Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Zakład Karny Jasło
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data składania ofert: 2013-12-11 08:00:00
CPV: 15811100-7; 15811100-7; 15890000-3
Przedmiot zamówienia

 

                                                                                                                                   Nr sprawy: DKW 220/6/2013
                                                                                                                           Jasło, dn. 11-12-2013r.

 

 
Zakład Karny w Jaśle                                                                    
    Warzyce 467
    38-200 Jasło                                                                 
 
 

 

                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zakład Karny w Jaśle przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 000,00 euro na dostawę artykułów spożywczych:
chleba zwykłego krojonego, chleba pszennego krojonego i bułki tartej do Zakładu Karnego w Jaśle.  Kod CPV:  grupa 158 xxx xx-x  

 

O uzyskanie zamówienia ubiegało się 6 niżej wymienionych oferentów:
 
1.        FPU „NATEX”  Sylwia Graniczka
       39-300  Mielec  Złotniki 308 A
2.        Stanisława Dziewit
       39-331 Chorzelów 84
3.        Młyn Malinie Sp. z o.o.
       39-331 Chorzelów,  Malinie  375 A
4.        Cukiernia Piekarnia „RENATA”  Renata Zawisza - Sereda
        38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 26 a
5.        ITV  Sp. z o.o.
       38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 20
6.        P.P.H. „ANWIT” s.c.  A. i W. Ulanowski
       38-458 Chorkówka 148
Charakterystyka ofert złożonych  przez oferenta uznanych za ważne:
OFERTA 1  : FPU „NATEX” Sylwia Graniczka
                       39-300  Mielec  Złotniki 308 A
Zaproponowana cena ofertowa: 40 467,00 zł.
 
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty1 : FPU „NATEX”  Sylwia Graniczka
                           39-300  Mielec  Złotniki 308 A
 Lp X= (40 467,00 / 40 467,00) x 100 x 100 % = 100 punktów
 
OFERTA 2   Stanisława Dziewit
                        39-331 Chorzelów 84
Zaproponowana cena ofertowa: 56 737,00 zł.
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty2 : Stanisława Dziewit
                           39-331 Chorzelów 84
 Lp X= ( 40 467,00 / 56 737,00) x 100 x 100 % = 71,32 punktów
 
OFERTA 3   Młyn Malinie Sp. z o.o.
                        39-331 Chorzelów,  Malinie  375 A
Zaproponowana cena ofertowa: 46 588,00 zł.
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty3 : Młyn Malinie Sp. z o.o.
                           39-331 Chorzelów,  Malinie  375 A
 Lp X= (40 467,00 / 46 588,00) x 100 x 100 % = 86,86 punktów
 
OFERTA 4   Cukiernia Piekarnia „RENATA”  Renata Zawisza - Sereda
                         38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 26 a
Zaproponowana cena ofertowa: 60 056,00 zł.
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty4 : Cukiernia Piekarnia „RENATA”  Renata Zawisza - Sereda
                           38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 26 a
 Lp X= (40 467,00 / 60 056,00) x 100 x 100 % = 67,38 punktów
 
OFERTA 5   ITV  Sp. z o.o.
                        38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 20
Zaproponowana cena ofertowa: 42 673,00 zł.
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty5 : ITV  Sp. z o.o.
                           38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 20
 Lp X= (40 467,00 / 42 673,00) x 100 x 100 % = 94,83 punktów
 
OFERTA 6   P.P.H. „ANWIT” s.c.  A. i W. Ulanowski
                        38-458 Chorkówka 148
Zaproponowana cena ofertowa: 58 049,00 zł.
Przy wyborze ofert kierowano się następującym kryterium określonym w specyfikacji:
Wartość brutto zamówienia- waga kryterium 100 %
Sposób oceny: Minimalizacja
Lp X= (najniższa zaproponowana wartość/ wartość badanej oferty) x 100 % x waga kryterium
 
Ocena oferty6 : P.P.H. „ANWIT” s.c.  A. i W. Ulanowski
                           38-458 Chorkówka 148
 Lp X= (40 467,00 / 58 049,00) x 100 x 100 % = 69,71 punktów
 
Komisja zgodnie z pkt. 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrała ofertę złożona przez: : FPU „NATEX”  Sylwia Graniczka, 39-300  Mielec  Złotniki 308 A,  która uzyskała maksymalną ilość punktów.
  1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty.
  2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: nie wykluczono żadnego   wykonawcy.
  3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku;  poz. 907 z późn. zmianami) Zakład Karny w Jaśle zaprasza wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w dniu: 23 grudnia 2013 roku o godzinie 1000.

 

Podpisał:

W zastępstwie Dyrektora

Kierownik Działu Penitencjarnego

Zakładu Karnego w Jaśle

mjr Grzegorz Borek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki