniu sprzętu i oprogramowania do prezentacji punt 9 Zamawiający wymaga dostarczenia stanowiska pomiarowego umożliwiającego sprawdzenie parametrów radiotelefonów i stacji retransmisyjnych. Rozumiemy, że w skład takiego stanowiska powinien wchodzić tester radiokomunikacyjny  umożliwiający pomiar parametrów takich jak czułość, moc itp. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź:
W skład takiego stanowiska powinien wchodzić tester radiokomunikacyjny  umożliwiający pomiar parametrów takich jak czułość, moc itp.
 
Pytanie nr 66:
„Dotyczy: SIWZ, Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ust. 1 w zakresie: Zamawiający w ust. 1, Rozdział V SIWZ wymaga zamieszczenia hasła dostępu do pliku JEDZ w treści złożonej oferty. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie formularza oferty o treść umożliwiającą przekazanie ww. informacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym modyfikuje wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, poprzez dodanie do niego pkt. 10 o następującej treści:
„10. Hasło dostępu do pliku JEDZ: ………………………………………………”
(proszę zamieścić)    
 
Pytanie nr 67:
„Dotyczy: SIWZ, Rozdział XXII. Wzór Umowy, § 7:
                Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów §7, o których mowa w ust. 2, 3, 4  i 5 Wzoru Umowy według poniższej propozycji:
„2. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w całości lub jej części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej całości lub tej części umowy, od której odstąpiono .
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 Umowy, nie więcej niż 5% wartości brutto określonej w § 5 ust.2 pkt 1.
4. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w §5 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto określonej w § 5 ust. 2 pkt 2.
5. W razie opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1, nie więcej jednak niż 15 % wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 3.
                Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowej Umowy przedstawione kary umowne, w naszej ocenie należy uznać za rażąco wygórowane. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż tak rygorystyczne sformułowanie kar umownych przenosi się na wartość ofert, ponieważ Wykonawca w celu zrównoważenia wygórowanych ryzyk i obowiązków wynikających z umowy kalkuluje cenę w ten sposób, aby dostosować swoją ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.”
Odpowiedź:
Zamawiający ustosunkowując się do pytania Wykonawcy dokonuje zmian w wysokości kar umownych obniżając limit kar w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z 30% do 20%. W związku z powyższym  § 7 w umowie otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 7.
1.      Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2.      W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w całości lub jej części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej całości lub tej części umowy, od której odstąpiono .
3.      W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 Umowy, nie więcej niż 10% wartości brutto określonej w § 5 ust.2 pkt 1.
4.      W razie opóźnienia w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto, o której mowa w §5 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto określonej w § 5 ust. 2 pkt 2.
5.      W razie opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1, nie więcej jednak niż 20 % wartości określonej w § 5 ust. 2 pkt 3.
6.      Kary umowne, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia, kary podlegają wpłacie na rachunek bankowy Zamawiającego.
7.      W razie zwłoki w zapłaceniu należności, na podstawie faktur, o których mowa w § 5 ust. 3 w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684).
8.      Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
 
Pytanie nr 68:
Dotyczy:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu, część II.2.11) Informacje o opcjach,
 2. SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Prawo Opcji
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie, w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
Odpowiedź:
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż do dnia 31 października 2018r..
 
Pytanie nr 69:
„W SIWZ wielokrotnie pada stwierdzenie „brama radiowa”. Jednocześnie Zamawiający nie wyspecyfikował wymagań dotyczących parametrów „bramy radiowej”. Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzenie, czy pod pojęciem „brama radiowa” należy rozumieć element opisany w SIWZ jako serwer/ kontroler radiokomunikacyjny.”
Odpowiedź:
Pod pojęciem „brama radiowa” należy rozumieć element opisany w SIWZ jako serwer/ kontroler radiokomunikacyjny
 
Pytanie nr 70:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania Rozdział I. A, pkt 2, ppkt 3.
Czy zamawiający uzna warunek dostarczenia rejestratorów korespondencji, jako spełniony, o ile funkcjonalność rejestratora zostanie zaimplementowana w oprogramowaniu dyspozytorskim?”
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek dostarczenia rejestratorów korespondencji, jako spełniony, o ile funkcjonalność rejestratora zostanie zaimplementowana w oprogramowaniu dyspozytorskim
 
Pytanie nr 71:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Rozdział I. C:
„…Warunkiem podpisania umowy jest praktyczna prezentacja działania zaoferowanego systemu w siedzibie Zamawiającego, pod kątem spełnienia wszystkich wymagań w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalności oraz wzajemnej kompatybilności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 9 do SIWZ.”
Prosimy o potwierdzenie, że przywołane odwołanie do Załącznika nr 9 do SIWZ jest błędne i nadanie właściwego brzmienia załącznika.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał już stosownej poprawki.
 
Pytanie nr 72:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 1 , Koncepcja CSŁRSW, rozdział 5.3. Struktura SŁRJO.
                Z uwagi na błąd edycyjny w rozdziale 5.3 (błędna numeracja) prosimy o nadanie mu właściwego brzmienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał już stosownej poprawki.
 
Pytanie nr 73:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, ZESTAWIENIE NR 7, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt 12, ppkt 10 i 11:
                Prosimy o potwierdzenie, że wskazane wyżej  ppkt. 10 i 11  elementy (mikrofon i głośniki zewnętrzne) są wyposażeniem dodatkowym stacji roboczej i nie podlegają wymogowi postawionymi w pkt 16, tj. nie muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oferowanej stacji roboczej.”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, że wskazane w pkt 12, ppkt. 10 i 11 specyfikacji technicznej nr 9 elementy (mikrofon i głośniki zewnętrzne) będą wyposażeniem dodatkowym stacji roboczej i nie będą podlegają wymogowi postawionemu w pkt 16, tj. nie muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oferowanej stacji roboczej.
 
Pytanie nr 74:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 11 – Szafa 19”.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu drzwi tylnych perforowanych wyposażonych w zamek w przypadku gdy szafka wisząca wyposażona będzie w dodatkowe tylne profile montażowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażania szafy 19” w drzwi tylne perforowanych w przypadku gdy szaf będzie zamontowana na ścianie jako wisząca i wyposażona będzie w dodatkowe tylne profile montażowe.
 
Pytanie nr 75:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 3.
                Na schemacie jednostki organizacyjnej - SSDyżurnej Zamawiający przedstawia zasilanie Konsoli Dyspozyt. Dowódcy Zmiany przy użyciu „ZASILACZA BUFOROWEGO Z AKUMLATOREM”. Jednocześnie zamawiający w treści SIWZ nie specyfikuje tego elementu.
                Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie Konsoli Dyspozyt. Dowódcy Zmiany przedstawione na schemacie jest omyłką pisarską oraz elementy Konsoli Dyspozyt. Dowódcy Zmiany mają być zasilane zgodnie z parametrami wymaganymi w Specyfikacji Technicznej nr 9.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zasilanie Konsoli Dyspozyt. Dowódcy Zmiany przedstawione na schemacie jest omyłką pisarską oraz, że elementy Konsoli Dyspozyt. Dowódcy Zmiany mają być zasilane zgodnie z parametrami wymaganymi w Specyfikacji Technicznej nr 9.”
 
Pytanie nr 76:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt.9. 1.c).
                W związku z tym, że liczba rdzeni oraz wielkości pamięci Cache są stałe dla danego modelu procesora, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera nie wyświetlającego w BIOS informacji o ilości rdzeni oraz wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, a wyświetlającego informacje o dokładnym modelu zainstalowanego procesora oraz natywnej częstotliwości taktowania procesora?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z BIOS-em bez możliwości odczytania informacji o ilości rdzeni oraz wielkości pamięci cache L1, L2 i L3 pod warunkiem iż BIOS będzie pozwalał na odczyt informacji o typie zainstalowanego procesora oraz jego częstotliwości bazowej.
 
