Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm (znak sprawy: 2/18/RR) - UWAGA 04.06.2018 R. - WPŁYNĘŁY PYTANIA,ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!! UWAGA!!! 26.06 MODYFIKACJA SIWZ.
Data składania ofert: 2018-06-29 10:00:00
CPV: 35321200-2
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-05-04 16:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 4 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa karabinków o kal. 5,56x45 mm (znak sprawy: 2/18/RR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2018 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 28 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

UWAGA!!!  WPŁYNĘŁY PYTANIA

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 350 kompletów karabinków o kal. 5,56 x 45 mm (znak sprawy: 2/18/RR) wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1:
„Ponieważ zamawiający dopuszcza magazynek dwurzędowy do broni M16/AR 15 a tym samym dopuści broń typu M16/AR15?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza każdą ofertę broni odpowiadającej opisowi przedmiotu zamówienia  i tym samym spełniającej warunki w nim zawarte, która zgodnie z pkt. 6 tegoż opisu zasilana będzie 30 - sto nabojowym magazynkiem dwurzędowym w standardzie M16/AR 15.
 
Pytanie nr 2:
„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający określi w Opisie Przedmiotu Zamówienia jeden z podstawowych parametrów broni palnej jakim jest żywotność jej istotnych elementów (lufa zamek, szkielet); co do zasady winno to być nie mniej niż 10 000 strzałów. Jakie dokumenty wystawione przez akredytowane jednostki badawcze/certyfikujące Zamawiający uzna w celu potwierdzenia spełnienia ww. parametru”. 
Odpowiedź:
Zamawiający  uzupełnia opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, poprzez dodanie do „pkt 9 Funkcjonalność” lit. „ł” w brzmieniu:
„ Żywotność istotnych części karabinka (lufa, zamek, szkielet), winna wynosić nie mniej niż 10 000 strzałów. Potwierdzeniem na spełnienie ww. parametru będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą dokumentu certyfikacyjnego wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie nr 3:
„Prosimy o dookreślenie w treści Umowy (§ 1 ust. 5) jakie dokumenty związane z jakością przedmiotu zamówienia winny zostać dostarczone wraz z dostawą. W szczególności dotyczyć to może takich dokumentów jak: deklaracja zgodności OiB, wyniki badań, certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane, certyfikaty dotyczące stosowanych przez producenta norm jakościowych. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2) – 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający ma prawo żądać – celem potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom przez niego określonym, w szczególności:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;
b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich”.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 2.
 
Pytanie nr 4:
„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zamierza żądać – celem weryfikacji doświadczenia wykonawcy - „wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
 
Pytanie nr 5:
„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający określi w Opisie Przedmiotu Zamówienia ważny parametr do oceny jakości broni jakim jest prędkość wylotowa pocisku; co do zasady winno to być nie mniej niż 870 m/s. Jakie dokumenty wystawione przez akredytowane jednostki badawcze/certyfikujące Zamawiający uzna w celu potwierdzenia spełnienia ww. parametru”. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa w Opisie Przedmiotu Zamówienia prędkości początkowej pocisku z uwagi na modułowość broni i związane z tym w przyszłości zastosowanie lufy o mniejszej długości, co będzie miało wpływ na ww. parametr.
 
Pytanie nr 6:
„Prosimy o dookreślenie w pkt Va ust. 2 SIWZ, że amunicja wykorzystywana podczas sprawdzianu jest amunicją certyfikowaną/standaryzowaną oraz o wskazanie od jakiego producenta ona pochodzi”.
Odpowiedź:
Zamawiający dookreśla, że amunicja wykorzystywana do sprawdzianu broni, to: amunicja GGG kal. 223 Remington 3,6g/55gr FMJ, rok produkcji 2017. 
 
