Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert - usługa migracji systemów IT Służby Więziennej (znak sprawy: 18/18/PA)
Data składania ofert: 2019-01-04 00:00:00
CPV: 72420000-0
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2019-01-04 13:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa migracji systemów informatycznych Służby Więziennej na środowisko MS SharePoint 2016 (znak sprawy: 18/18/PA) wpłynęły w terminie następujące oferty:

 
1. A.P.N. Promise S. A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa – 123 000,00 zł;
termin realizacji zamówienia – 90 dni;
termin gwarancji – 24 miesiące;
 
2. ISCG sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa – 128 222,76 zł;
termin realizacji zamówienia – 90 dni;
termin gwarancji – 24 miesiące;
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę brutto – 184 500,00 zł.
 
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Załączniki

Powrót Drukuj