Pytanie nr 77:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt.9. 1.f):
                Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, którego BIOS umożliwia włączenie/wyłączenia właściwego kontrolera Audio, bez informacji o zainstalowanym kontrolerze audio?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z BIOS-em bez możliwości odczytania informacji o kontrolerze audio pod warunkiem, że informacja ta będzie podana w oficjalnej karcie katalogowej producenta komputera a w BIOS-ie będzie możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio.
 
Pytanie nr 78:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt. 9.4: 
                Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z BIOS-em, w którym istnieje możliwość ustawienia jednocześnie hasła systemowego, hasła administratora i hasła dysku twardego. Po wpisaniu hasła systemowego istnieje możliwość zmiany w BIOS tego hasła systemowego, bez możliwości zmiany hasła administratora i hasła dysku twardego.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z BIOS-em, w którym istnieje możliwość ustawienia jednocześnie hasła systemowego, hasła administratora i hasła dysku twardego, ale po wpisaniu hasła systemowego istniej możliwość zmiany w BIOS hasła systemowego pod warunkiem, że po podaniu hasła systemowego nie ma możliwości zmiany hasła administratora ani hasła dysku twardego.
 
Pytanie nr 79:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt 9.5:
                Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który posiada w BIOS możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwości wprowadzenia zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego , ale za wyjątkiem ustawień dotyczących języka BIOS, daty i godziny, włączenia/wyłączenia funkcji Serial Port Console Redirection oraz jego ustawień, funkcji Bootup Numlock State (On/Off), Quiet Boot (Enabled/Disabled) oraz  zapisania tych zmian? Pozostałe funkcje BIOS pozostają nieaktywne i nie ma możliwości ich zmiany bez wpisania hasła administratora.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z BIOS-em, który posiada możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby po podaniu hasła systemowego można było jedynie: zmienić hasło systemowe, język BIOS, datę i godzinę, włączyć/wyłączyć funkcję przekierowania „Serial Port Console Redirection” oraz zmienić jej ustawienia, włączyć/wyłączyć funkcję „Bootup Numlock State” i „Quiet Boot” oraz zapisać zmianę wymienionych ustawień. Pod warunkiem jednak, iż pozostałe funkcje BIOS pozostaną nieaktywne i nie będzie możliwości ich zmiany bez wpisania hasła administratora.
 
Pytanie nr 80:
”Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt 12.2:
                Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów, które umożliwiają podłączenie do 3 monitorów jednocześnie za pomocą jednego złącza DVI oraz dwóch złączy Display Port?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów, które umożliwiają podłączenie do 3 monitorów jednocześnie, ale wyposażonych w złącze DVI oraz dwa złącza Display Port pod warunkiem dostarczenia adapterów umożliwiających jednoczesne podłączenie do 3 monitorów wyposażonych w złącza DVI lub DSUB.
 
Pytanie nr 81:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 9 – Stacja robocza (konsola) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych, pkt 12.2.5:
                Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w 1 złącze PCI 32bit i 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 w komputerze obsługującym karty o pełnym profilu i o niskim profilu w komputerze o typie obudowy SFF?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w 1 złącze PCI 32bit i 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 w komputerze obsługującym wyłącznie karty o pełnym profilu (full profile) pod warunkiem iż komputer będzie wyposażony w obudowę typu SFF i będzie spełniał wymagania odnośnie maksymalnej sumy wymiarów obudowy.
 
Pytanie nr 82:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 8.2 - Minimalne wymagania dla serwera / kontrolera radiokomunikacyjnego, pkt 1.2:
                Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które zamiast pamięci typu DDR 3 oferuje obsługę nowszych i bardziej wydajnych pamięci DDR 4?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie pamięci DDR4.
 
Pytanie nr 83:
„Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 11 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania, Specyfikacja techniczna nr 8.2 - Minimalne wymagania dla serwera / kontrolera radiokomunikacyjnego, pkt 10.1:
                Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które posiada jedną dedykowaną zatokę na napęd DVD typu „slim” w rozmiarze 5,25” oraz jedna wolną - nieobsadzoną zatokę 5,25” na dodatkowy napęd optyczny?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające jedną dedykowaną zatokę na napęd DVD typu „slim” w rozmiarze 5,25” oraz jedną wolną – nieobsadzoną zatokę 5,25” na dodatkowy napęd optyczny.
 
Pytanie nr 84:
„Dotyczy: SIWZ, Rozdział XI, Kryteria oceny ofert, pkt 4, ppkt 6:
                Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia liczy osób ze strony wykonawcy biorących udział w testach podczas przeprowadzenia oferowanego przedmiotu zamówienia do 6 osób. Złożoność oferowanego rozwiązania w skład którego wchodzi m.in. system dyspozytorki, urządzenia radiokomunikacyjne, serwery oraz pomiar wybranych parametrów wymaga zaangażowania więcej, niż 3 specjalistów posiadających wiedze merytoryczną  w zakresie oferowanego urządzenia. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie liczby osób ze strony wykonawcy biorących udział w testach podczas przeprowadzenia prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia do 6 osób.
 
 
 
Zamawiający ponadto przekazuje informuję w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod_czsw@gov.pl, telefon 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (znak sprawy: 9/18/TK) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]; 
        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
 
Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 9 lipca 2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.
 
 


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

 

UWAGA:
21 czerwca 2018 r.

 