Pytanie nr 7:
„Prosimy o modyfikację zapisów § 4 ust. 3 projektu Umowy, zawartego w pkt XXII SIWZ.
Aktualne brzmienie tego punktu:
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy, nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
Z uwagi na fakt, w ww. zapisie użyto jednocześnie określenia „opóźnienie” i „zwłoka”, a pojęcia te mają różne znaczenie na gruncie kodeksu cywilnego, proponujemy, aby zapis ten otrzymał brzmienie:
3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy, nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 3 projektu Umowy, zawartego w pkt XXII SIWZ.
 
Pytanie nr 8:
„Prosimy o dookreślenie w treści projektu Umowy (§ 1 ust. 5) zasad realizowania procedury gwarancyjnej, w tym wymaganych przez Zamawiającego terminów naprawy sprzętu”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w treści projektu Umowy.
 
Pytanie nr 9:
„W związku z postępowaniem publicznym dotyczącym „ Dostawy 350 kompletów karabinków kal. 5,56x45 mm " prowadzonym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, znak sprawy: 2/18/RR , Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, punkt III termin realizacji umowy wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 90 dni. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażanie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni ?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 10:
„Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący terminu wykonania zamówienia wprowadzając w miejsce zwrotu „w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy" zapis „do 120 dni od dnia podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 9.
 
Pytanie nr 11:
„Czy Zamawiający zwiększy do dwóch liczbę osób uczestniczących w sprawdzianie cech użytkowych oferowanej broni, (to jest przedstawiciela oferenta i producenta zagranicznego)?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uczestnictwo w sprawdzianie dwóch osób od każdego z wykonawcy.
 
