Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Areszt Śledczy Chojnice
Kategoria: roboty budowlane
Dotyczy: 08.11.2017 wpłynęły pytania UWAGA!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - TERMOMODERNIZACJA
Data składania ofert: 2017-11-14 11:00:00
CPV: 45216113-9, 45000000-771000000-8
Wytwarzajacy: mł. chor. Agnieszka Stosik
Data Utworzenia: 2017-10-23 15:00:00
Przedmiot zamówienia

08.11.2017 r. pytania i odpowiedzi do postepowania:


10_pytania_i_odpowiedz_do_SIWZ_z_08.11.2017-klasyfikacja.pdf


06.11.2017 r. Zmiana treści specyfikacji w rozdziale V pkt 2 (Wykonanie dokumentacji projektowej w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminach administracyjnych.) :


2a_SIWZ_DO_PRZETARGU-06_11_2017.docx


06.11.2017 r. pytania i odpowiedzi do postepowania:


9. pytania i odpowiedz do SIWZ z 06.11.2017-dodatkowa_wizja.pdf


03.11.2017 r. pytania i odpowiedzi do postepowania:

7. odpowiedzi na pytania.pdf


Zmodyfikowany formularz ofertowy w załączniku 3a. załączniki DO PRZETARGU-modyfikacja_vat.docx


8. pytania_i_odpowiedzi_SIWZ-przedłużenie.pdf


Zmodyfikowana specyfikacja w załączniku 2a. SIWZ DO PRZETARGU-zmiana_terminu.docx02.11.2017 r. pytania i odpowiedzi do postepowania:


Nr ref. sprawy: DKW.80.8.2017.AS                                                                         Chojnice, dnia 02.11.2017 r.

 

1.         Pytanie:

Proszę o podanie informacji o liczbie cel mieszczących się w Areszcie.

Odpowiedź:

W Areszcie Śledczym znajduje się 46 cel mieszkalnych w tym jedna cela zabezpieczająca.

 

2.         Pytanie:

Średniej liczbie osób przebywających w celi.

 

Odpowiedź:

Nie jesteśmy wstanie udzielić odpowiedzi na to pytanie ponieważ ze względu na charakter jednostki ilość osadzonych w poszczególnych celach mieszkalnych zmienia się codziennie. Pojemność cel mieszkalnych w jednostce wynosi od 2 do 7 osadzonych.

 

3.         Pytanie:

Informacji o liczbie opraw oświetleniowych w podziale na liczbę typów opraw w poszczególnych pomieszczeniach.

Cele:

Oprawy wandaloodporne - szt.

Oprawy do prześwietlenia cel- szt.

Kąciki sanitarne – liczba opraw szt.

Oprawy akcentujące nad drzwiami celi

Pomieszczenia:

Administracyjno- socjalne – oprawy szt.

Służbowe- oprawy szt.

Sale do zajęć- oprawy szt.

Korytarze- oprawy szt.

Klatki schodowe- oprawy szt.

Budynek:

Wartownia

Administracyjny

Bursa

Sala widzeń

Magazynowo-Administracyjny

Kuchnia-szkoła

Warsztatu

Garaże

Świetlica

Kotłowni

Oświetlenie zewnętrzne budynków – oprawy szt.

 Oświetlenie zewnętrzne terenu – oprawy szt.

Odpowiedź:

Cele:

Oprawy wandaloodporne – szacunkowa ilość 84 szt.

Oprawy do prześwietlenia cel – szacunkowa ilość 46 szt. (oprawa wandaloodporna)

Kąciki sanitarne – szacunkowa ilość 46 szt. (oprawa wandaloodporna wyposażona w czujkę ruchu).

Oprawy akcentujące nad drzwiami cel – brak danych

Pomieszczenia:

Administracyjno socjalne – szacunkowa ilość 116 szt. (odliczono część lamp, które w ostatnim czasie zostały wymienione na lampy typu LED)

Służbowe – brak danych

Sale do zajęć – wliczono w oprawy wandaloodporne

Korytarze – szacunkowa ilość 40 szt. (odliczono część lamp, które w ostatnim czasie zostały wymienione na lampy typu LED)

Klatki schodowe – szacunkowa ilość 14 szt.

Budynek:

Wartownia – nie posiadamy takiego budynku

Administracyjny – nie posiadamy takiego budynku

Bursa – nie posiadamy takiego budynku

Sala widzeń – nie posiadamy takiego budynku

Magazynowo-Administracyjny – nie posiadamy takiego budynku

Kuchnia-szkoła – nie posiadamy takiego budynku

Warsztatu – nie posiadamy takiego budynku

Garaże – szacunkowa ilość 10 szt.

Świetlica – nie posiadamy takiego budynku

Kotłowni – nie posiadamy takiego budynku

 

Oświetlenie zewnętrzne budynków – decyzja o miejscu posadowienia poszczególnych opraw zostanie podjęta w trakcie prac termomodernizacyjnych po konsultacjach z inspektorem nadzoru inwestorskiego przy zastosowaniu się do wytycznych nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakimi powinno odpowiadać oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz oraz metod poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Oświetlenie zewnętrzne terenu – nie jest włączone w zakres prac jednak istnieje możliwość oświetlenia części terenu poprzez oświetlenie zewnętrzne budynków.

 

Nadmieniamy iż ilości opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach winna być tak określona aby zapewniała odpowiednie natężenie oświetlenia określone w normie PN-EN 12464-1:2004. Szczegółowy opis wymagań dotyczących instalacji oświetleniowej zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej aresztu Śledczego w Chojnicach. Dodatkowo należy się zapoznać z audytem wymiany oświetlenia na energooszczędne, który stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 ​
Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmian treści w załączniku do siwz nr 11 - „Dodatkowe oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zmiana polega na dodaniu treści punktu 5.

 

5. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

 

 Zmodyfikowany załącznik do siwz nr 11  został załączony do ogłoszenia  - Załącznik Nr 11 do siwz


wPŁYNĘŁY KOLEJNE ZAPYTANIA, JAK W ZAŁĄCZENIU


UWAGA!!!

WPŁYNĘŁY ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA, KTÓRE WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZENIU.


​Areszt Śledczy w Chojnicach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na ​wykonanie w trybie"zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu "Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach"

w załączeniiu niezbędne dokumenty

Załączniki

2a_SIWZ_DO_PRZETARGU-06_11_2017.docx
4.projekt umowy DO PRZETARGU.docx
8. pytania_i_odpowiedzi_SIWZ-przedłużenie.pdf
3a. załączniki DO PRZETARGU-modyfikacja_vat.docx
5. odpowiedzi na pytania.doc
3c.audyt oswietlenia DO PRZETARGU.pdf
3b.audyt ex-ante DO PRZETARGU.pdf
10_pytania_i_odpowiedz_do_SIWZ_z_08.11.2017-klasyfikacja.pdf
3d zał. nr 8 do umowy z NFOŚiGW DO PRZETARGU.pdf
7. odpowiedzi na pytania.pdf
1. PFU DO PRZETARGU.doc
załącznik nr 11.doc
9. pytania i odpowiedz do SIWZ z 06.11.2017-dodatkowa_wizja.pdf
6. pytania i odpowiedz do SIWZ z 31.10.2017.docx
3a.audyt energetyczny DO PRZETARGU.pdf
Powrót Drukuj