Poniżej przedkładamy odpowiedź zamawiającego na odwołanie wniesione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
             Ustosunkowując sie do zarzutów zawartych w odwołaniu z dnia 04 czerwca 2018 r., Zamawiający uwzględnił poniższe zmiany w dokumentacji.
 1. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1, wykreślenie wymagania z pkt 1.28 specyfikacji technicznej nr 2 (mimo, że Odwołujący nie sprecyzował żądania w tym zakresie )   oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
 2. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.24 specyfikacji technicznej nr 1 , wykreślenie wymagania z pkt 1.27 specyfikacji technicznej nr 2 (mimo, że Odwołujący nie sprecyzował żądania w tym zakresie ) oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.29 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
 3. Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2018 r. jednocześnie dokonując stosownej zmiany rozdziału III oraz w ogłoszeniu o zamówieniu; Termin realizacji zamówienia wynika z faktu, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację zamówienia, które muszą być wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym. Jednocześnie Zamawiający w części XXII SIWZ w §4 ust. 1 wzoru umowy uwzględnił możliwość realizacji niezrealizowanej części przedmiotu umowy w kolejnym roku kalendarzowym w przypadku opóźnienia w jej realizacji.
 4. Wykonawcy z którym Zamawiający zawrze umowę, po jej podpisaniu zostanie udostępniona dokumentacja techniczna dotycząca systemów antenowych we wszystkich  jednostek organizacyjnych  Służby Więziennej (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wprowadził w tym względzie uzupełnienie zestawienia nr 1 opisu przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający, pozostałe zarzuty nie uznaje za zasadne.
 1. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia o min. 6 miesięcy w stosunku do terminu 20 listopada 2018 r.
– nie jest możliwe ze względu na uwarunkowania budżetowe.
 1. „Przedstawienie opisu przedmiotu zamówienia (np. projektu wykonawczego) określającego wymagania w zakresie montażu urządzeń w poszczególnych lokalizacjach oraz przewidzenie możliwości przeprowadzenia wizji lokalnych w obiektach uznanych za wzorcowe dla montażu urządzeń.”
- Wykonanie projektu technicznego wykonawczego jest przedmiotem zamówienia i winien on być wykonany przez wykonawcę z którym Zamawiający zawrze umowę. Wymagania w zakresie zawartości projektu technicznego zostały określone w Zestawieniu nr 1.Ewentualne przeprowadzenia wizji lokalnych w obiektach uznanych za wzorcowe dla montażu urządzeń wynikające z potrzeb wykonawcy będzie możliwe po zawarciu umowy aczkolwiek Zamawiający nie uważa tego za konieczne gdyż w każdym miejscu instalacji sprzętu zapewnione będą standardowe warunki niezbędne do jego instalacji (pomieszczenie biurowe, zasilanie urządzeń oraz system antenowy).
 1. „Dopuszczenie zaoferowania dla stacji retransmisyjnej (specyfikacja techniczna nr 6) zasilacza zewnętrznego (rack) o wysokości do 2U”   - wg wiedzy Zamawiającego wymaganie określone w SIWZ spełnia co najmniej 3 producentów stacji retransmisyjnych, szczegółowe uzasadnienie w dalszej części odpowiedzi
 2. „Opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń objętych specyfikacjami technicznymi nr 1, nr 3 bez użycia określeń charakterystycznych dla konkretnych produktów firmy Motorola takich jak: radiotelefony DP4601e i DM4601e”.
- Zamawiający uważa, że opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie ze stanem posiadanej wiedzy oraz potrzeb i wymagań. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń objętych specyfikacjami technicznymi nr 1, nr 3  nie stosowano określeń wyłącznie  charakterystycznych dla konkretnych produktów firmy Motorola takich jak: radiotelefony DP4601e i DM4601e . Zamawiający w żadnym miejscu dokumentacji SIWZ nie używa nazw własnych jakiegokolwiek producenta dla określenia stawianych wymogów. W  opisie przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń objętych specyfikacjami technicznymi nr 1, nr 3  i innych Zamawiający stosował określenia powszechnie przyjęte w dziedzinie teleinformatyki. Odwołujący nie wskazał , które określenia zastosowane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia objętych specyfikacjami technicznymi nr 1, nr 3   są wyłącznie  charakterystyczne dla konkretnych produktów firmy Motorola takich jak: radiotelefony DP4601e i DM4601e .
 1. „Usunięcie z kryterium oceny ofert „funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane” wszystkich punktowanych parametrów, charakterystycznych wyłącznie dla produktów firmy Motorola takich jak: radiotelefony DP4601e i DM4601e oraz przemienniki SLR5500/8000.”
- Zamawiający nie uznaje żądania Odwołującego za zasadne. Funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane usprawnią funkcjonowanie i eksploatację systemu przez Zamawiającego. Nie uniemożliwia to Odwołującemu złożenia oferty na urządzenia, które funkcjonalności takiej nie posiadają tym niemniej wychodząc naprzeciw żądaniom Odwołującego Zamawiający zmniejszył wagę tego kryterium z 20 do 10 pkt. W odniesieniu do parametrów należy zauważyć, że wszyscy producenci radiotelefonów przenośnych, przewoźnych i przemienników spełniających normy ETSI DMR określają w kartach informacyjnych wielkość przedmiotowych parametrów. Dowód; karty informacyjne sprzętu DMR produkcji Excera, Kirisun, Hytera, Motorola.
 
Zamawiający uważa, że nie naruszył przepisów Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz mogący utrudniać uczciwą konkurencję
 
Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 
Ad.  Art. 29 ust. 1:
Zamawiający uważa, że opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie ze stanem posiadanej wiedzy oraz potrzeb i wymagań. Zdaniem Zamawiającego z opisu przedmiotu zamówienia wynika dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji, a ponadto uwzględnia on wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na wybór oferty. Zamawiający uważa jednak, że obowiązek szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia nie ma charakteru nieograniczonego. W przypadku sytuacji w której Wykonawca uzna, że opis przedmiotu zamówienia został sformułowany w sposób niejednoznaczny i nie wyczerpujący, stosownie do rozdziału VI SIWZ ma prawo żądać wyjaśnienia wątpliwości w formie zadanych pytań.
 
Ad.  Art. 29 ust. 2:
Zamawiający uważa, że jego obowiązkiem i prawem jest zapewnienie nabycia dóbr uzasadniających jego potrzeby oraz jednoczesne udostępnienie zamówienia jak największej liczbie podmiotów mogących ze sobą konkurować w warunkach rynkowych. Zamawiający uważa jednak, że wynikający z Ustawy zakaz utrudniania uczciwej konkurencji  nie oznacza konieczności nabycia przez Zamawiającego dostaw i usług nieodpowiadających jego potrzebom , zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych. Zdaniem Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia dopuszcza konkurencję między Wykonawcami, mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczenia dostępu do niego. Jak wynika z informacji zawartej na oficjalnej stronie www.sprint.pl Odwołującego w ramach sieci bezprzewodowych firma Sprint S.A. realizuje projekty kompleksowe w zakresie systemów cyfrowej łączności głosowej oraz danych DMR, TETRA stosując sprawdzone rozwiązania między innymi takich producentów jak Motorola Solutions. Z zamieszczonej informacji wynika również, że Odwołujący jest partnerem Motorola Solutions. Dowód w postaci wydruku w załączeniu. Zdaniem Zamawiającego w SIWZ dokonano opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla Zamawiającego kluczowe znaczenie, zaś sam opis przedmiotu zamówienia odspowiada rzeczywistym potrzebom.
 
Art.7 ust.1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Art. 29 ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Art. 91 ust. 2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1)  jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
2)  aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
3)  aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4)  aspekty innowacyjne;
5)  organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6)  serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
 
                Zamawiający uważa, że nie naruszył przepisów Art. 7 ust. 1, art. 91 ust. 2 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp  tzn. zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji poprzez określenie kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane”. Okoliczność, że Wykonawca   we wszystkich  kryteriach oceny ofert, w tym dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, nie może uzyskać oceny najwyższej nie stanowi przesłanki naruszenia wymogów: zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, utrudniania uczciwej konkurencji. Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” nie stanowi ograniczenia Odwołującego co do możliwości złożenia oferty. Odwołujący ma możliwość konkurowania z pozostałymi wykonawcami przez dążenie do uzyskania większej punktacji w innych kryteriach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo formułować takie kryteria oceny ofert, które odzwierciedlają jego uzasadnione, obiektywne potrzeby i za pomocą których Zamawiający dąży do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. w najpełniejszy sposób spełniającej jego oczekiwania. W ocenie Zamawiającego ustalone  kryterium oceny ofert „funkcjonalność i parametry dodatkowo punktowane” o wadze zbliżonej do ceny oferty oznacza , że Zamawiającemu zależy na uzyskaniu produktu korzystnego pod względem ceny jak i jakości.
 

SZCZEGÓŁOWE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO ZARZUTÓW ODWOŁUJĄCEGO SIĘ.
 
