Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Areszt Śledczy Bydgoszcz
Kategoria: dostawy
Dotyczy: WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawy różnych artykułów spożywczych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Część I - cukier, Część II - różne artykuły
Data składania ofert: 05.06.2013 11:00:00
CPV: 15.80.00.00-6, 15.83.10.00-2
Przedmiot zamówienia

​ 

Sprawa nr: 16/Ż/2013                                                                                                               Bydgoszcz, dnia 27.05.2013r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych artykułów spożywczych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - Nr sprawy: 16/Ż/2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy Pzp
Areszt Śledczy w Bydgoszczy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I.1) NAZWA i ADRES
Nazwa: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
Adres: Wały Jagielloński 4
Kod pocztowy: 85-128
Miejscowość: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Telefon: 052 58 55 252
Faks: 052 58 55 312
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna więziennictwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy różnych artykułów spożywczych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy (znak sprawy: 16/Ż/2013)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II. 1.3) Czy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: ----
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części artykułów z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania.
 
Przedmiotem zamówienia dostawy:


Część I: cukier

1.Cukier 15831000-2 w ilości około 9 000 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg


Część II: różne artykuły

1.Chrupki kukurydziane 15821130-9 w ilości około 300 kg, pakowane w worki od 5 do 20 kg
2. Kasza jęczmienna 15613100-9 w ilości około 8 000 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
3. Kasza manna 15612100-9 w ilości około 1 500 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
4. Mąka kukurydziana 15612210-6 w ilości około 50 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
5. Mąka pszenna 15612100-2 w ilości około 5 000 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
6. Płatki kukurydziane 15613311-1 w ilości około 100 kg, pakowane w worki od 5 do 20 kg
7. Chleb ryżowy 15821130-9 w ilości około 100 kg, krojony, pakowany, minimum 48h
przydatności do spożycia
8. Ryż 15614300-8 w ilości około 5 000 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
9. Cynamon 15872200-3 w ilości około 60 kg, pakowane od 1 do 5 kg
10. Herbata 15863200-7 w ilości około 1 200 kg, pakowane od 5 do 20 kg
11. Kawa zbożowa 15862000-8 w ilości około 500 kg, pakowane od 0,25 do 20 kg
12. Kwasek cytrynowy 15890000-3 w ilości około 50 kg
13. Liść laurowy 15872000-1 w ilości około 40 kg
14. Majeranek 15872300-4 w ilości około 120 kg
15. Majonez 15871273-8 w ilości około 800 kg
16. Musztarda 15872150-1 w ilości około 1 000 kg
17. Papryka suszona 15890000-3 w ilości około 30 kg
18. Pieprz naturalny 15872100-2 w ilości około 200 kg
19. Przyprawa czosnkowa 15871270-7 w ilości około 50 kg
20. Przyprawa do zup w płynie 15871210-9 w ilości około 900 kg
21. Przyprawa uniwersalna 15871270-7 w ilości około 300 kg
22. Sól 15872400-5 w ilości około 5 000 kg, pakowane w worki od 15 do 50 kg
23. Ziele angielskie 15871270-7 w ilości około 30 kg
24. Ocet 15871110-8 w ilości około 500 l opakowanie 0,5 - 1l
25. Budyń 15600000-0 w ilości około 200 kg
26. Bulion warzywny 15891500-5 w ilości około 900 kg
27. Kisiel 15620000-0 w ilości około 300 kg
28. Mąka ziemniaczana 15620000-0 w ilości około 500 kg
29. Rosół 15891100-1 w ilości około 800 kg
30. Sos sałatkowy 15871260-4 w ilości około 40 kg
31. Zupa barszcz biały 15891400-4 w ilości około 200 kg
32. Zupa barszcz czerwony 15891400-4 w ilości około 100 kg
33. Zupa pieczarkowa 15891400-4 w ilości około 300 kg
34. Zupa żurek 15891400-4 w ilości około 200 kg
35. Żelatyna 15800000-3 w ilości około 50 kg
36. Flaki sojowe 15890000-3 w ilości około 70 kg
37. Granulat sojowy 15890000-3 w ilości około 650 kg
38. Kostka sojowa 15890000-3 w ilości około 550 kg
39. Kotlety sojowe 15890000-3 w ilości około 650 kg
40. Mąka sojowa 15890000-3 w ilości około 50 kg
41. Miód naturalny 03142100-9 w ilości około 200 kg opakowanie od 0,025 do 0.075 kg
42. Koncentrat pomidorowy 15331425-2 w ilości około 1200 kg
43. Sok pomidorowy 15322100-2 w ilości około 500 litrów w opakowaniach 300350 ml
 