Pytanie nr 12:
„Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z pytaniem do treści SIWZ w następującym zakresie:
Wnosimy o wydłużenie terminu określonego w Rozdziale V pkt 13. na str. 5 SIWZ, tj. terminu na dostarczenie egzemplarza karabinka do przeprowadzenia sprawdzianu cech użytkowych broni do dnia 30 lipca 2018 r.
Zamawiający w Rozdziale V pkt 13, na str. 5 SIWZ wskazał, iż Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć transportem własnym i na własny koszt, w godz. 9 00 - 11.00 w dniu następującym po dniu składania ofert ( ..) jeden egzemplarz karabinka wraz z pełnym wyposażeniem ; .)", zaś termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12 czerwca 2018 r. W związku z faktem, że postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 maja 2018 r. termin na dostarczenie egzemplarza karabinka do przeprowa­dzenia sprawdzianu cech użytkowych broni jest zdecydowanie za krótki. Po pierwsze należy zauważyć, że tak określony termin na dostarczenie oferowanego karabinka prowadzi wprost do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Szanse na dostarczenie karabinka w terminie 40 dni od dnia ogłoszenia postępowania mają bowiem jedynie wykonawcy oferujący polskie produkty. Żaden wykonawca oferujący produkty zagra­niczne, czy to z krajów Unii Europejskiej czy też spoza Unii, nie będzie miał możliwości dostarczenia karabinka w tak krótkim czasie. Procedura sprowadzania do Polski broni tego rodzaju, co będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, jest bowiem dużo dłuż­sza niż 40 dni. Okoliczność tę powinien Zamawiający wziąć pod uwagę, ustalając termin złożenia próbki do przeprowadzenia sprawdzianu tak, by prowadzić postępo­wanie z zachowaniem powyższej zasady.
Przedmiot zamówienia podlega kontroli obrotu (pozycja LU1.1a. z wykazu uzbrojenia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.  poz. 482.  Z tego też względu, producent/dostawca musi występować o uzyskanie licencji eksportowej do właściwych władz swojego kraju, przedstawiając świadectwo końcowego użytkownika, uzyskiwane uprzednio przed dostawcę w Polsce. Procedury formalne dla spełnienia tych wymogów znacznie przekraczają ramy czasowe wyznaczone przez zamawiającego, gdyż np. procedura uzyskania licencji eksportowej władz Izraela trwa ok. 21, a władz USA min. 30-60 dni, zaś uzyskanie poświadczenia końcowego użytkownika, wydawane jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie 52 dni. Zatem, dla zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego trak­towania wykonawców termin dostarczenia broni do przeprowadzenia sprawdzianu po­winien zostać określony najwcześniej na dzień 30 lipca 2018 r., tak aby wykonawcy zagraniczni nie byli dyskryminowani w przedmiotowym postępowaniu Krótszy termin złożenia broni do testów jest możliwy do dotrzymania tylko dla wykonawcy oferującego sprzęt produkowany w Polsce, którego udostępnienie nie wymaga tak czasochłonnej procedury.
Konieczne jest również wskazanie, że w Polsce istnieje wyłącznie jeden podmiot produkujący karabinki będące przedmiotem zamówienia. Zatem zapisy SIWZ określa­jące termin złożenia karabinków do testów eliminujący wykonawców oferujących pro­dukty zagraniczne, de facto powodują zawężenie Kręgu wykonawców, którzy mogą złożyć niniejszą ofertę wyłącznie do jednego wykonawcy produkującego karabinki w Polsce. Takie działanie wprost prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i preferowania jednego wykonawcy, który produkuje przedmiot zamówienia na terenie Polski i sprawia, ze konkurencja w postępowaniu ma charakter jedynie pozorny. Brak jest przy tym jakichkolwiek podstaw prawnych do tego, aby uprzywilejowywać produkt polski. Wręcz przeciwnie, obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie realnej kon­kurencji w postępowaniu. Ponadto Zamawiający kształtując zapisy postępowania w sposób ograniczający dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym sprzęt za­graniczny, pozbawia się możliwości przetestowania i ewentualnego nabycia najnowo­cześniejszej broni, która, w przeciwieństwie do karabinków produkowanych w Polsce, była już przetestowana w boju. Jednocześnie wykonawca zaznacza, że uruchomił juz procedurę administra­cyjną i złożył stosowny wniosek o poświadczenie końcowego użytkowania. Jednakże nie ma szans, aby procedura zakończyła się w terminie umożliwiającym dostarczenie karabinka do testów w dniu 13 czerwca 2018 r. Zatem celem doprowadzenia zapisów Rozdziału V pkt 13 SIWZ do zgodności z przepisami ustawy Pzp, w tym z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, bez preferowa­nia produktów krajowych i dyskryminowania produktów zagranicznych, wnosimy o wy­dłużenie terminu na dostarczenie egzemplarza karabinka do przeprowadzenia spraw­dzianu cech użytkowych broni do dnia 30 lipca 2018 r.”
Odpowiedź:
Jak w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 21.
 
Pytanie nr 13:
„W nawiązaniu do wszczętego postępowania publicznego, którego przedmiotem jest dostawa karabinków o kal. 5,56x45 mm (znak sprawy: 2/18/RR) oraz do części SIWZ w szczególności:
„ ....wykonawcy zobowiązani są dostarczyć transportem własnym i na własny koszt, w godz. 9.00 - 11.00 w dniu następującym po dniu składania ofert, do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, woj. wielkopolskie ul. Wrocławska 193/195, jeden egzemplarz oferowanego karabinka wraz z pełnym wyposażeniem, celem przeprowadzenia sprawdzianu ich cech użytkowych..." zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na temat opisany poniżej.
Jesteśmy gotowi do złożenia oferty na przedmiotowy karabinek o kal. 5,56x45 mm, który spełnia wymagania zwarte w opisie przedmiotowym zamówienia (znak sprawy: 2/18/RR) oraz do zapewnienia wymaganego sprzętu na pokazy we własnym zakresie niemniej jednak bez zaangażowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej nie będziemy w stanie zaimportować sprzętu do Polski z USA ponieważ eksport karabinka do Polski będzie wymagał zgody Departamentu Stanu USA Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o potwierdzenie możliwości podpisania przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej formularza DSP-83 w pkt.7 , punkt 6 zostanie wypełniony i podpisany przez MEX TECHNOLOGIES SP. Z.O.O. Tak podpisany formularz DSP-83 będzie podstawą do wystąpienia przez producenta amerykańskiego do swoich władz USA o zgodę na czasowy eksport karabinka do Polski”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu formularza DSP-83.
 