 
Zarzut nr 1
 
1.
Stosownie do pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1 oraz pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3 Zamawiający sformułował następujące wymaganie:
·         „Możliwość bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania radiotelefonu oraz programowania poprzez Wi-Fi 802.11b/g/n”
Odwołujący stwierdza, że powyższe wymaganie jest specyficzne wyłącznie dla konkretnych produktów, jednego producenta tj. firmy Motorola i oferowanych przez nią radiotelefonów DP4601e i DM4601e. Radiotelefony te jako jedyne posiadają moduł wifi i tylko one mogą być aktualizowane i programowane w sposób oczekiwany przez Zamawiającego. Sama okoliczność w której wyłącznie konkretne produkty, jednego producenta spełniają to wymaganie, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji w której wyłącznie te produkty mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu, stanowi podstawę do stwierdzenia, że przedmiot zamówienia opisany został w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). Ponadto, całkowicie niezrozumiałe, m.in. z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jest założenie dokonywania aktualizacji i zmian w infrastrukturze krytycznej za pomocą łącza bezprzewodowego. Brak jest zatem uzasadnienia merytorycznego dla preferowania ww. parametrów, które jak wskazano powyżej, charakterystyczne są wyłącznie dla produktów jednego producenta. W tych okolicznościach mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której skutkiem i celem przedmiotowego wymagania jest wyłącznie wyeliminowanie produktów konkurencyjnych.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1, wykreślenie wymagania z pkt 1.28 specyfikacji technicznej nr 2 (mimo, że Odwołujący nie sprecyzował żądania w tym zakresie) oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
Zamawiający nie zgadza się z opinią Odwołującego co do zachowania wymagań w zakresie zasad  bezpieczeństwa w sytuacji bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania radiotelefonów poprzez kanał radiowy i WiFi. Zarzut ten jest o tyle bezpodstawny gdyż przesył jest zabezpieczony kluczem. Opinia Odwołującego jest o tyle absurdalne, że uznaje komunikację radiową za niebezpieczną w ogóle. Tymczasem, wręcz przeciwnie dokonywanie aktualizacji i zmian w infrastrukturze  krytycznej za pomocą łącza bezprzewodowego jest praktyką powszechnie stosowaną. Powstaje również pytanie dlaczego Zamawiający miałby zrezygnować z możliwości bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania radiotelefonów poprzez WiFi, która to metoda znakomicie upraszcza i skraca w czasie te operacje? Zamawiający uważa, że przyjęcie do oceny ofert funkcjonalności i parametrów dodatkowych kryteriów oceny ofert objętych pkt. 4 rozdziału XI SIWZ nie eliminuje możliwości złożenia ofery przez Odwołującego oraz nie eliminuje produktów konkurencyjnych. Odwołujący jako podmiot prowadzący działalność w obszarze objętym przedmiotem zamówienia posiada wiedzę w tej kwestii, stąd niezrozumiałym jest stawianie takiego zarzutu chyba, że celem Odwołującego jest podjęcie próby zmiany zapisów SIWZ na bardziej korzystne dla siebie, a nie temu służą środki ochrony prawnej. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp celem wnoszenia odwołania jest usunięcie skutków naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a nie takie ukształtowanie wymagań Zamawiającego, aby były one optymalne dla Odwołującego
 z racji warunków prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
 
2.
Analogicznie jak zostało to opisane powyżej należy się odnieść do wymagań z pkt 1.24 specyfikacji technicznej nr 1 oraz z pkt 1.29 specyfikacji technicznej nr 3 tj.:
·         „Opcja bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonu oraz programowania drogą radiową.”
Wyłącznie produkty DP4601e i DM4601e firmy Motorola spełniają posiadają opcję bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania radiotelefonu drogą radiową. Również w tym przypadku niezrozumiałe jest, m.in. z uwagi na wymagania w zakresie bezpieczeństwa, założenie dokonywania aktualizacji i zmian w infrastrukturze krytycznej za pomocą łącza bezprzewodowego.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez wykreślenie wymagania z pkt 1.24 specyfikacji technicznej nr 1, wykreślenie wymagania z pkt 1.27 specyfikacji technicznej nr 2 (mimo, że Odwołujący nie sprecyzował żądania w tym zakresie ) oraz wykreślenie wymagania z pkt 1.29 specyfikacji technicznej nr 3 oraz dokonał stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
Zamawiający nie zgadza się z opinią Odwołującego co do zachowania wymagań w zakresie zasad bezpieczeństwa w sytuacji bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania radiotelefonów poprzez kanał radiowy. Zarzut ten jest o tyle bezpodstawny gdyż przesył jest zabezpieczony kluczem. Opinia Odwołującego jest o tyle absurdalne, że uznaje komunikację radiową za niebezpieczną w ogóle. Tymczasem, wręcz przeciwnie dokonywanie aktualizacji i zmian w infrastrukturze  krytycznej za pomocą łącza bezprzewodowego jest praktyką powszechnie stosowaną. Powstaje również pytanie dlaczego Zamawiający miałby zrezygnować z możliwości bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania radiotelefonów poprzez kanał radiowy, która to metoda znakomicie upraszcza i skraca w czasie te operacje? Zamawiający uważa, że przyjęcie do oceny ofert funkcjonalności i parametrów dodatkowych kryteriów oceny ofert objętych pkt. 4 rozdziału XI SIWZ nie eliminuje z możliwości złożenia ofery przez Odwołującego oraz nie eliminuje produktów konkurencyjnych.   Odwołujący jako podmiot prowadzący działalność w obszarze objętym przedmiotem zamówienia posiada wiedzę w tej kwestii, stąd niezrozumiałym jest stawianie takiego zarzutu chyba, że celem Odwołującego jest podjęcie próby zmiany zapisów SIWZ na bardziej korzystne dla siebie, a nie temu służą środki ochrony prawnej. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp celem wnoszenia odwołania jest usunięcie skutków naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a nie takie ukształtowanie wymagań Zamawiającego, aby były one optymalne dla Odwołującego z racji warunków prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
 
3.
Niezależnie od wskazanych powyżej w punktach 1 i 2 uzasadnienia odwołania wymagań technicznych Odwołujący stwierdza, że również analiza wskazanych niżej wymagań SIWZ dotyczących urządzenia przenośnego (specyfikacja techniczna nr 3) tj.:
- IP68;
- 28 godzin pracy na akumulatorze;
- GNSS;
- Select V (nazwa własne firmy Motorola);
- Czułość odbiornika;
- Wymiary i waga (praktycznie identyczne co w karcie katalogowej dla wersji z akumulatorem IMPRES Li-Ion 3000 mAh LV IP68 z alarmem wibracyjnym)
 