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Miejsce, sposób oraz terminy dostaw:
- Areszt Śledczy w Bydgoszczy - magazyn żywnościowy,
- Dostawy odbywać się będą do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00
Wykonawca dostarczać będzie artykuły żywnościowe własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami systemu HACCP na podstawie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. 63 poz 634 z 2001 r. - z późn. zm);
- Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień telefonicznych, faxem, lub e-mailem w terminie wskazanym przy złożeniu zamówienia przez zamawiającego;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Zamawiający stawia Wykonawcom składającym oferty na I i II część zamówienia wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p. w następującym zakresie:
- zatrudnienia osób: bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

a) Realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 t.j. z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać nie krócej niż do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego. Zatrudnienie osoby bezrobotnej realizującej zamówienie nie powinno nastąpić później niż 30 dnia po podpisaniu umowy przez strony i trwać do końca realizacji umowy. Wykonawca w ciągu 5 dni od faktu zatrudnienia, zawiadamia Zamawiającego o zatrudnieniu osoby bezrobotnej przesyłając kserokopie dokumentów: zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy; odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę i winien złożyć pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnianą osobą w stosunku pracy w okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub kserokopię dokumentu wykazującego odstępstwo od zatrudnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w szczególności braku na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną) wykonawca jest zobowiązany do podejmowania dalszych prób mających na celu zatrudnienie osoby bezrobotnej. W związku z powyższym wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przynajmniej 1 raz na trzy miesiące (do 10-go dnia kolejno przypadającego miesiąca) do końca upływu terminu związania umową kserokopie: zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy a w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej również odpisu skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę i pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnianą osobą w stosunku pracy w okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie niniejszego zamówienia albo kserokopię dokumentu wykazującego,ze przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w szczególności braku na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną).
d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), c) przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę, odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz umowę o pracę i pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnianą osobą w stosunku pracy w okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie niniejszego zamówienia albo kserokopię dokumentu wykazującego,ze przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w szczególności braku na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną);
e) zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia skierowanych bezrobotnych a w przypadku o którym mowa w ust. c) również dokumentów potwierdzających brak osób bezrobotnych, które mogłyby zostać zatrudnione przy realizacji zamówienia, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie zamawiającemu;
f) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej przez zamawiającego przez okres realizacji umowy, w wyznaczonych powyżej terminach, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w czasie których ww. obowiązek nie był realizowany, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.
g) za wykonanie obowiązku zatrudnienia, osoby zarejestrowanej we właściwym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej, nie uważa się zatrudnienia przez Wykonawcę osoby uprzednio przez niego zwolnionej, jeżeli ww. zwolnienie nastąpiło w okresie 1 miesiąca poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny przedmiot: 15.80.00.00-6 , Dodatkowe przedmioty: 15.83.10.00-2
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK; Liczba części: 2
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYCM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów jakie mają dołączyć wykonawcy, o których mowa w siwz rozdział VI,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów jakie mają dołączyć wykonawcy, o których mowa w siwz rozdział VI,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów jakie mają dołączyć wykonawcy, o których mowa w siwz rozdział VI,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów jakie mają dołączyć wykonawcy, o których mowa w siwz rozdział VI,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów jakie mają dołączyć wykonawcy, o których mowa w siwz rozdział VI,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ------
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ Rozdział VI pkt 4, 5, 6 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
III. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: --------
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zp.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data: 05.06.2013r. Godzina: 11:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą - okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2013 r.

 
 
Dyrektor
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

ppłk mgr Grzegorz Breitenbach

Załączniki

siwz_as_bydgo_16_2013.doc