Pytanie nr 14:
„Pragniemy dodatkowo poinformować, że po podpisaniu formularza DSP-83 procedura uzyskania zgodny eksportowej na wywóz czasowy z USA trwać może do 4 tygodni, w związku z tym: czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostarczenia przedmiotowego karabinka o kal. 5,56x45mm na próby w późniejszym terminie?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 21.
 
Pytanie nr 15:
Załącznik nr 1 do umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 2, Konstrukcja broni
„Czy Zamawiający dopuści zmianę ww. punktu w następujący sposób: W miejsce słów „bez użycia specjalistycznych narzędzi", słowa „przy użyciu standardowych narzędzi"?
Dopuszczenie do postępowania broni, w której wymiana lufy następuje przy użyciu standardowych narzędzi umożliwi złożenie większej ilości ofert co istotnie wpłynie na ich konkurencyjność.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
 
Pytanie nr 16:
Załącznik nr 1 do umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7, Kolba
Czy poprzez pojęcie Kolba składana należy rozumieć kolbę składaną na bok, czy też każdą formę złożenia kolby, z zachowaniem regulacji długości.”
Odpowiedź:
Poprzez pojęcie kolba składana należy rozumieć kolbę składaną na bok.
 
Pytanie nr 17:
Załącznik nr 1 do umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7, Kolba
Czy konstrukcja karabinka ma umożliwiać strzelanie z broni ze złożoną kolbą?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje strzelań ze złożoną kolbą, jednak możliwość strzelania z kolbą złożoną będzie dodatkowym atutem broni.
 
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy? Wydłużenie ww. terminu umożliwi złożenie ofert od większej liczby producentów, co istotnie wpłynie na ich konkurencyjność. W przypadku braku akceptacji na termin 6 miesięczny, uprzejmie prosimy o podanie innego maksymalnego terminu realizacji zamówienia.”
Odpowiedź:
Jak w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 9.
 
Pytanie nr 19:
„Czy Zamawiający zaakceptuje konstrukcję karabinu, w którym większość modyfikacji, np.
  - przełożenie dźwigni przeładowania z jednej strony na drugą,
 - wymiana zespołu spustu na wersję semi-auto,
 - wymiana kolby na inny model,
można dokonywać bez użycia narzędzi, z wyjątkiem wymiany lufy (na krótszą/dłuższą) która, odbywa się przy użyciu ogólnodostępnego klucza dynamometrycznego?
Nadmieniam, że wymiana sprowadza się do poluzowania 3 śrub po obu stronach broni, w czasie krótszym niż 5 minut. W przypadku, gdy muszki zamontowane na obu lufach (długiej i krótkiej)     są wyjustowane dla konkretnego egzemplarza broni, lufy mogą być wymieniane bez utraty nastawień. Takie rozwiązanie techniczne zostało wprowadzone po przeprowadzeniu licznych konsultacji z użytkownikami i zapobiega nieuzasadnionej wymianie lufy i zamianie z lufą pochodzącą z innego egzemplarza broni (z niewyjustowaną muszką)".
Odpowiedź:
-    Zamawiający dopuści również do zaoferowania konstrukcje, w której można przełożyć dźwignię przeładowania z jednej strony na drugą;
-    Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuści  karabinek fabrycznie wyposażony (bez konieczności wymiany) w zespół spustu umożliwiający strzelanie ogniem ciągłym i pojedynczym, wyposażony w obustronny przełącznik rodzaju ognia;
-    Zamawiający dopuści karabinek wyposażony w kolbę składaną i posiadającą regulację długości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
-    Zamawiający dopuści karabinek z możliwością wymiany lufy przy użyciu ogólnodostępnego klucza dynamometrycznego z wykorzystaniem ogólnodostępnej nasadki.
 