potwierdza, że produktem zamawianym i oczekiwanym przez Zamawiającego jest wyłącznie produkt firmy Motorola DP4601e. Zamawiający używa przy opisie zamówienia określeń i wymagań charakterystycznych dla ww. produktu. Nie sposób znaleźć uzasadnienia dla przyjętego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie ze sobą dokumentacji producenta urządzenia DP4601e oraz wymagań SIWZ (specyfikacja techniczna nr 3) potwierdza, że SIWZ opisana została w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Dochodzi bowiem do preferowania konkretnego produktu.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
- „IP68” - Kod IP ( z ang. „International Protecting Rating” lub „Ingres Protection Rating”)  stanowi system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody i jest w środowisku radiokomunikacji profesjonalnej jest terminem znanym i dobrze rozumianym. Kod IP jest zdefiniowany europejskim standardem IEC 60529 (IEC – International Electrotechnical Commission ) wg. PN-EN 60529:2003. Kod IP jest jednym z wielu parametrów środowiskowych. Parametry te są podawane w specyfikacjach technicznych wszystkich producentów radiotelefonów przenośnych standardu ETSI DMR, nie tylko przez Motorolę. Parametr IEC 60529 – IP68 spełniają między innymi radiotelefony przenośne MOTOTRBO z serii DP4000e oraz  radiotelefony przenośne HYTERA z serii PD98X. ;
- „28 godzin pracy na akumulatorze” - Zapis w pkt. 1.38 specyfikacji technicznej nr 3  zawiera nastp. wymóg „Zasilanie z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W lub z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 28 godz. Przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W”. Wymóg Zamawiającego w pkt. 1.38 specyfikacji technicznej nr 3 w żadnym wypadku nie wskazuje na konkretny produkt. Jeżeli wymóg skonfrontujemy z kryterium oceny ofert „wydajność oferowanego akumulatora…” że Zamawiający dopuszcza akumulator litowo-jonowy gwarantujący pracę przez 12 godzin lub więcej. Zamawiający zmodyfikował zapis w pkt. 1.38 specyfikacji technicznej nr 3  poprawiając oczywistą pomyłkę pisarską oraz wykreślił fragment „lub z akumulatora o pojemności gwarantującej pracę przez min. 28 godz. Przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W”. Zapis w pkt. 4.2 zawiera nstp. wymóg „Dwa  akumulatory producenta urządzenia dla każdego radiotelefonu , litowo-jonowe  gwarantujące pracę przez min. 12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W”  ;
- „GNSS” - specyfikacja techniczna nr 3 nie zawiera takiego zapisu;
- „Select V (nazwa własne firmy Motorola)” -Obsługa standardu sygnalizacyjnego SELECT 5 „ w środowisku radiokomunikacji profesjonalnej jest terminem znanym i dobrze rozumianym. Zamawiający w obecnym systemie radiokomunikacyjnym realizuje funkcję SELECT 5 w oparciu o radiotelefony analogowe produkcji Motorola oraz radiotelefony analogowo-cyfrowe HYTERA. Z tego tytułu w  dokumentacji postępowania używa terminu „Select 5” a nie np. terminu ekwiwalentnego „5-tone” Jak zapisano w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 5.2.3 pkt18 i 19 oraz rozdziale 10 „Krytycznym elementem w okresie przejściowym jest obsługa przez elementy składające się na nowy system (konsole dyspozytorskie oraz radiotelefony DMR) obecnie funkcjonującej sygnalizacji Select 5 w trybie analogowym. Ze względu na współpracę w okresie przejściowym radiotelefonów aktualnie używanych obsługa przez nowe radiotelefony standardu Select 5 jest dla Zamawiającego funkcjonalnością kluczową. Zamawiający nie może z tej funkcjonalności na tym etapie realizacji systemu zrezygnować. Zamawiający podnosi, że w tej kwestii Odwołujący nie zapoznał się z dokumentacją zamówienia w rzetelny i kompleksowy sposób.;
- „Czułość odbiornika” - zdaniem Zamawiającego jest to w specyfice działań służby więziennej parametr kluczowy np. ze względu na jakość audio w pomieszczeniach. Parametr „czułość odbiornika” jest charakterystyczny dla parametrów technicznych radiotelefonów i przemienników standardu ETSI DMR. Nie można podzielić poglądu, że jest to wymóg charakterystyczny wyłącznie dla produkt firmy Motorola DP4601e.
Dowód:
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przenośnego typ DP990 produkcji firmy Kirisun Communications Co. Ltd.
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ DM850 produkcji firmy Kirisun Communications Co. Ltd.
-        Specyfikacja techniczna przemiennika typ DR600 produkcji firmy Kirisun Communications Co. Ltd.
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przenośnego typ EP8100 produkcji EXCERA
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ EM8100 produkcji EXCERA
-        Specyfikacja techniczna przemiennika typ ER 9000 produkcji EXCERA
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przenośnego typ PD985 produkcji HYTERA
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ MD785G produkcji HYTERA
-        Specyfikacja techniczna przemiennika typ RD985 produkcji HYTERA
 
- „Wymiary i waga (praktycznie identyczne co w karcie katalogowej dla wersji z akumulatorem IMPRES Li-Ion 3000 mAh LV IP68 z alarmem wibracyjnym) potwierdza, że produktem zamawianym i oczekiwanym przez Zamawiającego jest wyłącznie produkt firmy Motorola DP4601e- Zamawiający  nie podziela tej opinii Odwołującego. Wymóg zawarty w specyfikacji nr 3 Zamawiającego – maksymalne wymiary: 131x55x41 mm, waga 350 g.
Dowód:
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego DP4601e produkcji Motorola dla wersji z akumulatorem IMPRES Li-Ion 3000 mAh LV IP68 z alarmem wibracyjnym, wymiary:130x55x41 mm, waga 350 g;
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego PD985 produkcji HYTERA dla wersji z akumulatorem Li-Ion 3000 mAh stopień ochrony  IP68 z alarmem wibracyjnym, wymiary: 131x54,5x41 mm, waga 366 g;
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego EP8100 produkcji EXCERA dla wersji z akumulatorem Li-Ion 2400 mAh stopień ochrony  IP67, wymiary:125x54x35 mm, waga 320 g;
Zamawiający podając w specyfikacji nr 3 maksymalne wymiary i wagę radiotelefonu oczekuje aby podane wymiary spełniało samo urządzenia nadawczo odbiorcze z elementami trwale z nim związanymi. W parametrach nie należy uwzględniać elementów takich jak antena czy akumulator.
 
„Zamawiający używa przy opisie zamówienia określeń i wymagań charakterystycznych dla ww. produktu. Nie sposób znaleźć uzasadnienia dla przyjętego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie ze sobą dokumentacji producenta urządzenia DP4601e oraz wymagań SIWZ (specyfikacja techniczna nr 3) potwierdza, że SIWZ opisana została w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Dochodzi bowiem do preferowania konkretnego produktu” - Uwzględniając wyjaśnienia jw. Zamawiający zdecydowanie nie podziela tej opinii Odwołującego.
 
4.
Odwołujący stwierdza ponadto, że również analiza wskazanych niżej wymagań SIWZ dotyczących urządzenia mobilnego (specyfikacja techniczna nr 1) tj.:
- Czułość odbiornika;
- Select V (nazwa własna firmy Motorola);
- Zasilanie 13.2V;
- Wymiary i waga
potwierdza, że produktem zamawianym i oczekiwanym przez Zamawiającego jest wyłącznie produkt firmy Motorola DM4601e. Zamawiający używa przy opisie zamówienia określeń i wymagań charakterystycznych dla ww. produktu. Również w tym przypadku nie sposób znaleźć uzasadnienia dla przyjętego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie ze sobą dokumentacji producenta urządzenia DM4601e oraz wymagań SIWZ (specyfikacja techniczna nr 1) potwierdza, że SIWZ opisana została w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Dochodzi bowiem do preferowania konkretnego produktu, a tych samym dyskryminacji innych produktów, innych producentów.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
- „Czułość odbiornika” - Wymóg zawarty w specyfikacji nr 1 Zamawiającego  - Czułość analogowa odbiornika o wartości nie wyższej niż 0,3 μV dla SINAD 12 dB; Czułość cyfrowa o wartości nie wyższej niż 0,3 μV przy 5% BER.
Zdaniem Zamawiającego jest to w specyfice działań Służby Więziennej parametr kluczowy np. ze względu na jakość audio w pomieszczeniach ( specyfikacja nr 1 dotyczy stacji bazowej ). Parametr „czułość odbiornika”  jest charakterystyczny dla parametrów technicznych radiotelefonów i przemienników standardu ETSI DMR. Nie można podzielić poglądu, że jest to wymóg charakterystyczny wyłącznie dla jakiegokolwiek produktu firmy Motorola np. DM4601e.
Dowód:
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ DM850 produkcji firmy Kirisun Communications Co. Ltd. - Czułość analogowa 0,3 μV ( 12 dB SINAD); Czułość cyfrowa 0,22 μV  5% BER.;
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ EM8100 produkcji EXCERA- Czułość analogowa -120dBm (0,22 μV) / 12 dB SINAD ; Czułość cyfrowa -120dBm (0,22 μV) / BER 5%;
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu mobilnego typ MD785G produkcji HYTERA- Czułość (analogowa)  0,3 μV (12dB SINAD );0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD ) 0,4 μV (20 dB SINAD )  ; Czułość (cyfrowa) 0,3 μV/  BER 5%.  ;
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ DM4601e produkcji Motorola- Czułość w trybie  analogowym (SINAD 12 dB) 0,18 μV ; Czułość cyfrowa (5% BER ) 0,18 μV .;
- „Select V (nazwa własna firmy Motorola)” - Obsługa standardu sygnalizacyjnego „SELECT 5” w środowisku radiokomunikacji profesjonalnej jest terminem znanym i dobrze rozumianym. Zamawiający w obecnym systemie radiokomunikacyjnym realizuje funkcję SELECT 5 w oparciu o radiotelefony analogowe produkcji Motorola oraz radiotelefony analogowo-cyfrowe HYTERA. Z tego tytułu w dokumentacji postępowania używa terminu „Select 5” a nie np. terminu ekwiwalentnego „5-tone” Jak zapisano w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 5.2.3 pkt18 i 19 oraz rozdziale 10 „Krytycznym elementem w okresie przejściowym jest obsługa przez elementy składające się na nowy system (konsole dyspozytorskie oraz radiotelefony DMR) obecnie funkcjonującej sygnalizacji Select 5 w trybie analogowym. Ze względu na współpracę w okresie przejściowym radiotelefonów aktualnie używanych obsługa przez nowe radiotelefony standardu Select 5 jest dla Zamawiającego funkcjonalnością kluczową. Zamawiający nie może z tej funkcjonalności na tym etapie realizacji systemu zrezygnować. Zamawiający podnosi, że w tej kwestii Odwołujący nie zapoznał się z dokumentacją zamówienia w rzetelny i kompleksowy sposób.;
- „Zasilanie 13.2V” - Zamawiający  nie podziela tej opinii Odwołującego. Napięcie zasilania na poziomie 13,2 V zostało przyjęte jako wartość średnia napięcia, którym może być zasilane urządzenie. W specyfikacji podany jest również minimalny dopuszczalnych zakres napięć od 10.8 V do 15,6 V. Ponadto Zamawiający w pkt 4.5 specyfikacji nr 1 przewiduje montaż zasilacza o napięciu wyjściowym 13,8 V, które nie pokrywa się z parametrami wskazanymi z karcie katalogowej produktu firmy Motorola. Wymóg zawarty w specyfikacji nr 1 Zamawiającego – zasilanie DC nominalne 13,2 V (zakres 10,8 – 15,6 V ) Dowód:
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ DM850 produkcji firmy Kirisun Communications Co. Ltd - zasilanie DC nominalne 13,8 V (zakres 11,7 – 15,8 V);
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ EM8100 produkcji EXCERA- zasilanie DC nominalne 13,6 V (zakres 11,5 – 15,6 V ) ;
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu mobilnego typ MD785G produkcji HYTERA - zasilanie DC  13,6 V (zakres 11,5 – 15,6 V );
-        Specyfikacja techniczna radiotelefonu przewoźnego typ DM4601e produkcji Motorola- zasilanie DC nominalne 12, V;
- „Wymiary i waga” - Zamawiający nie podziela tej opinii Odwołującego. Wymóg zawarty w specyfikacji nr 1 Zamawiającego – maksymalne wymiary: 60x175x206 mm, waga 1800 g
Dowód:
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego DM4601e produkcji Motorola, wymiary:50x175x206 mm, waga 1800 g;;
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego MD785G produkcji HYTERA  , wymiary:60x174,5x200 mm, waga 1700 g;
-        specyfikacja techniczna: radiotelefonu przenośnego EM8100 produkcji EXCERA  , wymiary:60x174x190 mm, waga 1500 g;
 
„Zamawiający używa przy opisie zamówienia określeń i wymagań charakterystycznych dla ww. produktu. Również w tym przypadku nie sposób znaleźć uzasadnienia dla przyjętego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie ze sobą dokumentacji producenta urządzenia DM4601e oraz wymagań SIWZ (specyfikacja techniczna nr 1) potwierdza, że SIWZ opisana została w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Dochodzi bowiem do preferowania konkretnego produktu, a tych samym dyskryminacji innych produktów, innych producentów.” Uwzględniając wyjaśnienia jw. Zamawiający zdecydowanie nie podziela tych opinii Odwołującego.
 
5.
Analiza wymagań SIWZ w zakresie stacji retransmisyjnej (specyfikacja techniczna nr 6) również wskazuje, że wymagania w tym zakresie spełnia obecnie wyłącznie jeden produkt tj. SLR 5500 firmy Motorola. Opisując wymagania dla stacji retransmisyjnej Zamawiający używa określeń i wymagań charakterystycznych dla ww. produktu. Tytułem przykładu należy wskazać wymóg z pkt 4.5 specyfikacji technicznej nr 6. Uwzględniając wymóg zaoferowania wewnętrznego zasilacza o parametrach „230 V ± 10 %, 50 Hz” należy stwierdzić, iż spośród dostępnych na rynku produktów wyłącznie wskazany wyżej może zostać zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
Zamawiający nie podziela opinii Odwołującego. Zapis z pkt 4.5 specyfikacji technicznej nr 6 „Zasilanie sieciowe 230V ± 10 %, 50 Hz”. Na rynku znane są przynajmniej trzy przemienniki różnych producentów posiadające wewnętrzne zasilacze. Dowód: EXCERA Przemiennik DMR ER9000 Specyfikacja parametru „Napięcie robocze  (AC) 100-240 V ”; Motorola przemiennik SLR 5500 Specyfikacja parametru „Napięcie wejściowe (AC) 100-240 V AC, 47-63 Hz”; KIRISUN Przemiennik  DR600 Specyfikacja parametru „Napięcie operacyjne AC 100-250 V , 50/60 Hz”.
 
6.
Odwołujący stwierdza, że Zamawiający określił w pkt III SIWZ termin wykonania zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Mając na uwadze zakres zamówienia, w tym konieczność:
- postawienia blisko 200 przemienników na terenie całej Polski wraz z instalacją i uruchomieniem;
- postawienia blisko 200 konsol i kontrolerów radiowych na terenie każdego województwa;
- zapewnienia planowania radiowego
 
Odwołujący stwierdza, że uwzględniając możliwość podpisania umowy najwcześniej z początkiem września 2018 r. nie jest możliwe wykonanie zamówienia do dnia 20 listopada 2018 r. Podkreślić należy, że samo wykonanie projektu i uzgodnień w zakresie dodatkowych kanałów z UKE zajmuje około 6 miesięcy. Należy dodatkowo wskazać, iż wymagane jest wykonanie uzgodnień również w strefach przygranicznych, gdzie ze względu na szczególne uwarunkowanie czas uzyskania uzgodnień jest istotnie dłuższy w porównaniu do innych lokalizacji.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
- „postawienia blisko 200 przemienników na terenie całej Polski wraz z instalacją i uruchomieniem” – Odwołujący nie jest precyzyjny w ilościach ( rzeczywista ilość przemienników to 179). Odwołujący również nie zauważa, że instalacje przemienników są powielarne  
- „postawienia blisko 200 konsol i kontrolerów radiowych na terenie każdego województwa” - Odwołujący nie jest precyzyjny w ilościach ( rzeczywista ilość konsol i kontrolerów radiowych to 179). Nie jest prawdą twierdzenie Odwołującego, że postawienie 179 konsol i kontrolerów radiowych dotyczy każdego województwa - postawienie 179 konsol i kontrolerów radiowych dotyczy całego obszaru działania Zamawiającego. Odwołujący również nie zauważa, że instalacje  są powielarne .;
- „zapewnienia planowania radiowego” – po raz kolejny Odwołujący potwierdza, że nie zapoznał się z dokumentacją postępowania w sposób rzetelny i dokładny. Z zapisów SIWZ nie wynika aby przedmiotem zamówienia było zapewnienie planowania radiowego. Ta czynność dotyczy wyłącznie Zamawiającego.
 