Pytanie nr 20:
„Dotyczy działu Va SIWZ (Warunki Sprawdzianu Cech Użytkowych Broni)
Jaka amunicja (producent, typ, nr katalogowy) będzie używana podczas sprawdzianu cech użytkowych broni?”
Odpowiedź:
Jak w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6.
 
Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający zmieni termin składania (otwarcia) ofert na 30 czerwca 2018 r. ?
Wydłużenie terminu składania ofert jest niezbędne dla uzyskania przez producenta broni licencji eksportowej na egzemplarz wymagany do wykonania sprawdzianu cech użytkowych. Z informacji uzyskanych od producenta, którego reprezentujemy wynika, że nie ma możliwości skrócenia czasu wydania takiej licencji.”
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym wyznacza nowy termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, 02-521, ul. Rakowiecka 37A, w pokoju nr 4, nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 1030.              
Jednocześnie Zamawiający wyznacza nowe miejsce przeprowadzenia sprawdzianu cech użytkowych broni. Sprawdzian ten odbędzie się w dniu następującym po dniu składania ofert i przeprowadzony zostanie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, adres: Kule 2, 42-110 Popów. Tym samym Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć transportem własnym i na własny koszt, w godz. 9.00 - 11.00 w dniu następującym po dniu składania ofert do ww. jednostki, jeden egzemplarz oferowanego karabinka wraz z pełnym wyposażeniem, celem przeprowadzenia sprawdzianu ich cech użytkowych. Początek sprawdzianu godz. 11.30. Jeżeli termin dostarczenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin jego dostawy upłynie dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA MIEJSCA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU CECH UŻYTKOWYCH BRONI.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, 02-521, ul. Rakowiecka 37A, w pokoju nr 4, nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 1030.

Jednocześnie Zamawiający wyznacza nowe miejsce przeprowadzenia sprawdzianu cech użytkowych broni. Sprawdzian ten odbędzie się w dniu następującym po dniu składania ofert i przeprowadzony zostanie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, adres: Kule 2, 42-110 Popów. Tym samym Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć transportem własnym i na własny koszt, w godz. 9.00 - 11.00 w dniu następującym po dniu składania ofert do ww. jednostki, jeden egzemplarz oferowanego karabinka wraz z pełnym wyposażeniem, celem przeprowadzenia sprawdzianu ich cech użytkowych. Początek sprawdzianu godz. 11.30. Jeżeli termin dostarczenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin jego dostawy upłynie dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

 UWAGA !!!

26 czerwca MODYFIKACJA SIWZ

Informujemy uprzejmie, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dokonuje następujących modyfikacji w pkt. Va w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pkt 3) w podtyt. „Warunki Sprawdzianu Cech Użytkowych Broni” otrzymuje brzmienie:
„Sposób wyboru broni do sprawdzianu: jeden egzemplarz wraz z pełnym wyposażeniem przekazany przez wykonawcę do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, adres: Kule 2, 42-110 Popów. Osoby dokonujące sprawdzenia i oceny broni: trzech biegłych wyznaczonych przez Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach spośród podległych funkcjonariuszy”, oraz
 
Pkt 2) w podtyt. „Warunki szczegółowe przeprowadzenia sprawdzianu parametrów użytkowych broni” dotyczące celności i skupienia
z wykorzystaniem mechanicznych przyrządów celowniczych
w obydwu przypadkach otrzymuje brzmienie:
„odległość strzelania: 30 m”.
 
Jednocześnie zamawiający przekazuje informuję w zakresie ochrony danych osobowych - RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
· dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod_czsw@gov.pl, telefon 22 640 86 41, fax. 22 848 85 81;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki

espd-request.xml
espd-request.pdf
siwz_czsw_2_2018.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Powrót Drukuj