„Odwołujący stwierdza, że uwzględniając możliwość podpisania umowy najwcześniej z początkiem września 2018 r. nie jest możliwe wykonanie zamówienia do dnia 20 listopada 2018 r." – Zamawiający nie zgadza się z tą opinią Odwołującego.
 
„Podkreślić należy, że samo wykonanie projektu i uzgodnień w zakresie dodatkowych kanałów z UKE zajmuje około 6 miesięcy. Należy dodatkowo wskazać, iż wymagane jest wykonanie uzgodnień również w strefach przygranicznych, gdzie ze względu na szczególne uwarunkowanie czas uzyskania uzgodnień jest istotnie dłuższy w porównaniu do innych lokalizacji.” – po raz kolejny Odwołujący potwierdza, że nie zapoznał się z dokumentacją postępowania w sposób rzetelny i dokładny. Z zapisów SIWZ nie wynika aby przedmiotem zamówienia było przygotowanie dokumentacji i wystąpienie do UKE o przydział dodatkowych kanałów. Ta czynność dotyczy wyłącznie Zamawiającego i została przez niego wyczerpująco opisana w rozdziale 3 załącznika nr 1 do SIWZ „Koncepcja Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Służby Więziennej CSŁRSW w paśmie 148 – 174 MHz oraz w rozdziale I pkt B załącznika nr 11 do umowy.
 
7.
Stosownie do treści SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje montaż urządzeń w ponad 170 lokalizacjach na terenie całego kraju. Tymczasem opis przedmiotu zamówienia nie zawiera jednoznacznego i wyczerpującego określenia wymagań w zakresie montażu tych urządzeń. Bez posiadania informacji takich jak: określenie specyfiki obiektów w których urządzenia mają być montowane, w tym: określenie drogi kablowej, określenie przekroju kabli, określenie konstrukcji niezbędnych do montażu itp. nie jest możliwe rzetelne skalkulowanie ceny oferty w zakresie montażu urządzeń.
Uwzględniając przedstawione braki w zakresie opisu przedmiotu zamówienia należy zatem stwierdzić, że treść SIWZ narusza art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
Wykonanie instalacji antenowych, doprowadzenie kabli do miejsc instalacji obciąża Zamawiającego i nie jest przedmiotem zamówienia. Podstawę dla prac wdrożeniowych i uruchomieniowych , stosownie do zapisu zawartego w rozdziale XXII § 1 pkt. 6, w zakresie ich zakresu stanowić będzie projekt techniczny którego zawartość Zamawiający określił w załączniku nr 11 do umowy rozdziale I w zestawieniu nr 1 „Wymagania instalacyjne montażowe i wdrożeniowe sprzętu i oprogramowania”. Wykonawcy z którym Zamawiający zawrze umowę, po jej podpisaniu zostanie udostępniona dokumentacja techniczna dotycząca systemów antenowych we wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ( Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wprowadził w tym względzie uzupełnienie zestawienia nr 1 opisu przedmiotu zamówienia.
 
Zarzut nr 2
 
W oparciu o dostępne specyfikacje techniczne i analizę rynku Odwołujący stwierdza, że parametry i funkcjonalności oceniane w kryterium „funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane” są specyficzne wyłącznie dla konkretnych produktów, jednego producenta tj. firmy Motorola i oferowanych przez nią radiotelefonów DP4601e i DM4601e oraz przemienników SLR5500/8000. Wyłącznie wykonawca oferujący te produkty ma możliwość uzyskania przewidzianych w tym kryterium punktów. Odwołujący podnosi, iż nie znajduje uzasadnienia sytuacja, gdzie w kryterium oceny ofert punktowane są wyłącznie cechy funkcjonalne charakterystyczne dla jednego producenta i konkretnych produktów. Uwzględniając znaczną wagę tego kryterium (20%) możliwość konkurencji z produktami Motorola jest w zasadzie wykluczona.
Dodatkowo należy wskazać, że całkowicie niezrozumiała jest sytuacja w której parametr punktowany DF1 tj. „zaoferowanie bezprzewodowej aktualizacji wersji oprogramowania oraz programowania wszystkich zaoferowanych radiotelefonów poprzez kanał radiowy i WiFi” jest równocześnie parametrem granicznym (pkt 1.25 specyfikacji technicznej nr 1 oraz pkt 1.30 specyfikacji technicznej nr 3). Działając w ten sposób Zamawiający wprost zmierza do preferowania konkretnych produktów. Powtórzyć należy przedstawioną w pkt 1 i 2 uzasadnienia odwołania dla zarzutu nr 1 argumentację dotyczącą braku racjonalności dla preferowania przedmiotowego rozwiązania.
Uwzględniając powyższe, złożenie niniejszego odwołania jest konieczne i uzasadnione.
 
Treść udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego:
 
Uwzględniając wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w treści SIWZ oraz wcześniejsze wyjaśnienia Zamawiający nie podziela zarzutu 2 Odwołującego. Zamawiający stwierdza, że Odwołujący nie zapoznał się rzetelnie z treścią SIWZ co skutkowało błędną interpretacją zapisów w kontekście ich niezgodności z Ustawą Pzp. Zdaniem Zamawiającego Odwołujący  wykazał się w słabym stopniu rozpoznaniem rynku w zakresie urządzeń radiokomunikacyjnych standardu ETSI DMR, co skutkowało formułowaniem błędnych zarzutów.
 
Mając powyższe na uwadze oraz wprowadzone w SIWZ zmiany (co skutkuje dezaktualizacją zarzutów ich dotyczących ) Zamawiający wnosi :
- o oddalenie odwołania,

 

 
UWAGA:
25 czerwca 2018 r.
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie nr 1:
„W nawiązaniu do pisma z dnia 15 czerwca 2018 roku w którym zawiadomiono nas o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy i kiedy Zamawiający ustali nowy termin składania ofert. Stosownie do treści art. 12a Ustawy prawo zamówień publicznych „w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Mając na uwadze fakt, że minimalny okres, o który może nastąpić wydłużenie terminu składania ofert wynosi 15 dni i licząc od daty przekazania zmiany ogłoszenia brak informacji co do terminu składania ofert wprowadza stan niepewności utrudniając właściwe przygotowanie ofert z uwzględnieniem dokonanych zmian SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający przesunął termin składania ofert z zachowaniem wymaganych terminów.
 
Pytanie nr 2:
„Odnosząc się do kwestii dodatkowych kwestii zwracam uwagę, że zgodnie z treścią § 1 ust 1 pkt 2 części XXII SIWZ – wzór umowy, przewiduje się wykonanie usługi integracji sprzętu i oprogramowania dostarczonego do jednostek, (…) w jeden spójny system łączności bezprzewodowej Służby Więziennej z wykorzystaniem funkcjonalności standardu DMR oraz obecnie użytkowanych radiotelefonów firmy Motorola serii GP 300. Oznacza to, że zamawiający nie przewiduje użytkowania innych zakupionych radiotelefonów obecnie w SW i jako obowiązujący przyjął standard firmy Motorola. W tej sytuacji dotychczas zakupiony sprzęt nie będzie użytkowany, a każdy kolejny wykonawca będzie musiał się zintegrować w standardzie jednego podmiotu, który w tej sytuacji uzyska przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami oferującymi tego rodzaju urządzenia. W tej sytuacji można przyjąć, że dochodzi do naruszenia reguły określonej treścią art. 7 ust 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, który stanowi, że „zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.””
Odpowiedź:
W chwili obecnej, w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w głównej mierze użytkowane są analogowe radiotelefony firmy Motoraola serii GP 300 i firmy Radmor typ 3037 oraz w mniejszym stopniu użytkowane są również radiotelefony analogowo – cyfrowe w standardzie DMR produkowane przez firmy Hytera i Motorola. Zamawiający oczekuje, że radiotelefony te zostaną wykorzystana w nowym systemie w analogowym trybie pracy. Jednocześnie Zamawiający w pkt 3 w załączniku nr 1 do SIWZ określił, że „w okresie przejściowym, konsola dyspozytorska w SŁRJO musi zapewnić dotychczasową funkcjonalność obsługi sygnalizacji tonowej Select 5 w analogowym trybie pracy w zakresie:
     sprawdzania „obecności” radiotelefonu przenośnego i przewoźnego w systemie,
     blokowanie i odblokowywanie radiotelefonów przenośnych i przewoźnych,
obsługa i kasowanie alarmów wysłanych przez radiotelefony przenośne i przewoźne.”
Ponadto w odpowiedziach na pytania 14 i 21 opublikowanych 21 czerwca 2018r. w sposób wyczerpujący wyjaśnił i uzasadnił wykorzystanie sygnalizacji tonowej Select 5 na której ma opierać się współpraca pomiędzy obecnie wykorzystywanymi radiotelefonami a nowym systemem łączności radiowej.
 
Pytanie nr 3:
„W związku z udzieleniem odpowiedzi opublikowanych na stronie Zamawiającego w dniu 21.06.2018r wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 42 odnoszące się do pkt 12. Specyfikacji technicznej nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych należy rozumieć jako akceptację Zamawiającego dla przedstawionego we wniosku rozwiązania w całości, pod warunkiem posiadania funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego w punkcie 1 i 2 odpowiedzi.”
Odpowiedź:
W celu sprecyzowania odpowiedzi na pytanie nr 42 opublikowane 21 czerwca 2018r. w zakresie pkt 12 w specyfikacji technicznej nr 9 – Stacja robocza ( konsola ) dyspozytora systemu zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych” informuję, że Zamawiający oczekuje rozwiązania spełniającego poniższe parametry: 
 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Wymagania dodatkowe
1.      Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows umożliwiające instalacje systemu na nowym dysku. Zamawiający dopuszcza dostawę wersji instalacyjnej systemu operacyjnego wraz ze sterownikami w postaci obrazu ISO.
2.      Wbudowane porty minimalnie:
- porty umożliwiające połączenia do 3 monitorów jednocześnie, wyposażonych w porty DSUB lub DVI,
- 1 x RS-232
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wejścia współdzielonego dla mikrofonu i słuchawek.
- 7 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3.      Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną.
4.      Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
5.      Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI 32bit
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Oferowany komputer musi umożliwiać instalację dysków SSD w postaci kart ze złączem PCI Express oraz kart graficznych do zastosowań profesjonalnych. Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 5  złączy SATA 3.0 NCQ z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5, w tym min 2 złącza eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
6.      Klawiatura USB w układzie QWERTY US
7.      Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
8.      Nagrywarka DVD +/-RW 
9.      Zintegrowany w obudowie lub klawiaturze czytnik kart mikroprocesorowych
10.  Mikrofon – biurkowy, na wysięgniku typu „gęsia szyja”, z aktywnym przyciskiem PTT, podłączany przez USB, z  systemem redukcji hałasu.
11.  Głośniki zewnętrzne. O mocy minimum 30 W RMS.
 
Jednocześnie Zamawiający dopuści również rozwiązanie spełniające poniższą specyfikację:
 
12.
Wymagania dodatkowe
1.      Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows umożliwiające instalacje systemu na nowym dysku. Zamawiający dopuszcza dostawę wersji instalacyjnej systemu operacyjnego wraz ze sterownikami w postaci obrazu ISO.
2.      Wbudowane porty minimalnie:
- porty umożliwiające połączenia do 3 monitorów jednocześnie, wyposażonych w porty DSUB lub DisplayPort lub HDMI,
- 1 x RS-232
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wejścia współdzielonego dla mikrofonu i słuchawek.
- 7 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 1 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
a.      Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną.
b.      Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
c.       Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI-Express
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Oferowany komputer musi umożliwiać instalację dysków SSD w postaci kart ze złączem M.2 lub PCI Express oraz kart graficznych do zastosowań profesjonalnych, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA z obsługą macierzy RAID 1, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
d.      Klawiatura USB w układzie QWERTY US
e.      Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
f.        Nagrywarka DVD +/-RW 
g.      Zintegrowany w obudowie lub klawiaturze czytnik kart mikroprocesorowych
h.      Mikrofon – biurkowy, na wysięgniku typu „gęsia szyja”, z aktywnym przyciskiem PTT, podłączany przez USB, z  systemem redukcji hałasu.
i.        Głośniki zewnętrzne. O mocy minimum 30 W RMS.
 
 
Zamawiający ponadto przekazuje informuję w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod_czsw@gov.pl, telefon 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu łączności bezprzewodowej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (znak sprawy: 9/18/TK) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]; 
        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
 
Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 11 lipca 2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.
 


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

26 czerwca 2018 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

 

Pytanie:
Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie kwestii mocy zasilacza w Specyfikacji technicznej nr 8.2 – Minimalne wymagania dla serwera/kontrolera radiokomunikacyjnego  pkt 11
Jest:
11.
Zasilacz o mocy maksymalnej 250W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85%
 
Wnosimy o zmianę na:
11.
Zasilacz o mocy minimalnej 250W o sprawności minimum 85% przy obciążeniu 50%
 
Zasilacze o mocy maksymalnej 250W stosowane są raczej w komputerach stacjonarnych typu desktop.
 
Odpowiedź:
W celu sprecyzowania odpowiedzi na pytanie dotyczące mocy zasilacza w Specyfikacji technicznej nr 8.2 – Minimalne wymagania dla serwera/kontrolera radiokomunikacyjnego pkt 11 Zamawiający informuje, że zmienia treść tego punktu na następującą:
11.
Zasilacz o mocy maksymalnej 500W o sprawności minimum 85% przy 50% obciążenia
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2018r publikując odpowiedzi na pytania nr 32, 33, 34, 35 oraz 36 odnoszące się odpowiednio do pkt 8, 9, 10, 11 oraz 13 Specyfikacji technicznej nr 8.2 – Minimalne wymagania dla serwera/kontrolera radiokomunikacyjnego popełnił pomyłkę pisarską wpisując „Specyfikacja techniczna nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera radiokomunikacyjnego” zamiast „Specyfikacji technicznej nr 8.2 – Minimalne wymagania dla serwera/kontrolera radiokomunikacyjnego”.

 

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 12 lipca 2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.

 

 UWAGA:

29 czerwca 2018 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„W nawiązaniu do opublikowanych wymagań SIWZ wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów Specyfikacji technicznej nr 8.1 – Minimalne wymagania dla serwera/kontrolera radiokomunikacyjnego?
10.
Redundantny zasilacz hotplug o sprawności min 94% (tzw klasa Platinum) o min mocy maksymalnej 450W;
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zasilacz redundantny, hotplug klasy Platinum o minimalnej mocy 450W ?”
 
Odpowiedź:
Zamawiający ma oczywiście na myśli „Zasilacz redundantny hotplug o sprawności min 94% (tzw. klasa Platinum) o minimalnej mocy 450W”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie - 223185-2018 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
espd-request.pdf
kopia odwolania.pdf
espd-request.xml
siwz_czsw_9_2018.doc
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Powrót Drukuj